Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Innledning

Bakgrunn

Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024 [10] ble lagt frem av Regjeringen Solberg i mai 2020 og var resultatet av et samarbeid med Legeforeningen og Kommunesektorens organisasjon (KS). Handlingsplanen bygger på en rekke utredninger og meldinger. 

Regjeringen Støre har videreført påbegynt arbeid, men også sett behov forsterket innsats på området. I tråd med dette er det etablert nye tiltak for å bygge en god allmennlegetjeneste for fremtiden. I august 2022 satte regjeringen ned Ekspertutvalget for gjennomgang av allmennlegetjenesten [11] Helsedirektoratet organiserte og stilte ressurser til rådighet for å ivareta sekretariatfunksjonen. Ekspertutvalget leverte sin rapport 18. april 2023. Rapporten inneholder 59 anbefalinger for en bærekraftig allmennlegetjeneste og omfatter blant annet områdene organisering, finansiering, tverrfaglighet, legevakt, innovasjon, forskning og kompetanse[12].

1.mars 2024 la regjeringen Støre fram Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024 – 2027. Planen beskriver retning og målbildet for det videre arbeidet med allmennlegetjenesten. Befolkningen skal leve lange og gode liv med de helsemessige utfordringer de har. De skal kunne bo hjemme og så langt det er mulig få behandling og oppfølging i sitt nærmiljø. Regjeringen fremhever allmennlegetjenesten som et fundament for vår felles helse- og omsorgstjeneste. En god og tilgjengelig allmennlegetjeneste pekes på som ett av planens seks hovedgrep.

Om denne rapporten  

Denne rapporten er den tredje i rekken av Helsedirektoratets årsrapporter om allmennlegetjenesten. Rapporten beskriver Helsedirektoratets arbeid med allmennlegetjenesten og utviklingen i tjenesten gjennom 2023 belyses.

I rapportens del 1, 'Tiltak, status og effekter' presenteres iverksatte tiltak og arbeid. Rapportens del 2, 'Allmennlegetjenesten 2023 i tall', er ment å dekke Helsedirektoratets følge-med-ansvar basert på eksisterende datakilder. I denne delen av rapporten sammenstilles statistikk og nasjonale kvalitetsindikatorer for å gi et bilde av utviklingen i tjenesten. Det er tatt med oppdaterte tall fra FLO [13] per mars 2024, og noen tall helt fram til mai 2024. Oppdatert fastlegestatistikk som kan komplettere rapporten finnes på Helfo sine sider [14].

 

[11] Heretter omtalt som Ekspertutvalget

[13] Helfo sitt system for administrasjon av fastlegeordningen

Siste faglige endring: 31. mai 2024