Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.1KPR - helse og omsorg

Registreringene av mottatte tjenester i KPR- Helse og omsorg er i noen tilfeller beheftet med feilkilder. For å minske risikoen for å inkludere feilregistreringer er følgende krav benyttet for å regne registreringene innenfor et registreringsår som gyldige: Fra-dato for oppstart av tjenesten må være før eller lik til-datoen. Videre må fra-datoen være i perioden fra og med 1980 til og med 31.12. i registreringsåret. Til-datoen må være i perioden fra og med 01.01. i registreringsåret og frem i tid. I tillegg er det et krav om gyldig tjenestekode. I tilfeller der det har vært kjente endringer i bruk av tjenestekoder vil gamle tjenestekoder bli omkodet til korrekt ny verdi.[8] Et fåtall testbrukere kan inngå i datagrunnlaget og det er ikke kontrollert for dette. Registreringer av tjenester til personer som døde før registreringsåret er fjernet fra datagrunnlaget.

Langtidsopphold i institusjon og hjemmeboende

I analysene vil vi i noen tilfeller skille mellom skrøpelige eldre som er hjemmeboende eller på langtidsopphold i institusjon. Her ser vi på de som har vært hjemmeboende, på langtidsopphold deler av året eller hele året. I noen tilfeller er det registrert flere langtidsopphold i institusjon per person, vanligvis i en tidsrekkefølge. I tilfeller med flere registreringer av langtidsopphold for én person tar vi utgangspunkt i registreringen med første "fra dato" og registreringen med siste "til dato", for å beregne om personen har vært hele eller deler av 2021 på langtidsopphold. I noen tilfeller har registreringene delvis overlappende tidsperioder, og for et mindretall er det mange dager mellom de registrerte langtidsoppholdene.[9] Også i disse tilfellene bruker vi første "fra dato" og siste "til dato" for å anslå om de har vært hele eller deler av 2021 på langtidsopphold. Personer som dør i løpet av 2021, og har vært på langtidsopphold fra årets start eller tidligere, plasseres i kategorien med de som har hatt langtidsopphold hele 2021. Som hjemmeboende regnes de som ikke var på langtidsopphold i 2021, verken hele eller deler av året.

Gruppering av tjenestetyper

Det er mange tjenester som registreres i KPR- Helse og omsorg. For å gi et enklere oversiktsbilde over bruk av tjenester er det hensiktsmessig å gruppere dem i kategorier. Vi vil vise bruk av tjenester både i en generell gruppering, og i mer spesifikke tjenestekategorier. Den generelle grupperingen av tjenestetyper er hentet fra funksjonell kravspesifikasjon for IPLOS[10], bortsett fra at vi har skilt ut langtidsopphold i institusjon som egen kategori fra institusjonstjenester.

Tabell 1: Gruppering av tjenester i generelle kategorier.

Hjemmetjenester

 • Praktisk bistand - daglige gjøremål
 • Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål
 • Praktisk bistand - brukerstyrt - personlig assistanse
 • Dagaktivitetstilbud
 • Matombringing
 • Helsetjenester i hjemmet
 • Avlastning - utenfor institusjon
 • Støttekontakt
 • Omsorgsstønad
 • Re-/habilitering utenfor institusjon[11]

Boligtilbud

 • Bolig som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål

Institusjonstjenester - tidsbegrenset

 • Tidsbegrenset opphold - utredning/behandling
 • Tidsbegrenset opphold - habilitering/rehabilitering
 • Tidsbegrenset opphold - annet
 • Avlastning i institusjon
 • Dagopphold i institusjon
 • Nattopphold i institusjon
 • Kommunal øyeblikkelig hjelp - døgnopphold[12]

Langtidsopphold i institusjon

 • Langtidsopphold i institusjon

Velferdsteknologi

 • Trygghetsalarm
 • Lokaliseringsteknologi (GPS)
 • Elektronisk medisineringsstøtte
 • Digitalt tilsyn

I tillegg vil vi se på bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i mer spesifikke kategorier, herunder:

 • Praktisk bistand bestående av daglige gjøremål, opplæring - daglige gjøremål, brukerstyrt personlig assistanse
 • Helsetjenester i hjemmet

Vi vil også se på andelene med ernæringskartlegging og legemiddelgjennomgang registrert i KPR- helse og omsorg.

 

Fotnoter

[8] . Dette gjelder kategori 12 og 13 for henholdsvis omsorgsbolig og annen boligtjeneste som fra 2019 ble erstattet med kategori «Bolig som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål». Kategori 16 som gjelder Re-/habilitering utenfor institusjon utgår fra 01.01.2019 i tjenestefilen og flyttes til fil med personopplysning. Det er imidlertid noen registreringer på re-/habilitering utenfor institusjon i tjenestefilen også i senere år, som tas med og er inkludert under tjenester til hjemmeboende.

[9] Av rundt 13 000 registreringer av bruk av langtidsplass blant individer med 2 eller flere registreringer av langtidsopphold, finner vi 85 tilfeller der det er mer enn 10 dager mellom de registrerte oppholdene.

[11] Fra 01.01.2019 flyttes registreringer av dette til fil med personopplysninger, men også i 2021 er det fortsatt noen registrering av dette som tjenester som telles med under tjenester til hjemmeboende.

[12] I denne kategorien inngår personer som i tillegg mottar andre tjenester i KPR- Helse og omsorg, og de som kun har mottatt denne tjenesten er ikke inkludert.

Sist faglig oppdatert: 20. september 2023