8. Om pakkeforløpet

Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene.

Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp.

Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner.

Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft.

Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre.

Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet.

Bjørn Guldvog
Helsedirektør

Arbeidsgruppens sammensetning

 • Odd Terje Brustugun, Oslo universitetssykehus, Leder av arbeidsgruppen, onkolog
 • Annette Fossberg, Sykehuset i Vestfold, lungekreftkoordinator/sykepleier
 • Lars Fjellbirkeland, Oslo universitetssykehus, lungemedisiner
 • Michael Schubert, Helse Stavanger, radiolog
 • Pirjo-Riitta Salminen, Helse Bergen, thoraxkirurg
 • Rolf Busund, Universitetssykehuset Nord-Norge, thoraxkirurg
 • Sveinung Sørhaug, St. Olavs Hospital, lungemedisiner
 • Ulf Aasebø, Universitetssykehuset Nord-Norge, lungemedisiner
 • Øystein Stubhaug, Sykehuset Innlandet, Gjøvik, lungemedisiner
 • Tonje Strømhaug Hajem, Vestre Viken, patolog
 • Boel Johnsen, Helse Bergen, nukleærmedisiner
 • Rita Slåbakk, Lungekreftforeningen, brukerrepresentant
 • Torgeir Hoff Skavøy, fastlege/allmennlege

Sist faglig oppdatert: 01. august 2016