Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Flere overlever lungekreft og brystkreft

Kvinne og mann på sykehus

Foto: Mostphotos

Først publisert: 07.12.2020 Siste faglige endring: 07.12.2020

Flere overlever lungekreft og brystkreft, og alle de regionale helseforetakene nådde målet om tid for gjennomføring av pakkeforløp kreft. Samtidig øker ventetiden på behandling i sykehus, og flere voksne legges inn med tvang.

Artikkelen er 3 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Det viser tallene for andre tertial 2020 når Helsedirektoratet i dag oppdaterer 103 av 174 nasjonale kvalitetsindikatorer for helsetjenesten.

Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI)

Flere enn før overlever lungekreft og brystkreft

Overlevelsen for pasienter som får lungekreft blir stadig bedre, og er nær doblet på ti år. Estimert fem års relativ overlevelse for kvinner som ble diagnostisert med lungekreft i 2019 er 29,2 prosent på landsbasis. Den har økt fra 15,5 prosent i 2009. Tilsvarende tall for menn er 22,8 prosent i 2019 og 11,5 prosent i 2009. Målsettingen for denne indikatoren er at overlevelsen skal være mer enn 25 prosent for begge kjønn.

-Dette er en gledelig utvikling og motivasjon til å fortette det gode arbeidet som gjøres, slik at vi kan øke overlevelsen også innenfor andre kreftformer, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Flere enn før overlever også brystkreft. Det er estimert at 92 prosent av de som ble diagnostisert med brystkreft i 2019 fortsatt vil leve når det har gått fem år. Overlevelsen har økt de siste årene fra 88 prosent i 2009.

Pakkeforløp kreft

Alle de regionale helseforetakene nådde i andre tertial målsettingen om at andel pakkeforløp kreft gjennomført innenfor standard forløpstid skal være minst 70 prosent. To av de regionale helseforetakene nådde ikke målet om at 70 prosent av nye kreftpasienter skal inn i et pakkeforløp.

Bruk av tvang

Flere voksne legges inn med tvang i andre tertial 2020 sammenlignet med både første tertial 2020 og samme periode i fjor. Antall tvangsinnleggelser av voksne økte i første tertial og det fortsetter å øke i andre tertial. Mens det i første tertial var registrert 2837 tvangsinnleggelser, var det i andre tertial 2919. Det er også flere tvangsinnleggelser enn samme periode i fjor, da det var 2783 tvangsinnleggelser av voksne.

Korridorpasienter fortsatt redusert

Tallet på pasienter i sykehus som ligger på korridor fortsetter å gå ned i andre tertial 2020. Det var da registrert 6 888 korridorpasienter, mens det i første tertial var 10 337. Også sammenlignet med andre tertial 2019 var det betydelig færre korridorpasienter.

Målet er at det ikke skal være noen korridorpasienter i det hele tatt.

Flere epikriser sendes innen 1 dag

Andelen epikriser som sendes innen 1 dag har økt både i somatisk helsetjeneste, psykisk helsevern og rusbehandling. Det er et mål at epikrisen skal følge pasienten, og sendes så raskt så mulig.

De siste årene har stadig flere epikriser blitt sendt innen 1 dag. Denne utviklingen ser vi i alle helseforetakene, både for somatisk helsetjeneste og psykisk helsevern. Det er heller ikke veldig store forskjeller mellom helseforetakene. I TSB er det større geografisk variasjon, fra 30,9 i Helse Nord til 82,2 prosent i Helse Midt-Norge for epikriser sendt innen 1 dag.

Lengre gjennomsnittlig ventetid på behandling

I andre tertial måtte pasienter i gjennomsnitt vente i 69 dager fra henvisning til helsehjelpen i somatiske sykehus startet. Det er 8,4 dager lengre enn i første tertial, og 7,9 dager lengre enn tilsvarende periode i fjor. Ventetiden har økt i alle regioner.

Samtidig som den gjennomsnittlige ventetiden har økt, har median ventetid holdt seg stabil. Median ventetid var på 48 dager i andre tertial 2020, som er uendret fra forrige tertial og en dag kortere enn andre i fjor.

Forskjellig utvikling i gjennomsnittlig- og median ventetid er trolig et uttrykk for sykehusenes prioriteringer under covid-19-pandemien. Mange av behandlingene som kan utsettes blir utsatt, mens de pasientene som ikke kan utsette behandling ikke nødvendigvis må vente lengre..  Opprinnelig mål for 2020 om at ventetiden skal reduseres sammenlignet med året før har bortfalt som følge av covid-19, jf. justert oppdragsdokument fra HOD til de regionale helseforetakene.

Operasjoner av hoftebrudd tilbake til normalt nivå

I andre tertial 2020 ble 62 prosent av pasientene med hoftebrudd operert innen de første 24 timene. Det er tilnærmet uendret fra samme periode i fjor. I forrige tertial observerte vi en økning i andel operert innen 24 timer.

Økningen ble satt i sammenheng med at annen aktivitet i sykehusene ble tatt ned som følge av covid-19, og at dette frigjorde kapasitet til å håndtere denne pasientgruppen raskt. I andre er andelen operert innen 24 timer tilbake til et mer normalt nivå. Også andelen pasienter operert innen 48 timer er så å si uendret sammenlignet med andre 2019.   

Pasientene er stort sett fornøyd med sykehusoppholdet

De fleste pasientene er alt i alt tilfreds med sykehusoppholdet, men svarene deres peker også på svake punkter. Det viser Folkehelseinstituttets nyeste undersøkelse om pasientenes erfaringer med norske sykehus. Undersøkelsen viser at de fleste pasientene i stor eller svært stor grad er tilfreds med pleien og behandlingen ved sykehusene, men 12 prosent svarer at de i noen eller liten grad, eller ikke i det hele tatt, er tilfreds.

På nasjonalt nivå er det indikatorene Pårørende, Pleiepersonalet og Legene som har fått de høyeste skårene. De laveste skårene har Utskrivning og Samhandling.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold