Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.1Behandlingstilbudets ulike organiseringsformer

Under beskrives de fem behandlingstilbudene med valgt organisering, lokasjon, og informasjon om behandlere og behandlingstilbudet. Videre i kapittelet drøftes hvordan ulike organisatoriske valg påvirker tilbudene.

Stavanger universitetssykehus

Organisering: Det finnes hjelp, BASIS og allmennpsykiatrisk poliklinikk i fengsel ligger under Fengselspoliklinikken som er en del av Avdeling Sikkerhet i Klinisk Psykisk Helsevern Voksne (KPHV).

Lokasjon: Behandlingstilbudet i Det finnes hjelp ligger i Sandnes i et nøytralt bygg og samlokalisert med Mobilt innsatsteam, som også er en del av Avdeling Sikkerhet. Bygget har ingen fysiske sikkerhetstiltak utenom alarm. 

Behandlerne og behandlingstilbudet ved Stavanger Universitetssykehus: Per november 2023 er det tre behandlere i Det finnes hjelp ved Stavanger Universitetssykehus. Det er 1,2 stillinger avsatt til Det finnes hjelp. Alle som jobber i Det finnes hjelp har delte stillinger i Det finnes hjelp sammen med andre oppgaver innenfor fengselspoliklinikken. Dette valget ble tatt fordi man mente det ville bli veldig sårbart dersom én person jobbet alene som dedikert til Det finnes hjelp – både i tilfelle sykdom og turnover, men også med tanke på muligheten til å ha et fagmiljø med BASIS og fengselspoliklinikken, samt å kunne drøfte problemstillinger i det daglige arbeidet. Ved restkapasitet i Det finnes hjelp kan de også ta oppgaver andre steder i klinikken, og vice versa. Ved Stavanger universitetssykehus finnes et tilbud om gruppeterapi utenfor Det finnes hjelp.

Universitetssykehuset i Nord-Norge – Tromsø

Organisering: Selvstendig driftet team under poliklinikk innen psykisk helse og rus ved Universitetetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Organisert under SIFER Nord (regionalt kompetansenettverk for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri).

Lokasjon: UNN, Tromsø. Behandlingen foregår i et langstrakt bygg som henger sammen gjennom en korridor. Tilbudet er samlokalisert med andre behandlingstilbud (bla. psykiatrisk poliklinikk og sengeposter), men har egen fløy man kan komme til gjennom hovedinngang og sideinngang. De har egne kontorer for pasientsamtaler. Bygget er ikke et sikkerhetsbygg.

Behandlerne og behandlingstilbudet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge: Det finnes hjelp-teamet består av fire behandlere per september 2023. Behandlerne i Tromsø har både kliniske oppgaver knyttet til Det finnes hjelp, og oppgaver knyttet til kompetansesenteret (SIFER). I tillegg jobber alle behandlerne også deltid ved enten BASIS og/eller fengselsklinikk. Det finnes hjelp Tromsø tilbyr både fysisk, digital og hybrid terapi. Det er kun individualterapi som tilbys som en del av Det finnes hjelp.

Helse Bergen

Organisering: Det finnes hjelp er organisert som en uavhengig enhet i bygget hvor DPS holder til, organisert som en del av DPS men fungerer uten inntaksprioritering (pga. lavterskeltiltak).

Lokasjon: Lokalisert i Bergen sentrum. Behandler sitter i samme bygg som DPS, men i en annen etasje enn poliklinikken som har faglig og personalmessig ansvar for Det finnes hjelp.

Behandlerne og behandlingstilbudet ved Helse Bergen: I dag er det kun én behandler som jobber 100 % i Det finnes hjelp. Det var tidligere to deltidsstillinger, men etter at den andre behandleren sluttet, valgte den resterende gå over i en fulltidsstilling. Behandleren har stort pasienttrykk og lite kapasitet, og har også ansvar for kontakttelefon. Fordi det er organisert uavhengig utenfor poliklinikken, er det ikke en del av et større fagmiljø. Behandleren har imidlertid noe undervisningstid rettet mot aktører som er i kontakt med den forventede målgruppen.

St. Olavs Hospital - Trondheim

Organisering: Det finnes hjelp, er en del av Spesialpoliklinikken som ligger under Avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital. Spesialpoliklinikken inneholder i tillegg til Det finnes hjelp også Fengselspsykiatrisk poliklinikk, BASIS (Behandling Av Seksuallovbruddsproblematikk i Spesialisthelsetjenesten) og Sinnemestring,

Lokasjon: Behandlingen gis poliklinisk og i Sikkerhetsbygget, som ligger i et område som heter Østmarka, i Trondheim. Bygget har omfattende sikkerhetstiltak i inngangen, med sikkerhetssluser, innlåsing og kameraovervåkning, høye gjerder rundt bygget, samt at mange rom og ganger er transparente.

Behandlerne og behandlingstilbudet ved St. Olavs Hospital: Totalt tre behandlere er tilknyttet Det finnes hjelp i Trondheim. To behandlere jobber deltid i Det finnes hjelp, men har også ansvar for behandling i tiltaket BASIS. Den siste behandleren jobber fulltid i Det finnes hjelp. De fleste behandlerne er unge psykologer i spesialisering. Behandlerne tilbyr kun individualterapi.

Oslo universitetssykehus

Organisering: Det finnes hjelp ved behandlingssted Oslo er tilknyttet Oslo Universitetssykehus. Tilbudet er organisert under SIFER Sør-Øst (regionalt kompetansenettverk for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri), og inngår i spesialpoliklinisk enhet på Gaustad som også huser BASIS og Ny kurs.

Lokasjon: Gaustad, Oslo Universitetssykehus. Bygget er anonymt utformet, og huser Det finnes hjelp og andre liknende behandlingstilbud innenfor samme tematikk. Lokalene er åpne slik at pasienter kan komme inn uten omfattende sikkerhetstiltak. Gangen benyttes som venterom, og behandlingen gjennomføres i egne rom.

Behandlerne og behandlingstilbudet ved Oslo Universitetssykehus: Det finnes hjelp-teamet består av fire behandlere per september 2023. Behandlerne i Oslo arbeider både som behandlere, og bemanner chat-tjenesten til Det finnes hjelp. Alle behandlerne jobber fulltid i Det finnes hjelp, men kan bistå de andre teamene ved enheten ved behov. Det finnes hjelp mottar også faglig støtte og kompetanse fra de andre teamene ved behov. Samarbeidet på tvers av team foregår hovedsak mellom Det finnes hjelp og Ny kurs, men til dels også BASIS. Det finnes hjelp Oslo tilbyr kun individualterapi, men denne kan gjennomføres både fysisk og hybrid (en kombinasjon av fysisk og digitalt).

Siste faglige endring: 18. desember 2023