Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ventetider og aktivitet i spesialisthelsetjenesten 1. tertial 2020

Først publisert: 26.06.2020 Siste faglige endring: 26.06.2020

Ventetiden økte innen psykisk helsevern, andel fristbrudd økte i alle sektorer og pasienter som ventet på behandling måtte vente lenger. Antall pasienter innen somatikk gikk ned 8,3 prosent og det var også en reduksjon i antall pasienter i psykisk helsevern for barn og unge og TSB.

Artikkelen er 3 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Tallene viser en nedgang i aktivitet og en økning i ventetiden for ventende når man sammenligner tall for 1. tertial 2020 med samme periode året før. Endringene knyttes til covid-19 og samsvarer med rapporten aktivitetsutviklingen i mai, som Helsedirektoratet publiserte i dag.

Aktivitet

Mer enn én million pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus i 1. tertial 2020, en nedgang på 8,3 prosent fra 2019. Antall døgnopphold gikk ned 11,9 prosent, antall dagbehandlinger gikk ned 17,6 prosent og antall polikliniske konsultasjoner gikk ned 11, 4 prosent. Les notat om aktivitet i somatikk i 1. tertial 2020.

38 500 barn og unge og nesten 99 000 voksne fikk helsehjelp i psykisk helsevern. 23 600 personer mottok helsehjelp innen TSB. I både psykisk helsevern og TSB ble det registrert en stor økning i indirekte polikliniske kontakter. Indirekte kontakt mellom pasient og helsearbeider gjøres på telefon, e-post eller i videomøte. Les notater om aktivitet i 1. tertial innen psykisk helsevern for barn og unge og psykisk helsevern for voksne og TSB.

Avtalespesialistene rapporterte inn litt mer enn 952 000 konsultasjoner, noe som var en nedgang på 17 prosent fra samme periode året før. Avtalespesialistene utgjorde 23 prosent av den totale polikliniske aktiviteten innen somatiske fagområder og 19 prosent innen psykisk helsevern for voksne. Les notat om aktivitet hos avtalespesialistene i 1. tertial 2020.

  Ventetid

  Nedgangen i aktivitet i spesialisthelsetjenesten gjennom pandemiperioden påvirket også ventelistetallene. Dette ser vi tydeligst ved at ventetiden for ventende pasienter har økt fra 62 til 84 dager. Somatisk sektor har størst økning for ventende med 22 dager, mens i psykisk helsevern økte ventetiden om lag 10 dager.

  Omfanget av fristbrudd for ventende er nærmere ti prosent, en økning på åtte prosentpoeng fra i fjor. Økningen gjelder alle deler av spesialisthelsetjenesten.

  Pasienter som mottok helsehjelp (avviklede) i 1. tertial 2020 ventet gjennomsnittlig i 59 dager, en økning på én dag fra 1. tertial 2019. I somatisk sektor og innen rusbehandling (TSB) var ventetiden stabil. Innen psykisk helsevern økte ventetiden. Ventetiden i TSB var vesentlig lavere enn i de andre sektorene. For pasienter som mottok helsehjelp økte andel fristbrudd fra 2,0 til 3,6 prosent. Psykisk helsevern for voksne har størst andel fristbrudd på 3,9 prosent, en økning fra 1,4 prosent.

  Tabell 1, gjennomsnittlig ventetid for ventende og avviklede per sektor, Norge.

  Sektor Ventetid ventende 1. tertial 2019 Ventetid ventende 1. tertial 2020 Ventetid avviklede 1. tertial 2019 Ventetid avviklede 1. tertial 2020
  Somatikk 62 84 60 60
  Psykisk helsevern for voksne 39 50 44 46
  Psykisk helsevern for barn og unge 34 43 44 47
  Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 32* 36 33 33
  Alle sektorer 62 84 58 59
  * I dashbord er det feil i ventetid for ventende i TSB 1. tertial 2019. Årsaken er feilrapportering

  Antall ventende har vært stabil gjennom de fire første månedene av 2020, og det er heller ingen endring fra 1. tertial 2019. Vi ser imidlertid en nedgang både i antall nyhenviste og avviklede fra i fjor, for alle sektorer. Reduksjonen er størst innen somatikk, der både antall nyhenviste og antall avviklede var 20 prosent lavere enn samme periode i 2019.

   

  Lenker til årsrapporter:

  Abonner på nytt eller oppdatert innhold