Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 14Vedlegg 2 - antall og andel mottakere av ulike tjenester 2017-2020

Tabell 1. Prosentfordeling av utvalget med demensdiagnose i KPR i 2017 som mottok tjenester i hvert av årene (2017: n=38 559, 2018: n=32 700, 2019: n=25 977 og 2020: n=20 858). Fordi en person kan ha mottatt flere tjenester vil ikke summen av mottak av enkelttjenester samsvare med antall og andel som har mottatt den aktuelle tjenestetypen totalt.

 

2017

2018

2019

2020

 

Antall

%

Antall

%

Antall

%

Antall

%

Hjemmetjenester totalt

24264

63

18430

56

13023

50

9448

45

Helsetjenester i hjemmet

21995

57

16598

51

11801

45

8557

41

Praktisk bistand - daglige gjøremål

12309

32

9377

29

6790

26

5069

24

Dagaktivitetstilbud

7230

19

5839

18

4288

17

2962

14

Matombringing

6026

16

4684

14

3349

13

2471

12

Re-/habilitering utenfor institusjon[29]

2186

6

1492

5

185

1

49

0

Støttekontakt

1634

4

1421

4

1130

4

867

4

Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål

612

2

619

2

503

2

433

2

Omsorgsstønad

593

2

454

1

372

1

292

1

Avlasting utenfor institusjon

249

1

239

1

222

1

158

1

Praktisk bistand - brukerstyrt - personlig assistanse

102

0

34

0

28

0

23

0

Langtidsopphold i institusjon

20525

53

19226

59

16429

63

13964

67

Institusjonstjenester - tidsbegrenset totalt

12265

32

8558

26

5662

22

3807

18

Tidsbegrenset opphold - utredning/behandling

5481

14

3655

11

2399

9

1677

8

Tidsbegrenset opphold - annet

4396

11

2915

9

1871

7

1117

5

Avlasting i institusjon

2212

6

1887

6

1504

6

1024

5

Dagopphold i institusjon

2029

5

1455

4

866

3

592

3

Tidsbegrenset opphold - habilitering/rehabilitering

1486

4

896

3

523

2

372

2

Kommunal øyeblikkelig hjelp - døgnopphold

1499

4

1063

3

672

3

509

2

Nattopphold i institusjon

11

0

8

0

<5

0

<5

0

Velferdsteknologi totalt

9822

25

7394

23

4327

17

4540

22

Trygghetsalarm

9577

25

6977

21

3666

14

3383

16

Lokaliseringsteknologi (GPS)

340

1

605

2

544

2

666

3

Elektronisk medisineringsstøtte

-

-

-

-

175

1

365

2

Digitalt tilsyn

-

-

-

-

439

2

911

4

Boligtilbud totalt[30]

5959

15

4928

15

3409

13

2972

14

Bolig med heldøgnstilbud

3577

9

3130

10

-

-

-

-

Bolig uten heldøgnstilbud

2331

6

1748

5

-

-

-

-

 

 

[29] Det er endringer i registrering av rehabilitering utenfor institusjon fra 2019; da skal dette registreres i fil med personopplysninger og ikke fil med mottatte tjenester som denne tabellen bygger på. Det er likevel fortsatt noen registrering av rehabilitering utenfor institusjon i fil med mottatte tjenester også i 2019 og 2020 som telles med under hjemmetjenester.

[30] Her inngår både omsorgsbolig og annen bolig for 2017 og 2018. De som har opplysninger om boligens bemanning inngår i underkategoriene bolig med og uten heldøgnstilbud i 2017 og 2018. Som bolig med heldøgnstilbud gjelder bolig med «Fast tilknyttet personell hele døgnet, del av ordinær boligmasse» eller «Fast tilknyttet personell hele døgnet, ikke del av ordinær boligmasse». For om rundt 2,5 prosent av registreringene av boligtilbud i 2017-2018, manglet opplysninger om bemanning. Fra 2019 er omsorgsbolig og annen bolig erstattet med «Bolig som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål», og det foreligger ikke opplysninger om bemanning. Registreringer på gamle boligkoder i 2019 og 2020 er telt med under kategorien «Bolig som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål».

Siste faglige endring: 22. februar 2023