Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Stadig flere sykehuspasienter er fornøyde

Illustrasjon. Foto: Rebecca Ravneberg.

Først publisert: 02.12.2021 Siste faglige endring: 02.12.2021

Pasienter er mer fornøyde med pleiepersonalet ved sykehus i 2020 enn året før, tross pandemien. Stadig flere overlever kreft. Antibiotikabruken i sykehjem går ned.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Det er blant nyhetene når Helsedirektoratet i dag oppdaterer 100 nasjonale kvalitetsindikatorer for helsetjenesten.

Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI)

Flere sykehuspasienter var fornøyde med pleiepersonalet i 2020

Pasienters erfaringer med pleiepersonalet og organiseringen i sykehuset var bedre i 2020 enn i 2019, men de opplevde ivaretagelsen av pårørende som dårligere. Dette viser en nasjonal undersøkelse om pasienters erfaringer med sykehusopphold.

Totalt svarte 11 985 pasienter på undersøkelsen, som besto av 34 spørsmål om forskjellige sider ved sykehusoppholdet. Svarene ble gruppert i 9 indikatorer som omfatter pleiepersonalet, organisering og pårørende.

Pleiepersonalet og organisering fikk henholdsvis 76 og 68 poeng, av 100 mulige, i 2020. Dette er en økning fra henholdsvis 74 og 66 poeng i 2019. Resultater knyttet til indikatoren Pårørende viser en reduksjon fra 75 poeng i 2019 til 70 poeng i 2020.

Se mer utfyllende informasjon om spørreskjemaet og datainnsamlingsmetodikken.

Fortsatt økning i overlevelse for flere kreftformer

Stadig flere overlever kreft. Fra 2019 til 2020 økte estimert fem års overlevelse for lungekreft for kvinner  fra 29 prosent til 31 prosent og fra 23 til 25 prosent for menn. Siden 2009 er andelen som overlever lungekreft doblet for begge kjønn. Også for brystkreft, tykktarmskreft, høyrisiko prostatakreft og endetarmskreft har det vært en økning i estimert fem års overlevelse de siste ti årene, og fortsatt økning fra 2019 til 2020.

Nedgang i infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem

I mai 2021 hadde 3,1 prosent av beboerne på sykehjem en infeksjon som de hadde fått på sykehjemmet. Det er en nedgang fra 3,5 prosent i mai 2020, og fra 3,6 prosent i  november 2020. Det er også det laveste nivået siden den nasjonale kvalitetsindikatoren om helsetjenesteassosierte infeksjoner ved sykehjem først ble publisert i 2016.

Andelen beboere på sykehjem som fikk antibiotika var på 4,8 prosent i mai 2021, en nedgang fra 5,2 prosent i både mai og november 2020. Andelen som fikk metenamin var på 1,2 prosent, som er en nedgang fra 1,4 prosent i mai 2020 og 1,3 prosent i november 2020. Nedgangen er i tråd med målet om å redusere den generelle antibiotikabruken i befolkningen.

Dataene som måler infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem er basert på nasjonale undersøkelser som jevnlig gjøres i sykehjem. I mai 2021 deltok 38,6 prosent av landets sykehjem. Lav deltakelse påvirker datakvaliteten negativt og skaper noe usikkerhet rundt resultatene.

Fristbrudd i rusbehandling

Henvisninger til tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal behandles innen ti dager. Andelen henvisninger der denne fristen var brutt økte fra 4,7 til 6,3 prosent på landsbasis fra andre tertial 2020 til andre tertial 2021. Den økte mest i Helse Nord, fra 8,6 til 12,8 prosent.

Færre strykninger av planlagte operasjoner, men flere korridorpasienter

Andelen planlagte operasjoner som måtte strykes (utsettes til et senere tidspunkt) var på 5,0 prosent i andre tertial i 2021. Det er den laveste andelen som er målt i noen tertial siden målingene startet i 2015. Helse Nord har ved de fire siste tertialene ligget markant høyere enn de andre regionene og hadde en andel strykninger på 6,8 prosent i andre tertial 2021.

På landsbasis var andelen korridorpasienter i andre tertial 2021 på 0,9 prosent. Gjennomsnittlig var det 70 korridorpasienter per døgn i dette tertialet. Det er en noe høyere andel enn i de tre foregående tertialene, men er betydelig lavere enn i alle målinger fra 2011 fram til og med 1. tertial 2020. At gjennomsnittlig antall korridorpasienter per døgn de fire siste tertialene ligger betydelig lavere enn tidligere, kan henge sammen med at totalt antall pasienter under pandemien har vært noe lavere sammenliknet med tidligere.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold