Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bakgrunn og formål

I løpet av pandemien førte en kraftig vekst i henvisninger, økte ventetider og fristbrudd i psykisk helsevern til økt trykk i tjenestene for barn og unge (PHV-BU). Med dette som bakteppe ble det i rapporten SAMDATA spesialisthelsetjeneste 2022[1] gjort en analyse av de nye pasientene i PHV-BU i 2021, og om endringer i tjenestebruk siden 2019.

Etter pandemien rapporteres det fortsatt om press på tjenestene til barn og unge, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunale tjenester. Veksten i henvisninger og pasienttall i PHV-BU fortsatte fra 2021 til 2022, og kommunene rapporterer om økt etterspørsel etter tjenester blant barn og unge (Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid, IS-24/8)[2].

I denne rapporten videreføres analysen av de nye pasientene i PHV-BU i 2021. Pasientenes kontakt med ulike tjenester følges inn i 2022, og fokus vil være oppfølging av pasienter etter utskrivning fra døgnbehandling i PHV-BU. Formålet med analysen er å identifisere hvilke tjenester pasientene hadde i løpet av året etter utskrivning, og kronologi i tjenestebruk. 

Rapporten er en del av en serie analyser hvor tema er forløp på tvers av spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester. Arbeidet kan blant annet inngå som underlag i Helsedirektoratets oppdrag om å utvikle styringsinformasjon til helsefellesskapene for å understøtte arbeidet med de prioriterte pasientgruppene, spesielt når det gjelder gruppen barn og unge med langvarige og/eller sammensatte behov (Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023)[3].

Siste faglige endring: 23. januar 2024