Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fortsatt reduksjon i kapasitet og tilgjengelighet til fastlege

Først publisert: 19.05.2022 Siste faglige endring: 19.05.2022

Kapasiteten i fastlegeordningen har gått i negativ retning gjennom 2021. Det siste året har det blitt flere innbyggere uten fastlege. Selv om vi i 2022 ser den største veksten hittil i planperioden, er antall fastleger fortsatt for lavt. Dette viser Årsrapport for allmennlegetjenesten.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Fastlegeordningen i Norge har gjennom mange år vært vurdert som vellykket. De siste årene har imidlertid utfordringene vært økende.

Bekymret for fastlegeordningen

- Den lave rekrutteringsveksten og tiltakende reduksjon i totalkapasitet i fastlegeordningen understreker alvoret i situasjonen.  Vi deler bekymringen til fastlegene om at ordningen er under et stort press. Når en pasient følges av en lege over tid, vet vi at kontinuiteten bidrar til god kvalitet på helsetjenestene. Dette sikres i dag gjennom fastlegeordningen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

- På samme tid som vi arbeider med å gjøre fastlegeyrket attraktivt for de unge, er det veldig viktig at vi klarer å beholde de allerede etablerte fastlegene. Begge deler er like viktig. Kompetansen og kontinuiteten fra erfarne fastleger er viktig både for den enkelt pasient, men også for de ferskere legene som skal ha veiledning. Det er vist at det å ha en fast lege over tid reduserer sykehusinnleggelser, bruk av legevakt og død. Det gir bedre bærekraft og ressursbruk å løse helseproblemer i primærhelsetjenesten, i stedet for innen den mer spesialiserte delen av helsetjenesten, fortsetter Guldvog.

En svekket allmennlegetjeneste går utover de mest sårbare pasientene.  Per mars 2022 sto 2,8 prosent av listeinnbyggerne, tilsvarende 149 651 personer, på en liste uten fast lege.

Første evaluering av handlingsplanen

Helsedirektoratets årsrapport publiseres samtidig med evalueringen av handlingsplanen fra Oslo Economics og Universitetet i Oslo. Konklusjonene fra evalueringen er i tråd med og forsterker Helsedirektoratets vurdering av status og måloppnåelse. 

Aktiviteten i allmennlegetjenesten er økende og arbeidsbelastningen er for høy. Dette bekreftes i en ny spørreundersøkelse blant fastleger og understreker hvor viktig det er å få flere leger i ordningen. Fastlegene opplever per i dag å ha for liten tid til pasientoppfølging og systematisk arbeid med kvalitetsforbedring. Evalueringen viser også at kunnskap om kvalitet i tjenesten fortsatt er mangelfull.

Økning i tilskudd til ALIS-avtaler

Tiltak som bidrar til forutsigbarhet og trygghet under spesialistutdanningen er svært viktig for unge leger. Antall utbetalte tilskudd til ALIS-avtaler økte fra 71 i 2020 til 564 i 2021. Dette er en betydelig og gledelig vekst. Introduksjonsstillinger og ny nasjonal tilskuddsordning for ALIS er etablert, og at kommuner engasjerer seg i og tilrettelegger for allmennleger i spesialisering, kan sammen med andre tiltak bidra til at flere unge leger velger allmennmedisin som karrierevei.

-   Det er helt nødvendig at arbeidet med å bevare og videreutvikle allmennlegetjenesten lykkes. Kostnaden ved ikke å tilføre allmennlegetjenesten tilstrekkelige kraftfulle tiltak, kan over tid vise seg å bli stor både for samfunnet, og for den enkelte pasient. Det pågår et omfattende arbeid for å styrke allmennlegetjenesten. Likevel er handlingsplanens tiltak per i dag ikke tilstrekkelig til å løse utfordringene, avslutter Bjørn Guldvog.

Sentrale utviklingstrekk 

  • Netto tilvekst i fastlegetjenesten har sunket i perioden 2014-2021, og nådde sitt laveste nivå i 2021.
  • I første kvartal 2022 kom den største kvartalsvise veksten siden handlingsplanen trådte i kraft.
  • De to siste årene har det blitt mer enn 130 000 færre ledige plasser på lister med fast lege.
  • Per mars 2022 sto 2,8 prosent av listeinnbyggerne, tilsvarende 149 651 personer, på en liste uten fast lege.
  • Antall og andel leger som er spesialister fortsetter å øke.
  • Antall utbetalte tilskudd til ALIS-avtaler økte fra 71 i 2020 til 564 i 2021.
  • Kunnskap om kvaliteten i tjenesten er fortsatt mangelfull, og fastlegene mangler tid til systematisk arbeid med kvalitetsforbedring.
  • Antall konsultasjoner hos fastlege målt per innbygger var høyere i 2021 enn i 2020. Konsultasjonsraten var høyere for alle aldersgrupper så nær som hos de over 80 år, hvor bruken gått noe ned. Bruken av fysiske konsultasjoner reduseres samtidig med at vi har en kraftig vekst i e-konsultasjoner (inklusive telefonkonsultasjoner).

Om fastlegeordningen

Fastlegeordningen er en nasjonal ordning som sikrer gode og likeverdige legetjenester til hele befolkningen, uavhengig av bosted. Når en pasient følges av en lege over tid, vet vi at kontinuiteten bidrar til god kvalitet på helsetjenestene og mindre unødvendig bruk av dem. Dette sikres i dag gjennom fastlegeordningen. Derfor er vi bekymret for de utfordringene fastlegeordningen står i.

For at fastlegeordningen skal fungere godt må det være nok ledige plasser til at alle kan velge en fastlege i den kommunen de er bosatt. I tillegg skal innbyggerne ha mulighet til å bytte lege om de ønsker det, eller velge å ha fastlege i en annen kommune.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold