Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Livskvaliteten i befolkningen er fortsatt ujevnt fordelt

Flere mennesker og eldre mann

Livskvalitet er ulikt fordelt. (Foto. Mostphotos)

Først publisert: 16.11.2023 Siste faglige endring: 16.11.2023

23 prosent av befolkningen oppgir at de har høy tilfredshet med livet, mens 26 prosent sier at de er lite tilfredse. Det viser Livskvalitetsundersøkelsen 2023. Her kommer det også frem at livskvaliteten fortsatt er ujevnt fordelt.

Artikkelen er 155 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

De fleste i Norge lever gode liv 

Den fjerde nasjonale livskvalitetsundersøkelsen som er blitt gjennomført i Norge viser at på spørsmål om man er fornøyd med livet alt i alt, svarer befolkningen i gjennomsnitt 7 på en skala fra 0-10, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).  

Livskvaliteten i befolkningen er fortsatt ujevnt fordelt 

SSB finner at personer med universitets- og høgskoleutdanning, personer med høy inntekt og yrkesaktive er blant gruppene som er mest fornøyd med livet og oftere enn andre oppgir god livskvalitet. De som er samboer eller har ektefelle er også blant gruppene som er mer tilfreds enn gjennomsnittet på mange av indikatorene som er med i statistikken. 

Personer som står utenfor arbeidslivet, personer med helseplager og enslige er blant gruppene som er mindre fornøyd med livet og som oftere opplever lav livskvalitet. Ikke-heterofile er også blant de mest utsatte gruppene. 

– Vi ser at livskvalitet er skjevt fordelt mellom ulike grupper i samfunnet vårt. Funnet er i tråd med tidligere undersøkelser, sier Øyvind Giæver, avdelingsdirektør i avdeling levekår i Helsedirektoratet. 

Flere er tilfredse med livet, men færre er tilfredse med egen økonomisk situasjon 

Mange variabler har holdt seg stabile fra målingen i 2021 til 2023, men tilfredshet med livet har økt jevnt siden 2021, ifølge SSB. Tilfredsheten med egen økonomiske situasjon i befolkningen har derimot sunket fra 6,5 i 2021 til 6,2 på en skala fra 0-10 i 2023. Endringen i opplevelsen av sin personlige økonomi er ulik for ulike grupper, og nedgangen i tilfredsheten er stor for blant annet unge, arbeidsledige, studenter og enslige forsørgere. Blant uføre har eksempelvis andelen med lav tilfredshet med egen økonomisk situasjon økt fra 59 prosent i 2021 til 67 prosent i 2023 (SSB). 

–  Det blir viktig å følge med på hvordan befolkningens opplevelse av egen økonomiske situasjon påvirker livskvaliteten fremover, særlig med tanke på økt sosial ulikhet i livskvalitet, sier Øyvind Giæver i Helsedirektoratet. 

På spørsmål om en er fornøyd med ulike områder av livet, er tilfredshet med stedet der en bor den indikatoren som får høyest skår (8,0), og tilfredshet med fysisk helse og med sin økonomiske situasjon er de som får lavest skår (6,2) av disse spørsmålene når SSB ser på hele befolkningens svar under ett.   

SSB har gjennomført livskvalitetsundersøkelsen 2023 på oppdrag fra Helsedirektoratet. Undersøkelsen gir kunnskap om hvordan befolkningen i Norge har det og hva som påvirker folks opplevelse av å leve gode liv. 

Mot en nasjonal livskvalitetsstrategi 

Livskvalitetsundersøkelsene er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget til en nasjonal livskvalitetsstrategi som er under utvikling. Regjeringen vil legge frem strategien neste år. Arbeidet med å utvikle strategien ledes av Helse- og omsorgsdepartementet. 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold