Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6Hovedmål 2: Bedre organisering og struktur av smittevernet i Norge

Delmål 6: Nasjonale, aggregerte tall for helseforetak og kommunale helseinstitusjoner i indikatorundersøkelsen er ved utgangen av 2023 i gjennomsnitt 20 % bedre enn i 2020.

Status

Indikatorundersøkelsen ble forsinket pga. pandemien, men ble gjennomført i 2021 i sykehjem og 2022 i sykehus. Den er så langt ikke gjentatt.

Vurdering

Styringsgruppen vurderer at dette delmålet kan være en nyttig prosessindikator for smitteverninnsatsen under neste strategi. Forutsetningen er at indikatorundersøkelsen gjentas med tilsvarende innretning som sist. Det vil være forbehold ifm. at mange sykehjem ikke svarte på undersøkelsen i 2021.

Delmål 7: Vaksinasjon av helsepersonell skal trappes ytterligere opp gjennom handlingsplanperioden slik at 75 % av alle sykehusansatte og ansatte i sykehjem og hjemmetjenesten er vaksinert mot sesonginfluensa.

Status

Vaksinasjonsdekning, data fra beredskapsregisteret

Influensavaksinasjonsdekningen hos helsepersonell har vært økende over flere år frem til 2021/2022, men har avtatt under sesongen 2022/2023. Total dekning blant ansatte i helsetjenesten var 39 % per 21. mai 2023 (per mai 2023, jf. FHIs ukerapport for uke 20 (fhi.no) ifølge beredskapsregisteret Beredt C-19.

Andel helsepersonell ansatt i henholdsvis primær- og spesialisthelsetjenesten vaksinert mot influensa per fylke og helseregion, 3. oktober 2022 – 21. mai 2023. Kilde: Folkeregisteret, AA-registeret og SYSVAK.
Figur 7: Andel helsepersonell ansatt i henholdsvis primær- og spesialisthelsetjenesten vaksinert mot influensa per fylke og helseregion, 3. oktober 2022 – 21. mai 2023. Kilde: Folkeregisteret, AA-registeret og SYSVAK.

Data fra spørreundersøkelser

I en nylig undersøkelse fra Helsedirektoratet svarte 54 % av helsepersonell at de planlegger å vaksinere seg mot influensa i år. Dette er en nedgang på seks prosent sammenliknet med fjoråret.

Ifølge selvrapporterte tall fra en spørreundersøkelse gjort av SSB over flere sesonger var gjennomsnittlig dekning 55 % i spesialisthelsetjenesten og 31 % i primærhelsetjenesten i sesongen 2022/23.

Selvrapportert vaksinasjonsdekning blant personer som jobber i helsetjenestene og har pasientkontakt. Figur fra SSB/FHI, lenke: Vaksinasjonsdekning for influensavaksine 2022/2023
Figur 6: Selvrapportert vaksinasjonsdekning blant personer som jobber i helsetjenestene og har pasientkontakt. Figur fra SSB/FHI: Vaksinasjonsdekning for influensavaksine 2022/2023

Vurdering

Influensavaksinasjon blant helsepersonell er viktig for pasientsikkerheten, og det er dessverre liten grad av måloppnåelse for dette tiltaket. Dette til tross for betydelig innsats og kampanjevirksomhet i tjenestene så vel som fra sentrale helsemyndigheter. Det er positivt at vaksinasjonsdekningen har steget betydelig de siste ti årene, men denne økningen har vært fra et svært lavt nivå. For ytterligere betraktninger rundt årsaken til den lave dekningen, vises til omtale av tiltak 19 og 20 under.

Merk at det forekommer underrapportering av ansattvaksinering mot influensa til SYSVAK. AA-registeret kan inneholde flere enn de som reelt sett jobber i den enkelte institusjon til enhver tid. Begge disse forholdene kan føre til at rapportert vaksinasjonsdekning er lavere enn reelt. Vaksinasjonsdekningen fra nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) er således å regne som minimumstall. For noen foretak er nok den faktiske dekningen betydelig høyere enn det man finner i registerdata. I de selvrapporterte tallene for vaksinasjonsdekning gjennom SSB, vises gjennomgående høyere dekning enn registertallene (dog med en viss mulighet for seleksjonsskjevhet).

