Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ventetider og aktivitet i spesialisthelsetjenesten 1. tertial 2021

Først publisert: 25.06.2021 Siste faglige endring: 25.06.2021

Tallene som er rapportert til Norsk pasientregister viser at flere har fått behandling i spesialisthelsetjenesten og ventetiden har økt for de som er avviklet fra venteliste. Ventetiden for ventende har gått ned. Dette viser tallene når man sammenligner tall for 1. tertial 2021 med samme periode året før.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Aktivitet i somatiske sykehus 

I overkant av 1,1 millioner pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus i 1. tertial 2021. Dette er en økning på 10,3 prosent fra 2020 og pasientbehandlingen økte i alle omsorgsnivå, både døgnopphold, dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner. 

Aktivitet i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

43 500 barn og unge og over 102 000 voksne fikk helsehjelp i psykisk helsevern. 23 500 personer mottok helsehjelp innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For psykisk helsevern for voksne er det reduksjon i antall utskrivninger, men økning i antall oppholdsdøgn.  

For TSB er det en liten økning i antall utskrivninger fra 2020 til 2021 og en reduksjon i antall oppholdsdøgn. Både direkte- og indirekte polikliniske kontakter øker i PHBU.  Også for PHV og TSB er det økt aktivitet ved poliklinikkene sammenlignet med samme periode året før. Tallene indikerer at vi nå er tilbake til samme nivå som i 2019 før pandemien startet. 

Notater for 1. tertial 2021: 

Årsrapporter:

Aktivitet hos avtalespesialister 

Avtalespesialistene rapporterte inn i underkant av 1,1 millioner konsultasjoner, noe som er en økning på 14 prosent fra samme periode året før.  Avtalespesialistene i somatikk utførte 22 prosent av den totale polikliniske aktiviteten, mens tilsvarende for psykisk helsevern var 24 prosent. 

Ventetid og fristbrudd 

Ventetid for avviklede har økt med to dager i somatikk, og med én dag for rusbehandling og psykisk helsevern for barn og unge. For psykisk helsevern for voksne er ventetiden stabil. Ventetid for ventende er imidlertid lavere enn på samme tid i fjor, noe som kan tyde på at situasjonen er i ferd med å normalisere seg etter pandemiperioden.  

Tabell 1, gjennomsnittlig ventetid for avviklede og andel fristbrudd per sektor, Norge.

Sektor 

Ventetid ventende 1. tertial 2020 

Ventetid ventende 1. tertial 2021 

Ventetid avviklede 1. tertial 2020 

Ventetid avviklede 1. tertial 2021 

Somatikk 

84 

65 

60 

62 

Psykisk helsevern for voksne 

50 

39 

46 

46 

Psykisk helsevern for barn og unge 

43 

33 

47 

48 

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

36 

36 

33 

34 

Alle sektorer 

84 

63 

59 

60 

Andel fristbrudd for avviklede øker for alle sektorer med unntak av psykisk helsevern for voksne. Andel fristbrudd for ventende går ned. Antall nyhenviste, avviklede og ventende øker for alle sektorer og nærmer seg nivået før pandemien. 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold