Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nye krav til autorisasjon for helsepersonell med utdanning fra utenfor EU/EØS

Først publisert: 26.09.2016 Siste faglige endring: 27.08.2020

Fra og med 1. januar 2017 stilles det nye krav for å oppnå autorisasjon som helsepersonell i Norge for søkere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits. Kravene stilles i ny forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell.

Artikkelen er 3 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Informasjon under språkferdigheter oppdatert 27. august 2020

Alle med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits som søker om autorisasjon fra og med 1. januar 2017 vil komme inn under denne nye ordningen. Informasjonen under gjelder kun søkere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits.

For å få autorisasjon som helsepersonell i Norge må man først sende inn søknad om autorisasjon på samme måte som i dag.

Information in English: 
From January 1st 2017 there will be introduced additional requirements for applicants with education from outside the EU/EEA. 

Autorisasjonsprosessen foregår i to trinn

I første trinn vil det bli vurdert om søkerens utdanning er jevngod med tilsvarende norsk utdanning. Kravene til jevngodhet med norsk utdanning vil være de samme som i dag. Utdanning fra utenfor EU/EØS og Sveits kan ha avvik som gjør at utdanningen blir vurdert som ikke jevngod. I noen tilfeller vil det være mulig å få godgjort nødvendig kyndighet gjennom veiledet praksis, tilleggsutdanning og/eller yrkeserfaring.

Det er kun søkere som har fått sin utdanning vurdert som jevngod eller er vurdert som kyndig, som vil få en bekreftelse fra Helsedirektoratet om at de kan gå videre til andre trinn.

I andre trinn må søkeren dokumentere å ha gjennomført følgende kurs og prøver (tilleggskrav):

  1. Dokumentere norske språkferdigheter som tilsvarer B2 på Europarådets nivåskala for språk (CEFR) (f.eks. Bergenstesten) 
  2. Gjennomføre og bestå kurs i nasjonale fag
  3. Gjennomføre og bestå kurs i legemiddelhåndtering (gjelder kun for sykepleiere, leger, tannleger og farmasøyter)
  4. Gjennomføre og bestå fagprøve (gjelder kun for helsefagarbeidere, sykepleiere, leger og tannleger)

Rett til autorisasjon oppnås når alle tilleggskravene er gjennomført og bestått. Tilleggskravene må gjennomføres i løpet av en periode på tre år. Fristen vil løpe fra det tidspunktet søkerens utdanning blir vurdert som jevngod eller søker er vurdert som kyndig. Innenfor tidsfristen har søkeren totalt tre forsøk på å gjennomføre kurs i nasjonale fag, kurs i legemiddelhåndtering og fagprøve.

Språkferdigheter

Tekst oppdatert 27. august 2020

Alle helsepersonellgrupper må bestå en godkjent norsk språkprøve på B2-nivå på Europarådets nivåskala for språk (CEFR) for å oppnå autorisasjon i Norge. Godkjente språkprøver som kan måle språkferdigheter på B2-nivå er «Test i norsk – høyere nivå», også kalt Bergenstesten (bestått både muntlig og skriftlig), og norskprøven til Kompetanse Norge (tidligere VOX) med B2 på alle delprøver.

Søkerne kan alternativt dokumentere kunnskap og ferdighet i norsk, svensk eller dansk på tilsvarende nivå. Dokumentasjon på det følgende vil tilsvare norskprøve på B2-nivå:

  • Eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på VG3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole med karakteren 4 eller bedre.
  • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene med karakteren C eller bedre på både den muntlige og skriftlige delen.
  • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, med karakteren C eller bedre.
  • Gjennomført alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole
  • Gjennomført norsk A eller norsk B på minst lavere nivå (standard level) fra International Baccalaureate (IB) med karakteren 3 eller bedre.

Vi anbefaler søkerne å begynne på språkopplæring før de søker om autorisasjon. For noen kan tre år være kort tid til å lære seg norsk på det nivået som kreves, spesielt for de som ikke har norskkunnskaper på søknadstidspunktet.

Kurs i nasjonale fag

Alle som søker om norsk autorisasjon som helsepersonell skal gjennomføre og bestå kurs i nasjonale fag.  Kurs i nasjonale fag gir kunnskap om oppbygning av norsk helse- og omsorgstjeneste, helse-, trygde- og sosialrett, kulturforståelse og nasjonale satsningsområder. På Helsedirektoratets informasjonsside om kurs i nasjonale fag finnes informasjon om hvor, når og hvordan man kan gjennomføre kurset. Helsedirektoratet vil også gi informasjon til søkerne om hvordan kurs i nasjonale fag kan gjennomføres når utdanningen er vurdert som jevngod eller søker er vurdert som kyndig.

Søkere som har gjennomført og bestått kurs i nasjonale fag tidligere, må dokumentere dette i autorisasjonssøknaden.

Kurs i legemiddelhåndtering

Alle som søker om autorisasjon som sykepleier, lege, tannlege eller farmasøyt må gjennomføre og bestå kurs i legemiddelhåndtering.  Kurset i legemiddelhåndtering inneholder regelverk om legemidler og rekvireringsrett, legemiddelhåndtering og medikamentregning. Kurset vil gjennomføres i sammenheng med kurs i nasjonale fag.

Fagprøve for helsefagarbeidere, sykepleiere, leger og tannleger

Alle som søker om autorisasjon som helsefagarbeider, sykepleier, lege eller tannlege må gjennomføre og bestå en egen fagprøve. Fagprøven er en praktisk, muntlig og skriftlig prøve som måler om søkeren har de teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter som er nødvendige for arbeid i det norske helsevesenet.

Helsedirektoratet vil gi informasjon om hvordan søkeren kan gjennomføre fagprøven når utdanningen er vurdert som jevngod eller søker er vurdert som kyndig.

Oppdatering 29. juni 2017: Fagprøven for tannleger ble forsinket, og kravet om fagprøve for tannleger trer derfor i kraft 1. juli 2017.

I hvilken rekkefølge skal tilleggskravene gjennomføres?

Kurs i nasjonale fag, kurs i legemiddelhåndtering og fagprøver gjennomføres på norsk, og språkkravet må derfor være oppfylt for å kunne få opptak til disse tilleggskravene. Språkprøven kan påbegynnes eller avlegges før man søker om autorisasjon, men de øvrige tilleggskravene skal gjennomføres etter at søkerens utdanning er vurdert som jevngod eller søker er vurdert som kyndig. Det er ikke krav til rekkefølgen de øvrige tilleggskravene gjennomføres i.

Kostnader ved gjennomføring av tilleggskrav

Kostnader knyttet til gjennomføring av tilleggskravene skal i hovedsak dekkes av søker. Det vil bli informert om kostnadene på arrangørenes nettsider så snart kostnadene er fastsatt.

Ikrafttredelse og overgangsordning

Ny tilleggskravforskrift trer i kraft 1. januar 2017. Dersom søknad om autorisasjon er kommet inn og gebyr betalt til Helsedirektoratet senest 31. desember 2016, vil søknaden bli behandlet etter dagens ordning, uten nye tilleggskrav.

Søkere som i løpet av 2015 og 2016 har blitt vurdert som jevngod/kyndig, og som kun mangler kurs i nasjonale fag inkludert legemiddelhåndtering for å oppnå autorisasjon, vil også få sin nye søknad vurdert uten krav om nye tilleggskrav dersom de gjennomfører kurs og søker på nytt innen 31. desember 2017.

Oppdatering: I tillegg vil søkere som har søkt før 1. januar 2017, og får avslag på sin søknad om autorisasjon med anbefalt tilleggsutdanning eller veiledet praksis, få sin nye søknad vurdert uten krav om nye tilleggskrav dersom de gjennomfører anbefalt tilleggsutdanning og/eller praksis, og søker på nytt innen 31. desember 2017. Søkere av autorisasjon som sykepleier, farmasøyt, lege eller tannlege må også dokumentere at de har gjennomført kurs i nasjonale fag inkludert legemiddelhåndtering innen denne fristen.

Klager vil behandles etter samme ordning som vedtaket ble fattet etter.

Under ser du en figur som viser et eksempel på en mulig autorisasjonsprosess. Merk at det ikke er krav til rekkefølgen tilleggskravene gjennomføres i etter at språkprøven er gjennomført.

Figur som viser en mulig autorisasjonsprosess etter nye regler for søkere utenfor EU/EØS og Sveits

Nye krav søkere utenfor EU-EØS og Sveits_Mulig autorisasjonsprosess

 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold