Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ventetider og aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2020

Først publisert: 19.03.2021 Siste faglige endring: 19.03.2021

Innen somatikk økte ventetiden fra 61 til 65 dager og andel fristbrudd gikk opp fra 2,4 til 7,7 prosent. Litt flere enn 1,9 millioner pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus i 2020, det er en nedgang på 3,5 prosent fra 2019. Ventetiden var stabil i psykisk helsevern og TSB og andel fristbrudd økte for TSB og psykisk helsevern for voksne. Dette viser tall som er rapportert fra spesialisthelsetjenesten til Norsk pasientregister for 2020.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Aktivitet

Litt over 1,9 millioner pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus i 2020. Dette er en nedgang på 3,5 prosent fra 2019. Både antall døgnopphold, dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner ble redusert fra 2019 til 2020. 

I psykisk helsevern for voksne fikk nesten 154 000 personer helsehjelp, en nedgang på 0,1 prosent fra året før. Antall oppholdsdøgn og utskrivinger fra døgnopphold gikk ned og poliklinisk aktivitet økte.

Nesten 57 000 pasienter ble behandlet i psykisk helsevern for barn og unge i 2020, og dette tilsvarer 5,1 prosent av befolkningen under 18 år. For landet sett under ett var det en økning på 0,6 prosent sammenlignet med året før.
På nasjonalt nivå var 51,5 prosent av pasientene gutter, det var relativt liten forskjell mellom regionene, og kjønnsfordelingen er stabil over tid.

Nesten 33 000 personer mottok helsehjelp innen TSB som er en nedgang på 1,8 prosent fra året før. Innen TSB var det en nedgang i oppholdsdøgn. Polikliniske konsultasjoner reduseres noe, men det en stor økning i andel indirekte kontakter.

Sektor

2020

Antall pasienter

Endring fra 2019

i prosent

Somatikk

1 900 000

- 3,5

Psykisk helsevern for voksne

154 000

- 0,1

Psykisk helsevern for barn og unge

57 000

+ 0,6

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

33 000

- 1,8

Tabell 1. Antall pasienter. Per sektor. Norge

 

 

Aktivitet hos avtalespesialister

Avtalespesialistene innen somatiske fagområder rapporterte inn litt over 2,5 millioner konsultasjoner for 2020 som er en nedgang på 2,6 prosent fra 2019. Innen psykisk helsevern ble det rapportert inn 680 000 konsultasjoner som er en økning på 11 prosent.

Av sammenlignbar klinisk aktivitet, så utgjorde avtalespesialistene omtrent 23 prosent av den totale polikliniske aktiviteten innen somatiske fagområder og 25 prosent innen psykisk helsevern for voksne.

Ventetid

Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten økte fra 60 dager i 2019 til 63 dager i 2020. Økningen fant sted i somatisk sektor, for de andre sektorene ble den redusert eller var stabil. Ventetiden i TSB var vesentlig lavere enn i de andre sektorene.

Sektor

2019
(antall dager)

2020
(antall dager)

Somatikk

61

65

Psykisk helsevern for voksne

44

44

Psykisk helsevern for barn og unge

45

44

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

33

32

Alle sektorer

60

63

Tabell 2. Gjennomsnittlig ventetid i antall dager. Per sektor. Norge

Fristbrudd

Andel fristbrudd økte i alle sektorer, med unntak av psykisk helsevern for barn og unge. Økningen var størst innen somatikk fra 2,4 prosent i 2019 til 7,7 prosent i 2020.

Sektor

2019
(prosent)

2020
(prosent)

Somatikk

2,4

7,7

Psykisk helsevern for voksne

1,5

3,9

Psykisk helsevern for barn og unge

2,7

2,6

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

1,7

2,5

Alle sektorer

2,4

7,3

Tabell 3. Andel fristbrudd. Per sektor. Norge

 

 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold