Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Bakgrunn, formål og metode

Bakgrunn

Over statsbudsjettet har det i flere år blitt bevilget tilskudd til etablering og utvikling av frisklivssentraler, og til utvikling av tilbud til kronikergrupper, kapittel 762 post 60. Fra 2015 ble de to tilskuddsordningene slått sammen til én ordning: "Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud".

Hovedmålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester som støtter opp under, og realiserer målene i Samhandlingsreformen og NCD-strategien om å fremme fysisk og psykisk helse, forebygge sykdom, bidra til mestring av sykdom, og til bedret ressursutnyttelse av samlet innsats i helse- og omsorgstjenesten. Se regelverk (vedlegg 1).

I 2022 ble det bevilget 20 millioner kroner til dette tilskuddet. Beløpet ble fordelt på alle fylkene basert blant annet på opplysninger om befolkningsgrunnlag, antall kommuner og status for arbeidet med etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.

Det aktuelle tilskuddet til etablering og utvikling av kommunale frisklivs, lærings- og mestringstilbud forvaltes av fylkeskommunen og tilskuddet ble derfor tildelt i form av overføring. Helsedirektoratet har behov for en enhetlig oversikt over fordeling og bruk av tilskuddsmidlene i 2022. På denne bakgrunn ble det sendt ut et internettbasert rapportskjema i Questback til alle fylkeskommunene i april 2023.

Formål

Hensikten med å sende ut rapporteringsskjema til fylkeskommunene var å få oversikt over:

  • hvilke kommuner og prosjekter tilskuddet har gått til i 2022
  • om prosjektene det er gitt tilskudd til har bidratt til å oppnå målene med tilskuddsordningen

Metode

Det ble benyttet en oppdatert versjon av et internettbasert spørreskjema i Questback for rapportering på tilskudd fra 2015-2017[1] (vedlegg 2). Regelverket for tilskuddsordningen ble brukt som grunnlag for spørsmålene (vedlegg 1). Fylkeskommunene baserer sine svar på rapporter fra kommunene som blant annet skal rapportere på måloppnåelse.

Folkehelserådgiver i fylkeskommunen fikk i forkant av undersøkelsen informasjon om, og kopi av spørsmålene, slik at de var forberedt. Undersøkelsen ble besvart i perioden april – september 2023. 11 av 11 fylker rapporterte på undersøkelsen.

I vedlegg 3 ligger sammendrag av prosjektrapporter (lenker) sendt inn av fylkeskommunene.

 

Fotnoter

[1] Rapportering på bruk av tilskuddsmidler til friskliv, læring og mestring 2015-2017

Siste faglige endring: 08. desember 2023