Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Varsling om kritikkverdige forhold

Varsling om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd

Helsedirektoratet ønsker åpenhet om kritikkverdige forhold. Det gir oss muligheten til å rette opp i uønskede forhold og utvikle organisasjonen.

Helsedirektoratets varslingskanal gjør det mulig for deg å varsle dersom du har kjennskap til, eller mistanke om uakseptabel adferd.

Varsling er å si i fra om kritikkverdige forhold, som brudd på rettsregler, etiske retningslinjer for statstjenesten og normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, til noen som kan gjøre noe med det.

Varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd i Helsedirektoratet eller mot Helsedirektoratet. Varslingsordningen er etablert for eksterne aktører som brukere, tilskuddsmottakere, leverandører og andre. Vi oppfordrer til å si i fra eller varsle ved kjennskap til brudd på lover og regler som:

 • Korrupsjon og økonomiske misligheter som tyveri og underslag
 • Fare for liv og helse
 • Fare for klima eller miljø
 • Myndighetsmisbruk
 • Uforsvarlig arbeidsmiljø
 • Brudd på personopplysningssikkerheten
 • Brudd på etiske retningslinjer for statstjenesten
 • Upassende gaver eller bonuser
 • Sosial dumping
 • Misbruk av direktoratets systemer eller eiendom
 • Brudd på regelverk knyttet til ulike fagområder, eksempelvis anskaffelser, taushetsplikt og habilitet

Dette inngår ikke i varslingsordningen

 • Kritiske ytringer, som faglig eller politisk uenighet.
 • Klager på vedtak og tjenester. Dersom du opplever feil eller mangler i saksbehandling eller tjeneste må du henvende deg til saksbehandlende instans i Helsedirektoratet.
 • Klage på behandling i helsetjenesten. Dersom du opplever feil eller mangler ved en tjeneste du mottar, må du kontakte virksomheten som yter tjenesten.

Innmeldte saker som ikke inngår i varslingsordningen blir besvart med standardsvar og avsluttes.

Slik varsler du

Når du varsler via skjemaet varsler du via en kryptert nettløsning. Når du sender inn et varsel via webskjemaet, blir varselet kategorisert og behandlet av Helsedirektoratets eksterne varslingsmottak før det oversendes til direktoratets Varslingsutvalg for videre behandling. Helsedirektoratets eksterne varslingsmottak driftes av Advokatfirmaet PwC AS.

Du som varsler trenger ikke å legge frem bevis for det du mener er kritikkverdig. Du må derimot være så tydelig som mulig på hva som faktisk har skjedd. Varslet bør minimum inneholde følgende:

 • Tid (tidsperiode) og sted for hendelsen
 • Konkrete opplysninger om hva forholdet gjelder og hva du bygger disse opplysningene på
 • Eventuelle personer som du vet eller tror har kunnskap om forholdet

Til skjemaet "Varsle om uønsket hendelse"

Brev eller e-post

Varsling via brev

Send brev til:
PwC v/Gunnar Holm Ringen eller Synne Kaasa Børsheim
Postboks 748, Sentrum
NO-0106 Oslo

Merk konvolutten "Varsel".

Varsling via e-post

Varsel per e-post sendes til gunnar.holm.ringen@pwc.com eller synne.borsheim@pwc.com.

Anonymitet og innsyn

Du kan velge å varsle anonymt. Uansett om du oppgir navn eller varsler anonymt, vil varslingen bli håndtert i samsvar med lover og regler for offentlig saksbehandling. 

For å sikre kontradiksjon må den det er varslet om informeres om innholdet i varselet, og få anledning til å uttale seg. Dersom det anses nødvendig for å få klarhet i de faktiske forhold, vil det likevel være adgang til å gjøre enkle forundersøkelser før man informerer den det er varslet om. Dersom disse undersøkelsene avkrefter at det foreligger et kritikkverdig forhold, kan saken avsluttes uten at den det varsles om blir informert.

Helsedirektoratet er opptatt av at varslingsordningen skal være trygg for alle som varsler, og vern for den det varsles om vil bli vektlagt i vurderingen.

I henhold til offentleglova vil det kunne gis innsyn i saker ved innsynsbegjæringer. Dette gjelder kun dersom det ikke er mulig å identifisere enkeltpersoner eller taushetsbelagte forhold. Innsyn vil også utsettes dersom det av hensyn til undersøkelsene i saken ikke anses tilrådelig.

Etter at du har varslet

Etter mottak av varselet i eksternt varslingsmottak, foretas det en kategorisering og vurdering av varselet. Varsler vil, hvor mulig, få tilbakemelding fra det eksterne varslingsmottaket når varselet er mottatt. Varselet videresendes til Helsedirektoratet ved Varslingsutvalget.

Det interne Varslingsutvalget behandler varselet og beslutter videre prosess. Oppfølging av varselet er avhengig av hvilke forhold varselet gjelder. Hvor mulig vil varsler motta informasjon når saken er ferdig behandlet. Varslingsutvalgets beslutning vil ikke være et enkeltvedtak og avgjørelsen kan ikke påklages.

Varsling og offentlighet – taushetsbelagte opplysninger unntas

Dokumenter i varslingssaker er underlagt samme lovverk for taushetsplikt og offentlighet som andre dokumenter. Det vil si at taushetsbelagte opplysninger alltid vil være unntatt offentlighet. Opplysninger som ikke kommer inn under unntaksbestemmelsene i offentleglova vil derimot kunne bli offentliggjort eller gitt innsyn i etter innsynsbegjæring eller vedtak hos Helse- og omsorgsdepartementet.

Først publisert: 18.01.2021 Siste faglige endring: 09.06.2023 Se tidligere versjoner