Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Flere pasienter behandles i spesialisthelsetjenesten

Pasient med venflon (venekanyle) som er festa til handa med eit plaster

Foto: Mostphotos

Først publisert: 20.10.2023 Siste faglige endring: 20.10.2023

Spesialisthelsetjenesten behandlet flere pasienter i årets første åtte måneder sammenlignet med samme periode i 2022. Samtidig økte ventetidene.

Artikkelen er 177 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

– Det er selvfølgelig gledelig å se at helsetjenesten klarer å behandle flere pasienter. Bak de prosentvise økningene er det mye jobb og mange konsultasjoner. Samtidig er det til bekymring at ventetidene øker. Etterspørselen etter helsehjelp er høyere enn vi klarer å møte, sier divisjonsdirektør Helen Brandstorp.

Hun mener det er viktig å se tallene i en helhet.

– Som samfunn må vi søke bedre bærekraft i helse, og det gjelder både med hensyn til den hjelpen som ytes og med hensyn til helsepersonellet som gir den, sier Brandstorp.

Aktivitet i somatiske sykehus 

Litt mer enn 1,7 millioner pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus fra januar til august i 2023, en økning på 3 prosent fra 2022. Sammenlignet med samme periode året før, så økte antall døgnopphold (+ 0,9 %), dagbehandlinger (+ 2,4 %) og polikliniske konsultasjoner (+ 5,2 %). 

Les mer om aktivitet i somatiske sykehus i jan-aug 2023

Aktivitet i psykisk helsevern  

Over 138 000 personer fikk helsehjelp i psykisk helsevern for voksne i løpet av de første åtte månedene i 2023, en økning på 1 prosent fra samme periode i 2022. Døgnaktiviteten viser en liten økning, og det er også noe vekst i aktiviteten i de voksenpsykiatriske poliklinikkene. I poliklinikkene er det den direkte pasientkontakten som øker mens det er noe nedgang i tele- og videokonsultasjoner og i møter mellom fagpersoner. 

Les mer om aktivitet i psykisk helsevern for voksne i jan-aug 2023

Over 61 000 pasienter fikk helsehjelp i psykisk helsevern for barn og unge, en økning på 6 prosent fra samme periode i 2022. De fleste barn og unge får sin behandling ved en poliklinikk, og det ble i 2023 gjennomført både flere konsultasjoner og flere samarbeidsmøter mellom helsepersonell. I døgnavdelingene er aktiviteten redusert målt mot tilsvarende periode året før. 

Les mer om aktivitet i psykisk helsevern for barn og unge i jan-aug 2023

Aktivitet i tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Over 29 000 personer mottok helsehjelp i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i løpet av de første åtte månedene i 2023, en økning på 3 prosent fra samme periode i 2022. Det er nedgang i antall oppholdsdøgn og en liten økning i antall utskrivninger. Dette er utviklingstrekk som tyder på mer korttidsbehandling i døgnavdelingene Det er også en liten nedgang i antall polikliniske kontakter, og denne nedgangen er særlig knyttet til tele- og videokonsultasjoner. 

Les mer om aktivitet i tverrfaglig spesialisert rusbehandling i jan-aug 2023

Aktivitet hos avtalespesialister 

Avtalespesialistene rapporterte inn litt mer enn 2 millioner konsultasjoner, noe som er en økning på tilnærmet 6 prosent fra samme periode året før. Mye av økningen skyldes bedre kompletthet i innrapportering. Avtalespesialistene i somatikk utførte rundt 20 prosent av den totale polikliniske aktiviteten og i psykisk helsevern stod avtalespesialistene for rundt 23 prosent av den totale polikliniske aktiviteten. 

Les mer om aktivitet hos avtalespesialistene i jan-aug 2023

Ventetid og fristbrudd 

Gjennomsnittlig ventetid for de som mottok helsehjelp i 2. tertial 2023 var 72,6 dager, en økning på 7,1 dager sammenlignet med samme periode i fjor. Ventetiden økte i alle sektorer, mest innen somatikk med 7,5 dager og psykisk helsevern for voksne med 4,7 dager. Somatiske pasienter ventet i gjennomsnitt 74,3 dager og pasienter innen psykisk helsevern for voksne ventet 57 dager. For psykisk helsevern for barn og unge økte ventetiden med 1, 6 dager, og gjennomsnittlig ventetid innen denne sektoren var 59,4 dager. For pasienter innen rusbehandling økte ventetiden med to dager til 35,5 dager. 

Andel fristbrudd innen somatikk var 10,8 prosent, en økning på 3,3 prosentpoeng fra samme periode i fjor. For de andre sektorene var endringene fra samme periode i fjor, små. Andelen fristbrudd innen psykisk helsevern barn og unge var 8,3 prosent, for psykisk helsevern for voksne 6,2 prosent og rusbehandling tre prosent. 

Avtalespesialister inngår ikke i ventelistestatistikken 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold