Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Store endringer i behandlingstilbudet i psykisk helsevern

Først publisert: 12.04.2019 Siste faglige endring: 17.07.2023

De siste ti-årene har det skjedd store endringer i det psykiske helsevernet for voksne. Siden 1998 har behandlingskapasiteten i poliklinisk og ambulant virksomhet blitt tredoblet, mens døgnkapasiteten har blitt halvert.

Dette er noen av resultatene som fremkommer i rapporten Distriktspsykiatriske tjenester 2017 fra Helsedirektoratet.

- Det er en målsetting å forskyve aktiviteten fra sykehus til DPS, og fra døgnavdelinger til poliklinisk og ambulant virksomhet, sier Mette Garvoll, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

 Det fremkommer i rapporten at utbyggingen av poliklinisk og ambulant virksomhet særlig har kommet ved de distriktspsykiatriske sentrene (DPS), men at overføring av døgnbehandling fra sykehus til DPS derimot har stoppet opp. Det fortsatt er store geografiske forskjeller i døgntilbudet ved DPS-ene. 

Polikliniske og ambulante tjenester

Korrigert for befolkningsvekst økte antall konsultasjoner med 41 prosent fra 2008 til 2017. I de senere årene har en særlig hatt en økning i ressursinnsatsen til ambulante tjenester.

Ujevn utbygging av døgntilbudene ved DPS

De distriktspsykiatriske sentrene skal være hjørnesteinen i det psykiske helsevernet for voksne, med alle allmenpsykiatriske tjenester, inklusive øyeblikkelig hjelp-tilbud og alderspsykiatriske tjenester, sier Garvoll. -DPS-ene står nå for brorparten av den polikliniske behandlingen. I mange områder står imidlertid sykehusene fortsatt for brorparten av døgntilbudet, i andre områder står DPS-ene for rundt halvparten, sier hun.

Sett i forhold til folketallet ble antall døgnplasser og oppholdsdøgn redusert med en tredel fra 2008 til 2017. Nedgangen var på samme nivå både ved sykehus og DPS. En har dermed ikke fått noen overføring av døgnaktiviteten fra sykehus til DPS.

Varigheten av oppholdene har samtidig gått ned. Nedgangen i utskrivningstallet var samlet sett på 3 prosent, med en nedgang ved sykehusene og en økning ved DPS-ene. En må påse at reduksjonen i antall døgnplasser i spesialisthelsetjenesten følges opp med nødvendige polikliniske og ambulante tilbud i DPS-ene og etablering av boliger og tjenester i kommunene.

Øyeblikkelig hjelp-innleggelser

To tredeler av innleggelsene i det psykiske helsevernet skjer som øyeblikkelig hjelp. Andelen varierer fra 37 til 88 prosent mellom helseforetakene. Det er også store forskjeller i DPS-enes rolle i akutt-behandlingen. I noen områder står disse for halvparten av akutt-innleggelsene, i andre områder under 20 prosent.

Alderspsykiatri

Det har vært en målsetting å bygge ut alderspsykiatriske tjenester ved DPS-ene. Så langt har en slik utbygging ikke kommet i gang.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold