Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Status vedrørende ELTE-kandidater

Oversikt over nyhetssaker vedrørende ELTE-kandidater (psykologutdanning, Ungarn) og polsk psykologiutdanning.

6/9-18: Kvalifiseringstiltak for første kull med ELTE-utdannede starter i november 2018

Kandidater utdannet ved ELTE-universitetet i 2016 (og 2015) får nå tilbud om å delta i kvalifiseringstiltak som kan føre frem til norsk autorisasjon som psykolog.

Helsedirektoratet har, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, utarbeidet kompletterende tiltak for ELTE-studenter som hadde påbegynt utdanningen ved ELTE før Helsedirektoratet endret godkjenningspraksis høsten 2016. Tiltaket skal føre fram til norsk autorisasjon som psykolog.

Programmet strekker seg over 14 måneder, med 12 måneders klinisk praksis under forsterket veiledning, i tillegg til teorikurs, se nærmere beskrivelse i artikkel under om kvalifiseringsprogram 9/7-18 og rapport om kompletterende tiltak for ELTE-utdannede. Alle detaljene er ennå ikke på plass, men i samarbeid med universitetene, de regionale helseforetakene og Psykologforeningen jobber vi med å detaljere programmet.

Introkurs november

Det planlegges et introduksjonskurs for første kull medio november 2018. Deretter starter kullet i veiledet praksis fra primo desember 2018.  Kandidatene må si ifra innen 10. september om de vil inn i ordningen. Dersom man velger å ta imot tilbudet om oppstart denne høsten, er det forventet at man fullfører hele tiltaket til praksisdelen er sluttført. 
 
Helseforetakene har etablert særskilte praksisplasser til dette kullet, og Helsedirektoratet vil snarlig fordele disse. I møte våren 2018 med representanter for ELTE-kandidatene, ble det formidlet at det var ønskelig at kandidater som allerede har en stilling på arbeidssted som kan brukes som praksisplass, skal få fortsette der. Helseforetakene har meldt inn hvilke av disse plassene som er knyttet opp mot kandidater som allerede er ansatt i det enkelte foretak. De kandidatene som er målgruppe for første kull, og som allerede har stilling som omgjøres til praksisplass, vil altså bli tilbudt å fortsette i den plassen. Det ble videre uttrykt ønske om at kandidater med omsorgsansvar for små barn skal få geografisk prioritering. Det var også et ønske fra representantene at prioriteringsrekkefølgen for øvrig bør være basert på søknadstidspunkt, slik at den som søkte lisens/autorisasjon først vil kunne velge praksissted først.

Helsedirektoratet skal etter at kandidatene har meldt seg, så langt det lar seg gjøre tilby en plass i geografisk nærhet til dagens bosted. Målgruppen for tiltaket vil bli løpende orientert og det kommer mer informasjon senere. De kandidater som nå velger å takke nei til tilbud om oppstart i tiltaket høsten 2018 av andre grunner enn fødselspermisjon vil ikke kunne regne med å få et nytt tilbud i de to neste puljene.

 

9/7-18: Kvalifiseringsprogram for ELTE-kandidater opprettes til høsten

​Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å starte arbeidet med å etablere et tilbud om kvalifiseringsprogram. 

Programmet opprettes for kandidater som startet eller fullførte sin masterutdanning fra ELTE-universitetet i Ungarn før godkjenningspraksisen ble endret høsten 2016, og som ønsker å oppnå autorisasjon som psykolog i Norge. Programmet baseres på forslaget som Helsedirektoratet oversendte HOD tidligere i år om kompletterende utdanningsprogram.

Dette vil bli et frivillig tilbud og vi tar sikte på at det vil bli oppstart av programmet senhøsten 2018.

Kvalifiseringsprogrammet vil starte med et introduksjonskurs. Videre skal kandidatene få praktisk erfaring under veiledning, gjennom arbeid i lønnede utdanningsstillinger i spesialisthelsetjenesten over hele landet. De vil arbeide uten lisens, på samme måte som i praksisperiodene for de norske profesjonsstudentene i psykologi. 

Helseforetakene arbeider nå med å skaffe til veie nødvendige praksisplasser, og Helsedirektoratet håper å ha oversikten over plassene klar i månedsskiftet august-september.

I løpet av den 14 måneder lange kvalifiseringsperioden skal kandidatene delta i obligatoriske undervisningssamlinger i regi av universitetene.

Kvalifiseringsprogrammet vil løpe over flere år og kandidatene vil bli tatt opp puljevis, men vi har ennå ikke fått fastsatt hvor mange plasser det vil være i hver pulje. 
Helsedirektoratet jobber nå, sammen med de regionale helseforetakene, universitetene og Norsk Psykologforening, med å få på plass alle detaljene i kvalifiseringsprogrammet.

Vi vet at behovet for informasjon er stort for de som er omfattet av tiltaket, og vil så snart som mulig gi mer informasjon om praktiske forhold til de aktuelle kandidatene.

3/5-18: Rapport om kompletterandre tiltak for ELTE-kandidater

Helsedirektoratet har utarbeidd forslag til kompletterande tiltak for autorisasjonssøkarar med mastergrad i psykologi frå det ungarske ELTE-universitetet.

​Helsedirektoratet fekk tilleggsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å utarbeide forslag til kompletterende tiltak for ELTE-utdanna datert 15. februar 2018.

Innan den korte tidsramma i oppdraget, gjennomførte Helsedirektoratet ein prosess med innspel frå representantar for studentar frå Eötvös Lorànd University (ELTE), ELTE-universitetet, dei regionale helseføretaka, Universiteta som tilbyd profesjonsutdanning innan psykologi og Norsk psykologforening.

Rapporten med forslag til kompletterande tiltak vart sendt til Helse- og omsorgsdepartementet den 22. mars 2018.

Sjå rapport om kompletterande tiltak for ELTE-utdanna (PDF)

Vedlegg I – Økonomiske og administrative konsekvensar (PDF)

 

20/12-17: Status for praksisendring i saker om psykologutdanning fra Ungarn (ELTE) og Polen

Helsedirektoratet mottok tidligere i år en avklaring fra ungarske myndigheter om at mastergraden Clinical and Health Psychologist fra Eötvös Loránd-universitetet (ELTE) i Ungarn, ikke kvalifiserer for lovregulert yrkesutøvelse som psykolog i Ungarn. 

Vi har også fått avklart at utdanningen ikke kvalifiserer for utøvelse av kliniske oppgaver i ungarsk helsevesen uten at dette skjer i et spesialiseringsløp.  Siste avklaringer fra Ungarn kom i brev den 30.5.2017 til Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet fikk brevet oversendt dagen etter. Avklaring av alle relevante forhold i vurderingen av denne utdanningen har tatt tid. Helsedirektoratet startet å utrede dette i slutten av april 2016. Direktoratet fikk da informasjon fra ungarske myndigheter  som gjorde at vi endret godkjenningspraksisen for disse søkerne.

Helsedirektoratet har pr i dag behandlet alle klager på avslag autorisasjon og lisens for ELTE kandidatene. Klagene er oversendt til Helseklage som har fattet vedtak i noen av sakene.

Forslag til løsning for søkere med utdanning fra ELTE i Ungarn

Praksisomleggingen har rammet et betydelig antall kandidater med utdanning fra ELTE i Ungarn.  

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet sendte Helsedirektoratet ut et brev til landets fire universiteter som tilbyr profesjonsutdanning i psykologi hvor vi ba dem beskrive mulige kompetansehevende tiltak for søkere som rammes av praksisomleggingen. Formålet med tiltakene er å sikre et kunnskaps- og ferdighetsnivå til det som kreves i læringsmålene i den profesjonsgivende norske psykologutdanningen.  Formålet er at søkerne på sikt skal kunne kvalifisere for autorisasjon.

Som ledd i denne prosessen forlenger Helsedirektoratet lisensen til de søkerne som allerede før praksisomleggingen hadde fått innvilget lisens og er i veiledet praksis eller som har gjennomført praksis, og som videre har søkt autorisasjon.

Fornyelsen gjelder frem til 31.12.2018. Vi understreker at denne fornyelsen av lisensene ikke innebærer noen automatikk i at kandidatene derved senere vil få autorisasjon.

Det arbeides nå med å detaljere et opplegg for kompletterende utdanning for de kandidatene som før praksisomlegging hadde fått, og jobbet på, lisens som psykolog. Disse har således hatt mulighet til å opparbeide seg relevant praksis som psykolog.

Ettersom det kreves offentlig godkjenning i form av autorisasjon eller lisens for å jobbe under tittelen psykolog, har kandidater som ikke har fått lisens ikke mulighet til å jobbe under veiledning for å tilegne seg relevant praksis som psykolog. Arbeidspraksis som er opparbeidet uten lisens kan ikke tillegges vekt i vurderingen av om det foreligger rett til autorisasjon etter helsepersonelloven § 48 a første ledd bokstav d om nødvendig kyndighet.

Profesjonsutdanningen er standarden

Det er mange som studerer psykologifag i Norge, men det er bare profesjonsutdanningen i psykologi som gir rett til beskyttet tittel og autorisasjon som psykolog i Norge. Derfor er profesjonsutdanningen standard for hvilke kvalifikasjoner som må forventes fra utenlandsutdannete. Det gjelder både når utdanningen vurderes etter EØS-regelverket og etter reglene om jevngodhet, nødvendig kyndighet og lisens.

Finansiering fra Lånekassen av utenlandsstudiene har ikke betydning for om studiet gir godkjenning som helsepersonell i Norge. En ikke-klinisk masterutdanning i psykologi finnes også i Norge og utdanningen kan brukes til flere andre yrker innen psykologi, for eksempel rådgivning og forskning. Utdanningsinstitusjoner og Psykologiforbundet har oversikt over yrker som er aktuelle med en mastergrad i psykologi.

Rettigheter etter EØS-regelverket

Retten til autorisasjon etter EØS-regelverket forutsetter at utdanningen enten kvalifiserer for lovregulert yrkesutøvelse som psykolog i utdanningslandet, eller at søkeren faktisk og lovlig har arbeidet to år innen klinisk psykologi i annen medlemstat enn Norge. Søkere med masterutdanning i psykologi som ikke oppfyller disse vilkårene vil derfor ikke ha rett til godkjenning etter EØS-regelverket. I slike tilfeller gjør Helsedirektoratet en sammenligning, såkalt «jevngodhetsvurdering», av den utenlandske utdanningen mot norsk profesjonsutdanning i psykologi.

Faglige råd til jevngodhetsvurderingen av utdanningen fra ELTE

Jevngodhetsvurdering av utdanningene fra søkere med mastergrad fra ELTE, viser at manglene i den ungarske utdanningen er for store til at de kan kompenseres med yrkespraksis under lisens i Norge. Denne vurderingen gjelder uavhengig av om bachelorgraden er gjennomført i Norge eller i Ungarn. Det er litt variasjoner i utdanningsbakgrunnen til søkerne vi nå har til behandling, men det er flest som har en norsk psykologi-bachelor bygget på med en toårig master fra ELTE.

Bakgrunnsinformasjon om tidligere praksis for Ungarn

Helsedirektoratet, og tidligere SAK eller SAFH, har gitt autorisasjon til totalt 23 personer med psykologiutdanning fra Ungarn. Den første ble gitt i 2005, og fram til 2013 var det totalt åtte personer med ungarsk utdanning som hadde fått autorisasjon som psykolog i Norge. Flere av årene i denne perioden kom det ingen søknader i det hele tatt, og flere av søkerne var ungarske statsborgere som hadde autorisasjon som klinisk psykolog i Ungarn fra før, og som også ville fått autorisasjon i dag.

I 2014 var det en tydelig økning i antall norske statsborgere som søkte autorisasjon som psykolog i Norge med utdanning fra ELTE i Budapest. Det ble da innhentet et faglig råd fra Universitetet i Oslo som saksbehandlingen ble basert på. Da ble det forutsatt at denne utdanningen ga adgang til selvstendig yrkesutøvelse som psykolog i Ungarn, og de ble derfor gitt lisens til å ta nødvendig praksis i Norge.

Da antallet psykologer med denne utdanningen økte i Norge, fant vi grunn til å undersøke nærmere om saksbehandlingen av ELTE-kandidatene var korrekt etter EØS-regelverket. Vi innhentet da informasjon fra ungarske myndigheter som viste at vi hadde behandlet dette feil. Vi fikk kjennskap til at utdanningen ikke ga autorisasjon eller rett til yrkesutøvelse som psykolog i Ungarn og vi hadde da ikke noe annet valg enn å endre saksbehandlingspraksis umiddelbart.

Autorisasjon for pasientenes sikkerhet

Autorisasjonsordningen for helsepersonell skal verne om pasientsikkerhet, kvaliteten og tilliten til den norske helse- og omsorgstjenesten. Helsedirektoratet har ansvaret for at helsepersonell som får adgang til å behandle pasienter i Norge er faglig kvalifisert, noe som er en forutsetning for at helsepersonell kan utøve yrket forsvarlig.  

Ny autorisasjonsvurdering av polsk psykologiutdanning

Søkere med polsk masterutdanning i psykologi vil kunne få autorisasjon i Norge. Helsedirektoratet vil nå vurdere søknader fra søkere med polsk masterutdanning på nytt. Det gjelder også søkere som allerede har fått avslag. 

Direktoratet har på bakgrunn av dialog mellom norske og polske myndigheter konkludert med at polsk masterutdanning i psykologi gir rett til lovregulert yrke som psykolog i Polen. Tidligere har Helsedirektoratet, på bakgrunn av informasjon fra polske myndigheter, lagt til grunn at den reelle reguleringen av yrkesutøvelsen ikke var på plass i Polen. Vi har derfor gitt avslag på søknad om autorisasjon og lisens for søkere med polsk mastergrad i psykologi. 

Norske myndigheter må følge EØS-regelverket som krever at vi må godkjenne utdanninger som gir rett til å utøve lovregulert yrke i utdanningslandet. Det er bakgrunnen for at Helsedirektoratet nå vurderer søknader fra søkere med polsk masterutdanning i psykologi på nytt. Alle vil få en individuell vurdering av hvilke mangler de eventuelt har i sin utdanning, hvordan manglene kan kompenseres, og om de kan gis lisens for å gjennomføre et praksisløp som kan føre til norsk autorisasjon som psykolog.

Søkere som kan dokumentere en masterutdanning som gir rett til lovregulert yrkesutøvelse som psykolog i Polen, vil dermed kunne oppnå autorisasjon i Norge dersom de gjennomfører de krav helsemyndighetene setter til kompenserende tiltak for eventuelle mangler i utdanningen. 

8/12-17: Vurdering av tiltak for ELTE-studentene

Helsedirektoratet har vurdert tiltak som kan føre til autorisasjon i Norge for norske studenter som har tatt psykologiutdanning ved ELTE-universitetet i Ungarn. 

De som har tatt en mastergrad ved ELTE-universitetet har fått avslag på søknad om lisens og autorisasjon som psykolog i Norge, etter at Helsedirektoratet endret autorisasjonsvurderingen av denne utdanningen i 2016.

Dersom det skal etableres tiltak som fører til autorisasjon i Norge for denne gruppen, har vi vurdert at vi kan støtte det kompenserende tiltaket som er foreslått av de fire norske universitetene som utdanner psykologer.

Forslaget innebærer at det opprettes egne studieplasser for disse studentene slik at de kan gjennomføre de siste to og et halvt årene av det norske profesjonsstudiet i psykologi, for å oppnå autorisasjon i Norge.

Les hele vurderingen fra universitetene

Det er allerede enighet om en løsning for 16 ELTE-studenter som var innvilget lisens og nå har jobbet under veiledet praksis i lang tid. De har fått tilbud om et kursopplegg som kan tas ved siden av arbeidet over ca. ett år. 

Les hele brevet om kompletterende utdanningsprogram for personer med psykologiutdanning fra ELTE og forslag til generelle tiltak ved praksisendringer 

 

12/10-17: Ny autorisasjonsvurdering av polsk psykologiutdanning

Søkere med polsk masterutdanning i psykologi vil kunne få autorisasjon i Norge. Helsedirektoratet vil nå vurdere søknader fra søkere med polsk masterutdanning på nytt. Det gjelder også søkere som allerede har fått avslag.

​Direktoratet har på bakgrunn av dialog mellom norske og polske myndigheter konkludert med at polsk masterutdanning i psykologi gir rett til lovregulert yrke som psykolog i Polen. Tidligere har Helsedirektoratet, på bakgrunn av informasjon fra polske myndigheter, lagt til grunn at den reelle reguleringen av yrkesutøvelsen ikke var på plass i Polen. Vi har derfor gitt avslag på søknad om autorisasjon og lisens for søkere med polsk mastergrad i psykologi.

Norske myndigheter må følge EØS-regelverket som krever at vi må godkjenne utdanninger som gir rett til å utøve lovregulert yrke i utdanningslandet. Det er bakgrunnen for at Helsedirektoratet nå vurderer søknader fra søkere med polsk masterutdanning i psykologi på nytt. Alle vil få en individuell vurdering av hvilke mangler de eventuelt har i sin utdanning, hvordan manglene kan kompenseres, og om de kan gis lisens for å gjennomføre et praksisløp som kan føre til norsk autorisasjon som psykolog.
Søkere som kan dokumentere en masterutdanning som gir rett til lovregulert yrkesutøvelse som psykolog i Polen, vil dermed kunne oppnå autorisasjon i Norge dersom de gjennomfører de krav helsemyndighetene setter til kompenserende tiltak for eventuelle mangler i utdanningen.

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke gjelder søkere med ungarsk masterutdanning. Ungarske myndigheter har tvert imot presisert at masterutdanningen i psykologi ikke gir rett til å jobbe selvstendig under lovregulert tittel som psykolog i Ungarn. 

29/5-17: Ny informasjon fra ungarske myndigheter om ELTE-utdanningen

Helsemyndighetene har mottatt svar fra ungarske myndigheter med presiseringer om hva slags yrkesutøvelse ELTE-utdanningen kan føre til i Ungarn.

Denne informasjonen underbygger direktoratets tidligere vurdering om at psykologiutdannede fra ELTE ikke oppfyller kravene for å få norsk autorisasjon. 

På bakgrunn av informasjonen fra ungarske myndigheter vil direktoratet fortløpende behandle mottatte klager på avslag og søknader om autorisasjon eller lisens.

Psykologer som allerede har fått autorisasjon vil ikke bli berørt av dette. Kandidater som har lisens vil kunne jobbe som normalt ut lisensperioden.

Les hele svaret fra ungarske myndigheter (PDF)

 

2/5-17: Ungarske psykologutdanninger - forlenget saksbehandlingstid

Vi har tidligere varslet forlenget saksbehandlingstid til utgangen av april for behandling av klager og avslag på autorisasjon for ungarske psykologutdanninger, og vi må nå forlenge saksbehandlingstiden ytterligere.

​Vi har fortsatt ikke fått de svarene vi venter på fra ungarske myndigheter og må forlenge saksbehandlingstiden. Vi håper at sakene vil bli ferdigbehandlet innen utgangen av mai, men utelukker ikke at det kan ta lengre tid.

Bakgrunn

Forsommeren 2016 endret Helsedirektoratet praksis for godkjenning av psykologiutdanning fra Eötvös Lorand University (ELTE) i Ungarn på grunn av nye opplysninger om psykologyrket. Søknader om lisens og autorisasjon fra søkere med denne utdanningen har ikke blitt innvilget etter denne praksisendringen. De som har fått avslag på søknad om lisens har klaget på vedtaket. Vi har ved to anledninger forlenget svarfristen på disse klagene og de ventende søknadene.

Helsedirektoratets tidligere praksis bygget på at en masterutdanning i psykologi kvalifiserte til å utøve klinisk arbeid som psykolog i Ungarn under regulert tittel. I slutten av april 2016 mottok vi nye opplysninger fra ungarske myndigheter som viste at dette ikke var riktig. Vi endret derfor vår praksis fra september 2016 etter å ha undersøkt informasjonen nærmere.

Vi har stor forståelse for at mange søkere opplever denne situasjonen som svært krevende. Samtidig må vi være sikre på at pasientsikkerheten i det norske helsevesenet ivaretas, og at godkjenninger av lisens og autorisasjoner er innenfor regelverket.

Vi ønsker et riktig og grundig beslutningsgrunnlag for den videre håndteringen av sakene. For å kunne avgjøre hvilke rettigheter klagerne har etter EØS-reglene må vite hvilke yrkesaktiviteter som den ungarske masterutdanningen i psykologi kvalifiserer for innenfor det ungarske helsevesenet.  Opplysningene vi har fått om dette til nå, er ikke helt entydige. 

Ungarske myndigheter er derfor blitt kontaktet for å gi presise avklaringer.

 

 

 

 

Først publisert: 08.03.2019 Siste faglige endring: 22.01.2019 Se tidligere versjoner