Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ventetider og aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2021

Først publisert: 18.03.2022 Siste faglige endring: 18.03.2022

Flere pasienter har fått helsehjelp på somatiske sykehus og ventetiden har gått ned sammenlignet med 2020. I psykisk helsevern økte ventetiden, men flere pasienter fikk helsehjelp.

Dette viser tall som er rapportert fra spesialisthelsetjenesten til Helsedirektoratet.

Antall pasienter, døgnopphold og poliklinikk innen somatikk

Litt over 2 millioner pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus i 2021. Dette er en økning på rundt 5 prosent fra 2020. Økningen gjelder både døgnbehandling og poliklinisk behandling. Nesten 38 prosent av befolkningen hadde kontakt med somatisk spesialisthelsetjeneste i 2021, som er omtrent på samme nivå som året før.

 

Antall pasienter, døgnopphold og poliklinikk innen psykisk helsevern og rusbehandling (TSB)

I psykisk helsevern for voksne fikk nesten 163 000 personer helsehjelp. Det er 6 prosent flere enn året før. Nesten 65 000 pasienter ble behandlet i psykisk helsevern for barn og unge i 2021. Dette tilsvarer en økning på 14 prosent sammenlignet med året før. Også i psykisk helsevern gjelder aktivitetsveksten både poliklinikker og døgnavdelinger.

Nesten 33 000 personer mottok helsehjelp innen TSB. Dette tilsvarer en økning på 1 prosent fra året før. Flere pasienter var innlagt med døgnopphold mens antall polikliniske konsultasjoner var på samme nivå.

Avtalespesialister utfører mer enn 20 prosent av aktiviteten i poliklinikk i spesialisthelsetjenesten

Innen somatiske fagområder utgjorde avtalespesialistene omtrent 22 prosent av den totale polikliniske aktiviteten og 23,5 prosent innen psykisk helsevern for voksne.
Innen somatiske fagområder behandlet avtalespesialistene litt over 1 080 000 pasienter i 2021, som er en liten økning fra 2020. Antall konsultasjoner var på 2 530 000 som er omtrent på samme nivå som året før.
Innen psykisk helsevern behandlet avtalespesialistene litt over 51 000 pasienter, en liten nedgang fra året før. Antall konsultasjoner var på 653 000 som er en nedgang på 4 prosent fra 2020.

Ventetid og fristbrudd

Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten gikk ned fra 63 dager i 2020 til 61 dager i 2021. Ventetiden gikk ned i somatisk sektor, mens den økte for psykisk helsevern og TSB. For andel fristbrudd ser vi den samme utviklingen, med en nedgang innen somatikk og økning for psykisk helsevern og TSB.

Sektor Antall dager ventetid
2020
Antall dager ventetid
2021
Somatikk 65 63
Psykisk helsevern for voksne 44 46
Psykisk helsevern for barn og unge 44 50
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 32 33
Alle sektorer 63 61

Tabell 1. Gjennomsnittlig ventetid i antall dager. Per sektor. Norge

 

Sektor Andel fristbrudd (prosent)
2020
Andel fristbrudd (prosent)
2021
Somatikk 7,7 5,1
Psykisk helsevern for voksne 3,9 4,1
Psykisk helsevern for barn og unge 2,6 5,1
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2,5 3,1
Alle sektorer 7,3 3,1

Tabell 2. Andel fristbrudd. Per sektor. Norge

Abonner på nytt eller oppdatert innhold