Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Personskader og ulykker 2019

Først publisert: 28.05.2020 Siste faglige endring: 28.05.2020

De fleste personskadene spesialisthelsetjenesten rapporterte i 2019 var resultat av ulykker. De fleste skadene er mindre alvorlige, men blant eldre mennesker er det flere alvorlige ulykker. Menn ble oftere skadet enn kvinner.

Artikkelen er 3 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Dette viser rapporten Personskadedata 2019 fra Helsedirektoratet. Norsk pasientregister har informasjon om omstendighetene til 50 prosent av alle skader som ble behandlet ved sykehusene. Det ble behandlet totalt 308 000 skadetilfeller i spesialisthelsetjenesten og informasjon om ytre årsaker er registrert i halvparten av tilfellene (155 395).

Ulykker gir størst antall personskader, men det er også en del personskader som skyldes vold/overfall og villet egenskade. Villet egenskade har gjennomgående høyere alvorlighetsgrad enn andre skader. Flesteparten av skadene skjedde i boligområde eller i trafikken.

 

Rapportering av personskader til NPR er obligatorisk for alle somatiske sykehus og de kommunale legevaktene i Oslo, Bergen og Trondheim.

21 av 25 rapporteringspliktige enheter rapporterte data for 2019, men komplettheten var sterkt varierende. Skadelegevakten ved Oslo Universitetssykehus var eneste enhet som rapporterte komplette skadedata, mens rapporteringen fra de øvrige hadde til dels store mangler.

Kvalitet på dataelementer varierer. De fleste dataelementer vurderes å ha god kvalitet, mens alvorlighetsgrad vurderes å ha middels kvalitet.

Det er viktig å vurdere kvaliteten og komplettheten når en ser på tallene som er presentert i rapporten. Med svært ulik kompletthet fra ulike sykehus, vil også representativiteten i data variere. For bruk i lokalt skadeforebyggende arbeid, bør tallene derfor behandles med varsomhet. I rapportens kapittel 3 kan en lese mer om kvaliteten på personskadedata.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold