Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Personskader og ulykker 2018

Først publisert: 07.05.2019 Siste faglige endring: 10.05.2019

De fleste personskadene spesialisthelsetjenesten rapporterte i 2018 var resultat av ulykker. De fleste skadene er mindre alvorlige, men blant eldre mennesker er det flere alvorlige ulykker. Menn ble oftere skadet enn kvinner.

Dette viser rapporten Personskadedata 2018 fra Helsedirektoratet. Norsk pasientregister har informasjon om omstendighetene til 52 prosent av alle skader som ble behandlet ved sykehusene. Det er registrert totalt 306 000 behandlede skadetilfeller og av disse er 158 434 registrert med ytre årsaker.

Ulykker gir størst antall personskader, men det er også en del personskader som skyldes vold/overfall og villet egenskade. De fleste skadene er mindre alvorlige, men eldre mennesker er ofte utsatt for mer alvorlige ulykker. Villet egenskade har gjennomgående høyere alvorlighetsgrad enn andre skader. Flesteparten av skadene skjedde i boligområde eller i trafikken.

Datakvalitet og kompletthet

  • Rapportering av personskader til NPR er obligatorisk for alle somatiske sykehus og de kommunale legevaktene i Oslo, Bergen og Trondheim.
  • 22 av 26 rapporteringspliktige enheter rapporterte data for 2018 til NPR.
  • Kvalitet på dataelementer varierer. De fleste dataelementer vurderes å ha god kvalitet, mens alvorlighetsgrad vurderes å ha middels kvalitet.
  • Skadelegevakten ved Oslo Universitetssykehus rapporterte komplette skadedata, mens rapporteringen fra de øvrige hadde til dels store mangler.

Det er viktig å vurdere kvaliteten og komplettheten når en ser på tallene som er presentert i rapporten. Tallene må behandles med varsomhet ettersom vi ikke vet nok om hvor representative tallene er. I kapittel 3 kan du lese mer om kvaliteten på personskadedata.