Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bedre data inn

Prosjektet skal legge til rette for god og forutsigbar kvalitet på innrapporterte data til NPR og KPR. Minstekrav innføres og systemer skal lages for å følge dette opp. Resultatet blir et mer effektivt produksjonsløp med bedre datakvalitet i publiseringer og andre leveranser.

Bakgrunn for prosjektet

Gjennom mange år har det vært iverksatt ulike tiltak for å øke datakvaliteten i innrapporterte data til helseregistrene i Helsedirektoratet. Selv om kvaliteten har blitt bedre, er det fortsatt for mange systematiske og tilfeldige feil.  

Økt bruk av data fra helseregistrene har medført oppslag i media fordi det har oppstått feil i besøkshistorikk i kjernejournalen, ordinære publiseringer og i utleveringer til analyse, kvalitetssikring og forskning.

HOD ga høsten 2017 tydelig signal om at de ønsket et strengere helseregister i Helsedirektoratet. Dette er fulgt opp av Helsedirektør Guldvog og divisjonsdirektør i ledermøtet med vedtak om å gjennomføre prosjekt "Bedre data inn til NPR og KPR".

Prosjektet skal bidra til at det fra og med 2020 praktiseres strengere krav til innrapportering av data. Kravene til datakvalitet er forankret i § 2.3 og 2.4 i Pasientregisterforskriften og i KPR forskriften. Prosjektet er forankret i spesialisthelsetjenesten gjennom en høringsprosess og i møter med økonomidirektørene for de regionale helseforetak. Kommunene vil fases inn fra 2021 idet de tekniske krav for 2020 er på plass.

Høringsbrev og svar 2021:

Høringsbrev og svar 2020:

Målgrupper

 • Rapporterende enheter
 • Systemleverandører
 • RHF
 • Brukere av data

Hovedmål

Prosjektet skal levere et system for oppfølging av de lovpålagte kravene for kvalitetskontroll av registerdata ved å:

 • Lede arbeidet med omsetting av lovpålagte krav til kommuniserte minstekrav innen prioriterte områder i 2020 og 2021
 • Etablere metodikk for videreutvikling og forvaltning av kravene
 • Utvikle støttetjenester for sektorens måloppnåelse
 • Etablere metodikk for videreutvikling og forvaltning av støttetjenestene
 • Sørg for at krav og tjenester blir innarbeidet i ny enhetlig produksjonslinje (strategisk satsning fra 2020)

Effektmål

 • Tidsbruk på kvalitetskontroll i Helsedirektoratet halvert
 • Tidsbruk til korrigering av feil mellom første og andre gangs innsending i sektoren halvert
 • Antall feil ved formatkontroll (teknisk validering) halvert
 • Antall feil behandlingsted halvert
 • Antall feil i sektor halvert
 • Økt tillit til Helsedirektoratets registertjenester

Resultatmål

 • Mottak og dataflyt for valideringstjeneste
 • Monitoreringsløsning for kravoppfyllelse

Avhengigheter

Prosjektet har avhengigheter til øvrige prosjekter som skal bidra til å realisere en felles enhetlig produksjonslinje for NPR og KPR, eksempelvis KPR trinn to, innsyn og tilgjengeliggjøring og nøkkelregister for DSA.

Først publisert: 16.12.2019 Siste faglige endring: 07.02.2024 Se tidligere versjoner