Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ventetider og aktivitet i spesialisthelsetjenesten, 2. tertial 2020

Først publisert: 23.10.2020 Siste faglige endring: 23.10.2020

I somatiske sykehus økte ventetiden fra 61 til 69 dager og andel fristbrudd gikk opp fra 2,8 til 12,7 prosent. Ventetid og fristbrudd gikk noe ned i både psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Antall pasienter som fikk behandling i 2. tertial gikk noe ned i hele spesialisthelsetjenesten.

Som i 1. tertial, så viser tallene en nedgang i aktivitet og en økning i ventetid når man sammenligner med samme periode året før. Endringene knyttes til covid-19.

Aktivitet i somatiske sykehus

Omtrent 1,5 millioner pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus i årets første åtte måneder. Dette er en nedgang på 5,5 prosent fra 2019. Antall døgnopphold, antall dagbehandlinger og antall polikliniske konsultasjoner gikk ned.  Les notat om aktivitet i somatikk i 2. tertial 2020.

Aktivitet i psykiske helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

47 000 barn og unge og 125 000 voksne fikk helsehjelp i psykisk helsevern i årets første åtte måneder. Innen TSB mottok 28 000 helsehjelp. Dette er en liten reduksjon fra samme periode i 2019.

Både for psykisk helsevern voksne og TSB er det nedgang i antall døgnbehandling, dagbehandling og behandling i poliklinikk der pasientene møter fysisk. Det er en stor økning i indirekte polikliniske kontakter. I psykisk helsevern for barn og unge skjer det samme, at indirekte kontakter øker betraktelig mens det er en nedgang i poliklinikk der pasientene møter fysisk. Indirekte kontakt mellom pasient og helsearbeider gjøres på telefon, e-post eller i videomøte.

Les notater om aktivitet i 2. tertial innen psykisk helsevern for barn og unge og psykisk helsevern for voksne og TSB.

Aktivitet hos avtalespesialister

Avtalespesialistene rapporterte litt mer enn 1 867 000 konsultasjoner i årets første åtte måneder, som er en nedgang på 9,1 prosent fra tilsvarende periode året før. Avtalespesialistene utgjorde 26 prosent av den totale polikliniske aktiviteten innen somatiske fagområder og 20 prosent innen psykisk helsevern for voksne. Les notat om aktivitet hos avtalespesialistene i 2. tertial 2020.

Ventetid og fristbrudd

Nedgangen i aktivitet i spesialisthelsetjenesten gjennom pandemiperioden påvirket også ventelistetallene. Dette gjelder spesielt innen somatisk sektor der ventetiden for avviklede pasienter har økt fra 61 til 69 dager når vi sammenligner 2. tertial 2019 med 2. tertial 2020. Vi finner ikke tilsvarende økning innen psykisk helsevern og TSB, der har ventetiden gått noe ned.

Omfanget av fristbrudd for avviklede innen somatikk er 12,7 prosent som er en økning på nesten ti prosentpoeng fra året før. For psykisk helsevern og TSB øker også omfanget av fristbrudd, men ikke i tilsvarende grad.

Tabell 1, Gjennomsnittlig ventetid for avviklede og andel fristbrudd per sektor, Norge.

Sektor

Ventetid 2. tertial 2019 (dager)

2. tertial 2019 (dager)

Andel fristbrudd 2. tertial 2019 (prosent) Andel fristbrudd 2. tertial 2020 (prosent)

Somatikk

61

69

2,8 12,7

Psykisk helsevern for voksne

46

44

1,8 5,0

Psykisk helsevern for barn og unge

49

46

3,3 3,6

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

34

33

1,9 3,3

Alle sektorer

60

67

2,8 12,0

Antall ventende innen somatikk økte med fire prosent fra i fjor, mens antall nyhenviste og antall avviklede var henholdsvis syv og seks prosent lavere enn samme periode i 2019.

Lenker til årsrapporter:

Abonner på nytt eller oppdatert innhold