En annen utfordring er at handlingsplanen er inkonsekvent mtp. hvordan andelen vaksinerte skal telles: I handlingsplanens tekst og vedlegg forekommer ulike varianter; andel ansatte i helseforetak, andel blant helsepersonell i sykehus/kommuner, og andel ansatte med pasientkontakt. En erfaring er at ulike helseforetak leser kravene i handlingsplanen ulikt, og dette har medført tilbakevendende diskusjoner i fagmiljøet om hvordan man skal telle. FHI har i ukerapportene angitt dekning blant helsepersonell ansatt i primær/spesialisthelsetjenesten (men også stratifisert for yrkesgrupper der også renholdere inngår). Mange foretak rapporterer imidlertid vaksinasjonsdekning blant alle ansatte, hvormed både teller og nevner blir betydelig høyere enn i FHIs tall. Dekningsgraden kan fremstå lavere om man teller alle ansatte enn om man kun inkluderer helsepersonell med pasientkontakt. Fra smittevernfaglig ståsted bør alle ansatte i helsetjenesten med pasientkontakt være vaksinert mot sesonginfluensa, også inkludert ansatte som ikke er helsepersonell (f.eks. renholdere). Men aller best er det selvfølgelig om alle ansatte er vaksinert, og styringsgruppen er kjent med at mange sykehus tilbyr alle ansatte influensavaksine.

Ettersom influensavaksinasjonsdekning er et uttalt og konkret mål (minst 75 %), er det oppmerksomhet rundt denne indikatoren. Ulike oppfatninger av hva som skal telles bidrar til diskusjoner og "støy". På denne bakgrunn anbefaler styringsgruppen at målsetningen presiseres entydig i neste strategiperiode. Styringsgruppen anbefaler at man teller andel vaksinert mot sesonginfluensa blant ansatte med pasientkontakt. Den eksakte utregningen er imidlertid mer komplisert å standardisere, og er det sannsynligvis mest hensiktsmessig å avgjøre lokalt.

En slik presisering bør ikke være til hinder for at arbeidsgivere fortsetter å tilby influensavaksine til alle ansatte. Dette er gunstig både av smittevernfaglige grunner i tillegg til at det må antas å redusere sykefravær og således styrke beredskapen i helseinstitusjonene.

For ytterligere betraktninger rundt vaksinasjonsdekning se også avsnittene om tiltak 19 og 20.

Anbefaling fra styringsgruppen

  • Styringsgruppen vurderer at målet om 75 % influensavaksinasjonsdekning er et viktig mål som bør videreføres.
  • Det bør presiseres hvordan 75 %-målet skal forstås. Styringsgruppen anbefaler at strategi og aktuelle oppdragsdokumenter presiserer at 75 %-målet gjelder alle ansatte i helsetjenestene med pasientkontakt. Dette bør ikke være til hinder for at sykehus fortsetter å tilby influensavaksine til alle ansatte.
  • Arbeidsgivere bør oppfordres til å sørge for at all vaksinasjon blir registrert i SYSVAK (redusere underrapportering).

Delmål 8: Helseforetakene og kommunale helseinstitusjoner har implementert et system for fortløpende elektronisk overvåkning og rapportering av etterlevelse av retningslinjer for håndhygiene blant helsepersonell innen 2021.

Status

Systemet er laget og etablert: Nasjonalt verktøy for observasjon av smitteforebyggende tiltak i helsetjenesten (NOST (fhi.no)). Tiltaket ble forsinket pga. pandemien, men per starten av 2023 er det tilrettelagt for opplæring i alle regioner. Juli 2023 er løsningen tatt systematisk i bruk ved 15 av 55 sykehus (geografiske enheter). Opplæring tilpasset primærhelsetjenesten tilbys fra høsten 2023. Per starten av 2023 har to sykehjem tatt NOST systematisk i bruk (piloter). Se nærmere detaljer og anbefaling under beskrivelse av tiltak 4-6.

Siste faglige endring: 05. mars 2024