Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Status på omsorgsfeltet

Først publisert: 17.06.2019 Siste faglige endring: 17.06.2019

Det er store variasjoner mellom kommunene når det gjelder kvaliteten på omsorgsfeltet. - Helsedirektoratet ønsker derfor å vurdere hvordan virkemidlene kan utnyttes bedre slik at kommuner med særlig store utfordringer kan ivareta god kvalitet og pasientsikkerhet, sier avdelingsdirektør Helga Katharina Haug.

Artikkelen er 4 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Befolkningsendringer som følge av at det blir stadig flere eldre, samtidig som det er grunn til å forvente at mange yngre vil flytte til mer sentrale strøk, gjør at norske kommuner vil få en krevende oppgave med å ivareta kvalitet og pasientsikkerhet i tjenestene i årene fremover. Både utfordringene og forutsetningene for å håndtere disse varierer fra kommune til kommune.

Ulikheter i tilgang på personell og kompetanse, avstand til studiesteder, avstand til sykehus og andre forutsetninger medfører forskjellige behov, men også muligheter lokalt.

– For å støtte kommunenes arbeid for et likeverdig tilbud av tilstrekkelig kvalitet vil vi sammen med fylkesmannsembetene, fylkeskommunene og kompetansesentrene vurdere hvordan vi kan bli mer treffsikre i vårt arbeid, sier Haug.

Helsedirektoratet utgir hvert år en rapport for regjeringens handlingsplan for omsorgsfeltet 2015-2020 for å vise status for tiltak som bidrar til å styrke kapasitet, kompetanse og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. I årets rapport pekes det også på noen sentrale utviklingstrekk på omsorgsfeltet.

  • En stadig større andel av tjenestemottakere av omsorgstjenester er under 67 år. Helsedirektoratet har sett nærmere på de yngre tjenestemottakerne og ser at støttekontakt er vanligste tjeneste for de under 19 år, mens helsetjenester i hjemmet øker fra 20-24 år til 45-49 år.
  • Sykehjem og heldøgns omsorgsboliger er et viktig tjenestetilbud for eldre med omfattende behov. Kartlegginger av funksjonen til denne gruppen over tid har vist at gruppen har et økende bistandsbehov. En gjennomgang av legetjenesten i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger viser at en godt integrert legetjeneste er viktig for medisinskfaglig kvalitet.
  • Flere satsingsområder som velferdsteknologi, innovasjon, ny organisering, kompetanseløft mv. utgjør gode og nødvendige tiltak. Omstillingsarbeidet fremover krever nye modeller for samarbeid og organisering mellom tjenester, etater og nivåer. Helsedirektoratets arbeid innen Omsorg 2020 må ses i sammenheng med reformen Leve hele livet og andre satsinger av betydning for helse- og omsorgsfeltet.

Hele rapporten

Digital versjon: Omsorg 2020 - Årsrapport 2018

PDF-versjon: Omsorg 2020 - Årsrapport 2018

Abonner på nytt eller oppdatert innhold