Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Mindre antibiotika utskrevet i 2020

Kvinne lege

Foto: Mostphotos/Aleksandr Davydov

Først publisert: 25.06.2021 Siste faglige endring: 25.06.2021

16 prosent av befolkningen fikk utskrevet antibiotika i 2020, mens andelen året før var 19 prosent. Det er i hovedsak fastleger som skriver ut. Betydelig færre barn og sykehjemsbeboere fikk tannhelseundersøkelse i 2020. Noen færre fikk kartlagt ernæringsstatus på sykehjem, mens like mange fikk legemiddelgjennomgang som i 2019.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Det viser tallene for 2020 når Helsedirektoratet i dag publiserer resultater for 28 kvalitetsindikatorer for helsetjenestene i kommunene.

I tillegg publiseres én ny kvalitetsindikator om lokaliseringsteknologi for personer med demens.

Se oversikt over nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI).

Kommunale helsetjenester har vært under press det siste året. Annerledesåret med korona og smittevernstiltak førte til at tjenestetilbud ble stengt deler av 2020. Flertallet av kommunale ledere mener at kvaliteten på kommunens tjenester ble redusert i starten av pandemien, men at kvaliteten ble bedre fra mai og særlig høsten 2020.

Rapport fra Deloitte for KS: Kommunesektorens erfaring fra koronakrisen så langt - delrapport 1 (deloitte.no)

– Kommunenes innsats har vært formidabel i 2020, og mye av arbeidet som er lagt ned synliggjøres ikke i de nasjonale kvalitetsindikatorene. Resultatene gir således kun et utvalgt innblikk i kommunenes arbeid med kvalitet og forbedring. Utvikling av bedre, hyppigere og dekkende registerdata i årene som kommer vil gi oss større muligheter til å beskrive kommunenes innsats med tall, sier Helen Brandstorp, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Færre resepter på antibiotika i 2020

Betydelig mindre antibiotika ble hentet ut fra apotek i 2020 sammenliknet med året før. 16,4 prosent av befolkningen fikk minst en resept på antibiotika, en nedgang fra 19,4 prosent i 2019. Nedgangen var størst for luftveisantibiotika til barn under 10 år, der andelen som fikk minst en resept gikk ned fra 12,3 prosent til 7,4 prosent. I aldergruppen fra 10 til 79 år var denne andelen på 9,2 prosent, ned fra 12,2 prosent året før.

Noe av nedgangen skyldes trolig tiltak mot covid-19, som også har påvirket annen smitte. Bruken av antibiotika har imidlertid gått nedover i flere år før pandemien.

Det har vært et mål å redusere bruken for å unngå antibiotikaresistens, og et viktig delmål var å redusere antall resepter per 1000 innbyggere til under 250 i 2020. Det målet ble ikke nådd, antall resepter i 2020 var 281.

Det er geografiske forskjeller i antibiotikabruk, Oslo og Troms/Finnmark var nærmest målet med henholdsvis 252 og 254 resepter per 1000 innbyggere.

Færre barn og sykehjemsbeboere fikk tannhelseundersøkelse

Indikatorene for tannhelseundersøkelse viser en tydelig nedgang i antall barn, ungdom og sykehjemsbeboere som ble behandlet eller undersøkt i 2020. Det var 17 prosent færre 5-åringer som ble undersøkt eller behandlet i 2020 sammenlignet med året før. Blant 12-åringene var det en reduksjon i andelen fra 78 prosent i 2019 til 66 prosent i 2020.

Nedgangen var noe mindre hos 18-åringene, for disse var det en nedgang på 9 prosent, fra 80 prosent i 2019 til 74 prosent i 2020. Andel beboere på langtidsopphold i institusjon som ble vurdert av tannhelsepersonell gikk ned fra 47 prosent i 2019 til 28 prosent i 2020.

Nedgangen i andelen som ble undersøkt, har en sammenheng med de strenge restriksjonene både i tannhelsetjenesten og i helse- og omsorgstjenesten, med blant annet stengte sykehjem i lange perioder.

Behandlingstilbudet var redusert, og de pasientene med størst behov ble prioritert i henhold til nasjonale føringer.

Færre fikk kartlagt ernæringsstatus

I 2020 fikk 45 prosent av beboerne i sykehjem kartlagt ernæringsstatus. Dette er en nedgang fra 48 prosent i 2019, mens fra 2016 til 2019 økte andelen hvert år, fra 42 til 48 prosent. Underernæring og feilernæring gir økt fare for andre sykdommer, lengre rekonvalesent samt større pleietyngde og økte medisinske kostnader. Å vurdere ernæringsmessig risiko er et anbefalt tiltak for å forebygge underernæring, jf. Nasjonale faglige retningslinjer for behandling og forebygging av underernæring

Det er også svært stor variasjon mellom kommunene – og i kommunene i Rogaland, Vestland og Nordland har kun en tredjedel av sykehjemsbeboere fått kartlagt ernæringsstatus siste år.

Samme tendens gjelder for kartlegging av ernæringsstatus for hjemmeboende. Andelen personer med helsetjenester i hjemmet som fikk ernæringskartlegging økte fra 13 til 19 prosent i perioden 2016 til 2019. I 2020 var andelen 18 prosent.

Like mange sykehjemsbeboere fikk legemiddelgjennomgang

I 2020 fikk 58 prosent av beboere i sykehjem legemiddelgjennomgang, likt som året før. Målet med en legemiddelgjennomgang er å sikre at den enkelte pasient oppnår god effekt av legemidlene samtidig som risiko for uheldige virkninger minimaliseres og håndteres.

Oslo er fylket med høyest andel sykehjemsbeboere som fikk legemiddelgjennomgang. Der var andelen 91 prosent. Mens i fylkene Nordland, Rogaland, og Vestfold og Telemark var andelen på 45 prosent.

Noe redusert dagaktivitetstilbud

På grunn av smittevernstiltakene måtte kommuner i deler av 2020 stenge tilbud, blant annet dagaktivitetstilbud. Indikatorene om dagaktivitetstilbud fanger i liten grad opp dette siden statistikken er basert på vedtakene kommunene har gitt, og ikke faktisk bruk av tilbudene.

29 prosent av personer med demens hadde dagaktivitetstilbud i 2020, mens 33 prosent av personer med utviklingshemming hadde vedtak om tilbud. I 2019 var andelene på hhv 31 og 34 prosent.

Ny indikator om lokaliseringsteknologi til personer med demens

Helsedirektoratet publiserer en ny nasjonal kvalitetsindikator som viser hvor stor andel av hjemmeboende med en demensdiagnose som mottar lokaliseringsteknologi (GPS) i kommunal regi. Lokaliseringsteknologi bidrar til at personer med demens kan bevege seg friere. Dette kan blant annet gi økt trygghet og livskvalitet for disse og deres pårørende.

I 2020 fikk 4,5 prosent av hjemmeboende personer med demensdiagnose tildelt lokaliseringsteknologi fra kommunen, men bare rundt 1/3 av landets kommuner rapporterte å ha tildelt teknologien til denne pasientgruppen i 2020. Rapporteringen over tid viser at stadig flere kommuner tilbyr denne tjenesten.

Det er en anbefaling i Nasjonal faglig retningslinje om demens at teknologien skal tilbys ved behov. Det er ikke et mål at alle med demens skal ha lokaliseringsteknologi i kommunal regi, men at teknologien tilbys i kommunene og at personer som kan ha nytte av den, får tilbudet.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold