Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7Referanser

Angelus, N (2021) Innlegg i Speilet 1 knyttet til artikkelen "Tverrfaglig behandling for pasienter med psykiske helseutfordringer" i siste utgave av Tidende 2020.

Bjørkvik, J (2016) Tannlegen og pasienten: En oppfølgingsstudie av pasienter som har gjennomført behandling av tannbehandlingsangst. Den norske tannlegeforenings tidende, 2016; 126: 350-4.

Bryne E, Hean S, Evensen KB og Bull VH (2021) Exploring the Contexts, Mechanisms and Outcomes of a Dental Anxiety Service in Norway: A Realist Evaluation. Upublisert manuskript.

Dokument 8: 200S (2020-2021) Representantforslag om å sikre verdige og tilrettelagte tannhelsetjenester til mennesker som er blitt utsatt for tortur eller overgrep eller har odontofobi.

Erga AH, Kvernenes KV, Evensen KB og Vika ME (2017). Behandling av odontofobi for pasienter med post-traumatiske plager - en litteraturoversikt. Den norske tannlegeforenings tidende, 127: 682-6.

Folketrygdeloven (1997). Lov om folketrygd (LOV-1997-02-28-19).

Gunnes H, Rørstad K, og Wiig O (2014). Kartlegging og analyse av tannhelse- og odontologisk forskning i Norge. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Rapport 48/2014.

Haugbo HO, Rydning L og Torper J (2018). Tilrettelagt tannhelsetilbud: Erfaringer med tverrfaglig behandling av pasient med sammensatt odontologisk og psykologisk problematikk. Den norske tannlegeforenings tidende, 128: 98-103.

Hauge MS, Stora B, Vassend O, Hoffart A, og Willumsen T (2021). Dentist-administered cognitive behavioural therapy versus four habits/midazolam: An RCT study of dental anxiety treatment in primary dental care. European Journal of Oral Sciences, Online Version of Record before inclusion in an issue, DOI: 10.1111/eos.12794.

Haukeland G, Jacobsen AE, Rønneberg A, og Willumsen, T. (2018). Åpent brev til politikere: Sak: Fra 1.1 2018 fjernet regjeringen mulighet for at tannlegepasienter med alvorlige tannskader som følge av angst for tannbehandling får dekning til rehabilitering av tennene etter folketrygdens § 6.

Helsedirektoratet (2010). Tilrettelagt tannhelsetilbud til mennesker som er blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi. Rapport IS-1855.

Helsedirektoratet (2011). God klinisk praksis i tannhelsetjenesten (IS-1589).

Helsedirektoratet (2011). Regelverk for tilskuddsordning. Tilskudd til tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi.

Helsedirektoratet (2014). Føringer for etablering av tilrettelagt tannhelsetilbud til personer som har vært utsatt for tortur, overgrep eller som har odontofobi (TOO). Vedlegg til Helsedirektoratets brev til de regionale odontologiske kompetansesentrene datert 2.7.2013, revidert 12.02.2014.

Helsedirektoratet (2016). Regelverk for tilskuddsordning. Tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi.

Helsedirektoratet (2019). Regelverk for tilskuddsordning. Tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi.

Helsedirektoratet (2021). Regelverk for tilskuddsordning. Regionale odontologiske kompetansesentre. Helsedirektoratet (2021). Presisering av inklusjonskriterier for TOO-tilbudet. Mail datert 19.april 2021. Helse- og omsorgsdepartementet (2011). Oppdrag til Helsedirektoratet å bistå fylkeskommunene med etablering og oppbygging av tannlege-/psykologteam for utredning og eventuelt behandling av tortur- og overgrepsutsatte og pasienter med odontofobi.

Helse- og omsorgsdepartementet (2017). Sammen om kunnskapsløft for oral helse. Forsknings- og innovasjonsstrategi på tannhelsefeltet (2017-2027).

Helse- og omsorgsdepartementet (2020). Oppdrag om evaluering av tannhelsetilbudet til personer utsatt for tortur, overgrep og personer med sterk angst for tannbehandling (odontofobi) - tillegg til tildelingsbrev nr. 51.

Høyvik, AC, Lie B, Grjibovski AM og Willumsen T (2018). Oral Health Challenges in Refugees from the Middle East and Africa: A Comparative Study. Journal of Immigrant and Minority Health, DOI: 10.1007/s10903-018-0781-y.

Høyvik AC, Lie B og Willumsen, T (2019). Dental anxiety in relation to torture experiences and symptoms of post-traumatic stress disorder. European Journal of Oral Sciences, Volume 127, Issue 1.

Kranstad V, Søftestad S, Fredriksen TV og Willumsen T (2019). Being considerate every step of the way: a qualitative study analysing trauma-sensitive dental treatment for childhood sexual abuse survivors. European Journal of Oral Sciences, 127: 539–546.

Meld. St. 35 (2006-2007). Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester. Helse- og omsorgsdepartementet.

