Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Innledning

Handlingsplan for et bedre smittevern - med det mål å redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner 2019–2023 (regjeringen.no) ble lansert i 2019. Den ble den andre handlingsplanen under den tverrsektorielle Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020 (regjeringen.no)[1]. Handlingsplanen har åtte delmål og 37 tiltak.

Formålet med denne rapporten er å gjennomgå status og evaluere tiltakene i handlingsplanen. Rapporten må således ikke leses som en fullstendig anbefaling for ny strategi og handlingsplan.

Rapportens første del inneholder en kortfattet oppsummering av måloppnåelse og status, samt utvalgte anbefalinger fra styringsgruppen. Rapportens andre del inneholder en mer utdypende gjennomgang av status for handlingsplanens mange mål og tiltak.

Styringsgruppen for handlingsplanen består av representanter fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI), Statens Legemiddelverk, Direktoratet for E-helse, RHF-ene representert ved smittevernpersonell fra de fire helseregionene, Den Norske Legeforening, Den Norske Tannlegeforening, Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus (NSAS), Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) og Kommunesektorens Interesseorganisasjon (KS). Mandatet til styringsgruppen er primært å følge opp og rapportere på handlingsplanen.

Den samme styringsgruppen er også ansvarlig for å følge opp Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten (regjeringen.no), som var den første humanhelsespesifikke handlingsplanen under ovennevnte strategi. Handlingsplanen mot antibiotikaresistens er oppsummert i en egen rapport.

Det er også verdt å merke seg at FHI i 2023 publiserte en erfaringsgjennomgang av status for smittevernet i Norge (fhi.no). Disse rapportene supplerer hverandre. Mens denne evalueringsrapporten fokuserer på handlingsplanens mål og tiltak, ser erfaringsgjennomgangen mer generelt på styrker, utfordringer og forbedringsbehov innen smittevernet i helsetjenestene. Begge rapportene løfter frem utvalgte anbefalinger for veien videre.

Infeksjoner utgjør en stor andel av registrerte pasientskader i sykehus. Smittevernarbeidet i helsetjenesten bør ses i sammenheng med Helsedirektoratets Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring (2019-2023) og arbeidet for å redusere pasientskader - Reduser pasientskader (itryggehender24-7.no).

Denne rapporten utgis av Helsedirektoratet på vegne av styringsgruppen for handlingsplanen. Den er skrevet av Helsedirektoratet med bidrag og innspill fra styringsgruppens øvrige medlemmer.

 

[1] Strategiperioden er forlenget inntil ny strategi mot antimikrobiell resistens foreligger, jf. Folkehelsemeldingen 2023.

Siste faglige endring: 05. mars 2024