Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.1Vedlegg 1: Variabelliste Brukerplan

Tema

Spørsmål

Tema

Spørsmål

Instans

 

Kartleggingsår

Bruk av

rusmidler

 

Alkohol

Kommune

Cannabis

Tjenestetype

Heroin

Instans

Sentralstimulerende

Kartlegger

 

Underavdeling

Illegale LAR-legemidler

Kartlegger

Andre illegale legemidler

Dato registrert

Doping midler

Om brukeren

 

BrukerID

Annet rus

Fagsystemkode (kun intern bruk)

Ingen bruk av rusmidler

Kategori

Injiserer

Kognitive vansker

Tilbudt utstyr

Fødselsår

Har tatt overdose siste året

Kjønn

Fare for overdose

Eget fødeland

Er i LAR

Foreldres fødeland (brukere <23 år)

Levekårsområder

 

Bosituasjon

Høyeste utdanning

Meningsfull aktivitet

Arbeidserfaring

Økonomi

Forrige arbeidsforhold

Fysisk helse

Bosituasjon

 

Bor alene

Psykisk helse

Bor med partner

Rusmiddelbruk

Bor med barn under 18 år

Sosial fungering

Bor med voksne barn

Nettverk

Bor med forelde/foresatte

Levekårsindeks

Bor med venner/ bekjente

Samlet vurdering

Bor med vet ikke

Psykisk

helse

 

Selvmordsforsøk siste tre årene

Barn

 

Bor med egne barn

Fare for selvmord

Obs bor med egne barn

Psykisk helse varighet

Avtalt samvær/ noe kontakt egne  barn

Vold

 

Utsatt for vold

Obs avtalt samvær

Utsetter andre for vold

Egne barn ingen kontakt

Type aktivitet

 

I utdanning

Obs barn ingen kontakt

I arbeid (alle former)

Bor med andres barn

Kommunalt organiserte aktiviteter

Obs bor med andres barn

Aktiviteter i regi av brukerorg.

Noe kontakt med andres barn

Aktiviteter i regi av frivillige org.

Obs noe kontakt andres barn

Aktiviteter i privat/egen regi

Bor med søsken under 18 år

Ingen av delene

Bor med søsken obs

Kilde til

livsopphold

 

I ordinært arbeid (uten tilskudd NAV)

Gravid

Stillingsprosent

Antall måneder gravid

Ytelser fra NAV (inkl arbeidstiltak)

Obs gravid

Underholdt av andre

Planer

 

Individuell plan

Annen kilde

Kriseplan

Vet ikke kilde

Nettverksgrupper

Pakkeforløp

Pakkeforløp

Andre planer

Ansvarsgruppe/formalisert samarbeid

Tjenester:

 For hver tjeneste stilles det to spørsmål:

       - Har brukeren hatt tjenesten siste 12 måneder?

       - Skal tjenesten fortsette eller anbefales den som ny tjeneste?

NAV-tjenester

 

Råd/veiledning

Barnevernstj. for brukeren selv

Hjelpetiltak

Midlertidig bolig

Under omsorg

Økonomisk sosialhjelp

Melding

Kvalifiseringsprogrammet

TSB

 

LAR

Arbeidsrettet tiltak

Akutt

Varig tilrettelagt arbeid

Poliklinisk

Økonomiforvaltning

Ambulant

Midlertidig trygdeytelser

ACT, FACT

Varig trygdeytelser

Dagbehandling

Ytelser knyttet til livsløp, fam.

Døgntilbud

Boligtjenester

 

Bolig uten  personale

Tvangstiltak 10-2

Bolig med personale

Tvangstiltak 10-3

Helse- og

omsorgstj

 

Fastlege

Tvangstiltak 10-4

Saksbeh./koordinator/ruskonsulent

PHV

 

Akutt

Medisinutdeling

Poliklinisk

Psykisk helsearbeid

Ambulant

Hjemmesykepleie

ACT, FACT

ACT,FACT

Dagbehandling

Psykolog i kommunen

Døgntilbud

Praktisk bistand

Tvang observasjon (phvl §3-2)

Støttekontakt

Tvang  (phvl §3-3) døgn

Sykehjem

Tvang (phvl §3-3) – uten døgn

Omsorgsinstitusjon

Somatikk

 

Somatikk akutt

Svangerskap/barsel tjenester

Somatikk poliklinisk

Skolehelsetjenester

Somatikk døgntilbud

Helsestasjon for ungdom

Andre

 

PPT/OT

Lavterskeltjeneste/feltpleie

Frioms./fengsel/åpen soning

Arbeids-/oppl.-/aktivitetstiltak

Tannlegetjenester

Rusarbeid

Frivillige organisasjoner

Andre oppsøkende tjenester

Bruker- /selvhjelpsorg.

Fysio/ergo

Verge

Barnevernstj. for brukerens barn

Hjelpetiltak

Annet

Under omsorg

Kommentar

Kommentar (kun intern bruk)

Melding

Siste faglige endring: 31. oktober 2022