Myran L, Johnsen IB, og Lein JPÅ (2019). Behandlerhåndbok for TOO-tannbehandlerteam. Kompetansesenteret Tannhelse Midt.

Myran L og Johnsen IB  (2019). Pasienthåndbok i odontofobi. Kompetansesenteret Tannhelse Midt.

Nasjonal koordineringsgruppe for TOO. Dokument 8: 200S (2020-2021) Høringsuttalelse fra nasjonal koordineringsgruppe.

Nasjonal koordineringsgruppe for TOO (2020). Mandat nasjonal koordineringsgruppe TOO. Nasjonal faggruppe for TOO (2020). Mandat nasjonal faggruppe for TOO.

Nermo, H, Willumsen T og Johnsen J-A (2019). Changes in dental anxiety among 15- to 21-year-olds. A 2-year longitudinal analysis based on the Tromsø study: Fit futures. Community Dentistry and Oral Epidemiology, 47(2); 127-133.

Nermo H, Willumsen T og Johnsen J-A (2018) Prevalence of dental anxiety and associations with oral health, psychological distress, avoidance and anticipated pain in adolescence: a cross-sectional study based on the Tromsø study, Fit Futures. Acta Odontologica Scandinavica, DOI: 10.1080/00016357.2018.1513558.

Nordland fylkeskommune (hentet 2021). Informasjonsskriv om TOO-team i Nordland.

Norsk forening for odontofobi (NOFOBI) (2021). Vedrørende TOO-tilbudet. Brev til PwC og Helsedirektoratet.

NOU 2005:11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet. Helse- og omsorgsdepartementet. Prop 1S (2011 - 2012). Statsbudsjettet. Finansdepartementet.

Prop 1S (2012 - 2013). Statsbudsjettet. Finansdepartementet.

Prop 1S (2013 - 2014). Statsbudsjettet. Finansdepartementet. Prop 1S (2014 - 2015). Statsbudsjettet. Finansdepartementet.

Prop 1S (2015 - 2016). Statsbudsjettet. Finansdepartementet.

Prop 1S (2016 - 2017). Statsbudsjettet. Finansdepartementet.

Prop 1S (2017 - 2018). Statsbudsjettet. Finansdepartementet.

Prop 1S (2018 - 2019). Statsbudsjettet. Finansdepartementet.

Prop 1S (2019 - 2020). Statsbudsjettet. Finansdepartementet.

Prop 1S (2020 - 2021). Statsbudsjettet. Finansdepartementet.

Sekkeseter, Randi (2021). Slik ble “Pia” kvitt tannlegeskrekken. Tannhelsetjenestens kompetansesentre.

Sosial- og helsedirektoratet (2005). Høringsuttalelse for NOU 2005:11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet.

Stortinget (2008). Anmodningsvedtak 392 fra stortingssesjonen 2007-2008.

Strom K, Ronneberg A, Skaare AB, Espelid I, Willumsen T (2015) Dentists’ use of behavioural management techniques and their attitudes towards treating paediatric patients with dental anxiety. European Archives of Paediatric Dentistry, 16(4):349–55.

Søftestad S, Kranstad V, Fredriksen TV og Willumsen T (2020). Invading Deeply into Self and Everyday Life: How Oral Health-Related Problems Affect the Lives of Child Sexual Abuse Survivors, Journal of Child Sexual Abuse, 29:1, 62-78, DOI: 10.1080/10538712.2019.1682096.

Tannhelsetjenestens kompetansesentre (2018) Behandlerveileder for tverrfaglig TOO-team. Versjon 3.0, 2018.

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt (2021) Retningslinje for overføring av pasienter fra tverrfaglig behandlerteam til private tannbehandlerteam i TOO-prosjektet.

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt og Trøndelag fylkeskommune (2020). Samarbeidsavtale om TOO.

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest (mottatt 2021). Overordna dokument for struktur, leiing og ansvarsområder innanfor TOO.

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest (mottatt 2021). TOO før og ny modell. Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (2021). Organisasjonskart TOO. Tannhelsetjenesteloven (1983). Lov om tannhelsetjenesten (LOV-1983–06–03). Tilskuddsmottakere til TOO-tilbudet. Årlige rapporteringer til Helsedirektoratet 2012 - 2020

Varvin T, Søftestad S, Kranstad V og Willumsen T (2020). Preparing for attack and recovering from battle: Understanding child sexual abuse survivors' experiences of dental treatment. Community Dentistry and Oral Epidemiology, 2020, 48(4): 317-327, DOI: 10.1111/ cdoe.12536.

Vedlegg til Helsedirektoratets brev til de regionale odontologiske kompetansesentrene datert 2.7.2013, revidert 12.02.2014: Føringer for etablering av tilrettelagt tannhelsetilbud til personer som har vært utsatt for tortur, overgrep eller som har odontofobi (TOO).

Siste faglige endring: 09. september 2021