Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Oppdrag og bakgrunn for oppdraget

Helsedirektoratet er i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet bedt om å utarbeide en plan for evaluering av Avansert hjemmesykehus for barn, i tråd med forslag i NOU 2017:16 På liv og død (1) og Meld. St. 24 (2019–2020) Lindrende behandling og omsorg (2). Formålet med evalueringen er å kartlegge erfaringer for å videreutvikle tilbudet i palliativ øyemed.

Stortinget kom i 2015 med et anmodningsvedtak fra en enstemmig Helse- og omsorgskomite, som ba regjeringen vurdere opprettelse av ambulante team og avansert hjemmesykehus for alvorlig syke barn innen alle helseregioner (3).

I 2016 publiserte Helsedirektoratet Nasjonale faglige retningslinjer for palliasjon til barn og unge, med anbefaling om bruk av ambulante palliative team og avansert hjemmesykehus for barn i spesialisthelsetjenestens palliasjonstilbud til barn og unge (4).

I NOU 2017:16 På liv og død anbefaler utvalget at spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten må legge til rette for at barnet kan være mest mulig hjemme og leve et så normalt liv som mulig. Som et av flere foreslåtte tiltak, angis at erfaringer med palliative hjemmesykehus for barn ved Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Stavanger universitetssjukehus skal evalueres (1).

I Meld. St. 24 (2019–2020) Lindrende behandling og omsorg, Vi skal alle dø en dag, men alle andre dager skal vi leve, vil regjeringen legge til rette for at spesialisthelsetjenester til barn og unge med en alvorlig og livsbegrensende tilstand kan gis i barnets hjem, bl a ved hjelp av Avansert hjemmesykehus. (ref. 2, kap 7.4.1).

I Nasjonal helse- og sykehusplan (2020−2023) gis helseforetakene i oppdrag å flytte spesialisthelsetjenester hjem til pasientene (5). Hjemmesykehus er en av tjenestene som defineres som spesialisthelsetjenester som utføres i hjemmet, sammen med en rekke digitale løsninger for hjemmeoppfølging. Det er en ambisjon om at det utadvendte sykehus skal yte mer helsehjelp hjemme hos pasienten og samarbeide mer, både fysisk og virtuelt, med kommunale helse- og omsorgstjenester.

Etter dialog mellom departement og direktorat er det presisert å vektlegge følgende i Helsedirektoratets rapport:

  • Hva er et Avansert hjemmesykehus for barn (AHS)?
  • Utviklingen av AHS i Norge
  • Beskrivelse av etablering og tilbud om AHS i dag
  • AHS og palliasjon til barn og unge
  • Vurdering av AHS i nåtid og framtid

Siste faglige endring: 24. juni 2021