Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Samlet tilskuddsbudsjett økte, antall tilskuddsordninger redusert

Først publisert: 19.11.2020 Siste faglige endring: 19.11.2020

Dette kommer frem av tilskuddsrapporten for 2019.

Artikkelen er 3 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Helsedirektoratet er den største statlige tilskuddsforvalteren og har et tilskuddsbudsjett på 17,9 milliarder kroner fordelt over 158 tilskuddsordninger. Formålet med tilskuddsrapporten er å gi en oversikt og status for tilskuddsordninger som Helsedirektoratet forvalter med tilhørende budsjett og utbetalinger.

Les tilskuddsrapporten for 2019 (PDF)

Statistikk og utviklingstrekk i tilskuddsporteføljen skal kunne følges jevnlig gjennom en årlig tilskuddsrapport. Rapporten er den andre i rekken og det jobbes stadig med å utvikle og forbedre rapporten.

Det samlede tilskuddsbudsjettet økte med 6,5 prosent sammenlignet med 2018, med en reduksjon i antall ordninger på 3,7 prosent. Rapporten viser at størstedelen av tilskuddsmidlene fordeles over ulike refusjonsordninger rettet mot kommunene. 

Ordninger øremerket navngitte nasjonale og kommunale oppgaver utgjør 90 av de 150 ordningene direktoratet forvalter, og budsjettmessig utgjør de omtrent 9 prosent.

Tilskudd til kommunene

Kommunene mottok tilnærmet 11,2 milliarder kroner i tilskuddsmidler (+8,7 prosent) over refusjonsordningene Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester og Vertskommunene. Foruten refusjonsordningene, mottok kommunene ytterligere tilskudd på 2,7 milliarder kroner (+7,9 prosent) fordelt over 41 ordninger.

Ordningenes ulike formål er er blant annet knyttet til utvidelse av ønsket tjenestetilbud, rekruttering av helsepersonell, kompetansebygging, prosjekter, utprøving av nye modeller med mer.

I 2019 var det flest kommuner som søkte om tilskudd over ordningene Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens og Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Tilskudd til frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner mottok totalt 971 millioner kroner (+4,6 prosent) i tilskuddsmidler fordelt over ni kapitler i statsbudsjettet. Hovedandelen av midlene, 757 millioner kroner, ble fordelt over ordninger tilhørende kapitlene Psykisk helse og rus og Folkehelse i statsbudsjettet.

Av frivillige organisasjoner som mottok mest midler fra ordninger med åpen konkurranse, finner vi Frelsesarmeen (63,4 mill.), Kirkens bymisjon (37,6 mill.) og Evangeliesenteret (33 mill.).

Tilskudd til kunnskaps- og kompetansesentrene innen psykisk helse, rus og vold

I 2019 ble det totalt utbetalt 558 millioner kroner (+5,7 prosent) til kompetansesentrene innen fagfeltet psykisk helse, rus og vold utenfor spesialisthelsetjenesten.

De største mottakergruppene er de Regionale kompetansesentrene innenfor rusfeltet (31 prosent), Regionale kunnskapssentre for barn og unges psykisk helse (25 prosent), og Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (23 prosent).

Abonner på nytt eller oppdatert innhold