Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nye kvalitetsindikatorer for fastlegetjenesten

Kvinne lege

Foto: Mostphotos/Aleksandr Davydov

Først publisert: 24.03.2021 Siste faglige endring: 24.03.2021

Helsedirektoratet publiserer to nye nasjonale kvalitetsindikatorer for den offentlige allmennlegetjenesten – kontinuitet i relasjonen mellom fastlege og pasient, og kompetanse. Kontinuitet måles ved varighet av fastlegeavtalene og kompetanse måles i spesialistutdanning i allmennmedisin.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Kvalitetsindikatorene kan brukes som hjelpemiddel for ledelse og kvalitetsforbedring i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Kvalitetsindikatorer skal vise utvikling over tid og geografisk variasjon i kvaliteten på tjenester.

Resultatene for kvalitetsindikatorene publiseres på kommunenivå og kan finnes her

Kontinuitet viktig for både pasient og fastlege

Fastlegeordningen ble innført i 2001. En av bærebjelkene i denne offentlige ordningen er at innbyggerne får en fast allmennlege å forholde seg til, for å gi kontinuitet i tjenesten.

Evalueringen av fastlegeordningen i 2019 viste blant annet at kontinuitet er et av de viktige elementene for å oppnå tjenester av god kvalitet.

Forskning viser at kontinuitet gir bedre samarbeid mellom lege og pasient, med større opplevd tilfredshet for begge parter. Kontinuitet gir bedre forebygging, mer omfattende behandling, mindre dobbeltbehandling og redusert dødelighet blant eldre pasienter. Kontinuitet reduserer spesialistbesøk, sykehusinnleggelser, legevaktbesøk og bruk av alternative behandlere.

Fastlegene er lengst i stillingene i Oslo

Avtalevarighet målt i år viser at det er variasjon mellom fylkene, Oslo har den lengste avtalevarigheten, mens Troms og Finnmark har den korteste.

Det er også store variasjoner mellom fylkene når det gjelder antall ubesatte avtaler; Fra 3 ubesatte avtaler i Oslo til 42 ubesatte avtaler i Troms og Finnmark.

Spesialistutdanning i allmennmedisin

Spesialistutdanningen i allmennmedisin er et 6,5 år utdanningsløp i etterkant av autorisasjon som lege. Utdanningen sikrer god kompetanse i utøvelsen av allmennmedisin, og gir større faglig trygghet for både fastlege og pasient.

Kompetanseforskriften krever at alle leger som starter som fastlege, eller i annet pasientrettet arbeid i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, etter 1. mars 2017 skal være spesialister eller under spesialisering i allmennmedisin.

Formålet med forskriften er å heve kvaliteten på den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Færre av innbyggerne i nord har fastlege med spesialisering i allmennmedisin

Ved utgangen av 2020 hadde 63,2 prosent av landets fastleger gjennomført spesialisering i allmennmedisin. Det er nokså store geografiske variasjoner mellom fylkene. I 2020 hadde 71,8 prosent av fastlegene i Oslo gjennomført spesialisering, mens andelen i Nordland var på kun 48,5 prosent. Også Troms og Finnmark fylke hadde en lav andel i 2020 med 55,6 prosent.

Andel fastleger med spesialitet øker jevnt over tid. I 2015 hadde 57,8 prosent av landets fastleger gjennomført spesialisering.

Av den totale andelen fastleger med spesialitet utgjør legene i alderen 40-59 år den største gruppen, etterfulgt av aldersgruppen ≥ 60 år. Utviklingen over tid viser likevel at andelen til legene i gruppen ≥ 60 år reduseres, mens andelen i gruppen ≤ 39 år  og 40-59 år øker.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold