Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 12Videre analyser

Denne rapporten har gitt en deskriptiv analyse av bruk av helse- og omsorgstjenester i perioden 2017-2020 blant personer registrert med demensdiagnose i KPR i 2017. Økningen i antall eldre personer og personer med demens de kommende årene vil legge press på de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og det vil også prege samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. Det er relevant å innhente mer kunnskap om både bruk av tjenester, behov for tjenester, og samhandling mellom tjenester og nivåer. Som forslag til videre analyser kan det være aktuelt å inkludere data fra NPR (spesialisthelsetjenesten), både for å supplere uttrekket av personer med ulike diagnoser, og også for å se på bruk av sykehustjenester, og overganger mellom sykehustjenester og bruk av kommunale tjenester. Det vil også være aktuelt å inkludere informasjon om bruk av tjenester som registreres i KPR-KUHR, slik som fastlege, legevakt, fysioterapi med mer. For å gi et godt bilde på overganger og forløp innad i og mellom ulike tjenester er det viktig med valide datoregistreringer for start/slutt av en tjeneste, noe som i enkelte tilfeller i KPR- helse og omsorg er beheftet med feilkilder. I tillegg er det per i dag ingen registrering av datoer knyttet til mottak av heldøgns omsorg for de som ikke er på langtidsopphold i institusjon. I senere analyser er det likevel interessant å i større grad forsøke å kartlegge en tidslinje i forløpet ved bruk av tjenester.

Videre kan det være store variasjoner i funksjonsnivået til personer med en demensdiagnose, og mange kan ha andre diagnoser i tillegg. Tilgang til privat ubetalt hjelp gjennom for eksempel egne barn eller partner vil også variere, og kan blant annet ha medvirket til de kjønnsforskjellene vi ser i denne rapporten. I senere analyser kan det være relevant å inkludere mer informasjon om andre diagnoser, funksjonsnivå, privat ikke betalt hjelp, husstanden man bor i med mer. Mange slike opplysninger registreres i KPR- helse og omsorg, men er også noe som kan endre seg raskt i et demensforløp. Det er derfor viktig at tidsperioden opplysningene gjelder for har et godt samsvar med perioden man kartlegger bruk av tjenester innenfor. 

I senere analyser kan også mer kunnskap om både utvikling over tid og utvikling i variasjoner mellom Helsefellesskap i årene fremover, være sentralt for å gi en indikasjon på graden av uønsket variasjon i tjenestetilbudet avhengig av hvor man bor i landet.

Siste faglige endring: 22. februar 2023