Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonale faglige råd kan bidra til tryggere legemiddelbehandling

tabletter

Nasjonale faglige råd er utarbeidet for gjennomføring av legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang. Illustrasjonsbilde: Mostphotos.

Først publisert: 29.09.2022 Siste faglige endring: 29.09.2022

Helsedirektoratet har kommet med nasjonale faglige råd for legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang er metoder som anbefales av WHO for å bidra til trygg og effektiv legemiddelbruk.

Årlige målinger av pasientskader  viser at legemiddelbehandling er et av høyrisikoområdene, og forskning har vist at hver femte innleggelse i akuttmottak kan knyttes til legemiddelbruk.

- Bruk av mange legemidler samtidig, øker faren for legemiddelskade. Dette rammer særlig personer med kroniske lidelser, eldre eller multisyke. Vi ser også at sjansen for at noe skal gå galt øker når mange er involverte i selve legemiddelbehandlingen, spesielt ved overgangen mellom tjenester og tjenestenivå. Legemiddelbehandling er komplisert og det kan være utfordrende å optimalisere den enkeltes behandling. For at vi skal bidra til tryggere legemiddelbruk, må vi jobbe systematisk i alle deler av helse- og omsorgstjenesten og involvere pasienten i hele forløpet. Legemiddelgjennomgang og legemiddelsamstemming er gode metoder i så måte, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet.

Legemiddelsamstemming

Legemiddelsamstemming er en strukturert metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten eller pårørende lager en fullstendig liste over legemidler pasienten faktisk bruker. Det bidrar til å identifisere og avklare uoverensstemmelser og feil i legemiddellister. Samtale med pasient og bruk av minst en skriftlig kilde til legemiddelinformasjon er sentralt ved gjennomføring av legemiddelsamstemming. 

Legemiddelgjennomgang

Legemiddelgjennomgang er en systematisk vurdering av alle pasientens legemidler for å sikre best mulig effekt av legemidlene og redusere risiko for feil legemiddelbruk. 

Flere produkter i ett faglig råd

Det ble i 2020 besluttet at revisjonen av Veileder om legemiddelgjennomgang (IS-1998) også skulle omfatte tre tiltakspakker fra I trygge hender 24/7 (tidligere Pasientsikkerhetsprogrammet):

  • Samstemming av legemiddellister 
  • Riktig legemiddelbruk i sykehjem 
  • Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten

Disse er nå slått sammen og kunnskapsgrunnlaget er oppdatert i de faglige rådene.

Rettet både mot helsepersonell og ledere

De nasjonale faglige rådene består av seks anbefalinger som skal bidra til trygg og god legemiddelbehandling:

  • Kapittel 1 omhandler rutiner og gjennomføring i henhold til faglig forsvarlighet og pasienters rettigheter. Dette er primært rettet mot virksomhetsledere. 
  • Kapittel 2 og 3 gir råd om gjennomføring av legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang. Her er helsepersonell hovedmålgruppen.

Rådene gjelder både i primær- og i spesialisthelsetjenesten. Pasienter og pårørende vil også kunne ha nytte av rådene.

Ny struktur og tydeliggjøring av rådene

Ettersom de faglige rådene bygger på tidligere Veileder for legemiddelgjennomgang og tiltakspakker fra I trygge hender 24/7, er det ikke inkludert nye krav til utføring av metodene.

- Vi har kommet med noen spesifiseringer og ny struktur som tydeliggjør hvordan metodene skal gjennomføres og hvordan det bør legges til rette for gjennomføring. Vi vet at systematisk arbeid med legemidler tar tid, spesielt i starten når helsepersonell skal læres opp. Men dette er en viktig investering for å øke kvaliteten i legemiddelbehandlingen, sier seniorrådgiver Kirsti Bjerke Sæthre i Helsedirektoratet.

Knyttes til pasientens legemiddelliste

- Ved å aktivt og systematisk bruke metodene i de nasjonale rådene vil en spare tid på sikt, fordi metodene da blir brukt i det daglige arbeidet. Dermed vil det bli mindre å rydde opp i ved for eksempel en årlig legemiddelgjennomgang i sykehjem og hos fastlege, sier Sæthre.

Det vil bli behov for oppdatering av det faglige rådet når den elektroniske løsningen Pasientens legemiddelliste (PPL) er prøvd ut og skal innføres i helse- og omsorgstjenesten.

- Både legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang vil være viktig i fastlegenes forberedende arbeid før innføring av Pasientens legemiddelliste (PLL), avslutter Kirsti Bjerke Sæthre.

Mer informasjon

Film: Hvorfor kan legemidler være en risiko for pasientsikkerheten?

 

 

 

 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold