Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Personskader og ulykker 2020

Først publisert: 07.05.2021 Siste faglige endring: 07.05.2021

Tall som sykehus og legevakter har rapportert til Norsk pasientregister viser at de fleste personskadene i 2020 var resultat av ulykker. 34 prosent av personskadene skjedde i boligområder og personer under 20 år har flest registrerte personskader.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Både kvalitet og kompletthet må vurderes når en ser på tallene i rapporten. I 2020 ble under halvparten av personskadene innrapportert med detaljert informasjon og derfor er det stor usikkerhet knyttet til tallene.

De fleste skadene var mindre alvorlige, men man ser at eldre mennesker oftere har alvorlige skader enn yngre og at egenskadene gjennomgående har høyere alvorlighetsgrad enn andre skader.

34 prosent av skadene skjedde i boligområder, men også vei, gate, fortau, gang- og sykkelvei, samt sports- og idrettsområder var arenaer for mange rapporterte skader. I underkant av 8 prosent av skadene skjedde i inntektsgivende arbeid og tyngdepunktet var i bygge- og anleggsvirksomhet.

Antall innrapporterte skader gikk ned 27 prosent i 2020 sammenlignet med året før. Antall skader i aktiviteten "friluftsliv, jakt og fiske i fritid og utmark" økte 63 prosent, mens antall skader i sport, idrett, mosjon i utdanning gikk ned rundt 50 prosent. De store endringene kan skyldes at befolkningen har tilpasset aktiviteter til restriksjonene under koronapandemien.

Kompletthet og kvalitet

Norsk pasientregister har informasjon om detaljert informasjon til 42 prosent av alle skader som ble behandlet ved sykehusene. I 2020 ble 294 000 skadetilfeller behandlet i spesialisthelsetjenesten og for 122 500 av disse ble det rapportert informasjon om for eksempel skadested, tidspunkt, kontaktårsak og alvorlighetsgrad.

Rapportering av personskader til Norsk pasientregister er obligatorisk for de kommunale legevaktene i Oslo, Bergen og Trondheim og alle somatiske sykehus. 24 av 26 enheter har rapportert data for 2020, men komplettheten var sterkt varierende. Skadelegevakten ved Oslo Universitetssykehus var eneste enhet som rapporterte komplette skadedata, mens rapporteringen fra de øvrige hadde til dels store mangler.

Kvalitet på data varierer. Viktige elementer som skadedato, skadested og skademekanisme er av god kvalitet, mens andre elementer er av dårligere kvalitet. Det er viktig å vurdere kvaliteten og komplettheten når en ser på tallene som er presentert i rapporten. Med svært ulik kompletthet fra ulike sykehus, vil også representativiteten i data variere. For bruk i lokalt skadeforebyggende arbeid, bør tallene derfor behandles med varsomhet. I rapportens kapittel 3 kan en lese mer om kvaliteten på personskadedata.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold