Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Flere barn og unge fikk helsehjelp i psykisk helsevern

Barn som får hjelp

Foto: jojostudio.no

Først publisert: 05.05.2022 Siste faglige endring: 05.05.2022

Gjennomsnittlig ventetid til behandling i somatiske sykehus ble redusert fra 2020 til 2021 i alle helseregionene. Færre av de planlagte operasjonene ble utsatt i 2021 enn de to forutgående årene. Flere barn og unge ble henvist til, og startet helsehjelp i, psykisk helsevern i 2021 enn i 2020, og ventetiden økte.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Dette er noen av funnene i nasjonale kvalitetsindikatorer som Helsedirektoratet publiserer i dag.

Økt aktivitet i de somatiske sykehusene i 2021

Aktiviteten på sykehusene økte i 2021 sammenlignet med året før, og det totale antallet pasienter var også høyere i 2021 enn i «normalåret» 2019 hvor pandemien ikke påvirket tjenestene. Resultatene for 2021 viser en forbedring for flere nasjonale kvalitetsindikatorer sammenlignet med 2020.

-  Helsetjenesten har lagt bak seg to krevende år med pandemi og den har påvirket helseforetakene og regionene ulikt. Spesielt ser vi at Helse Nord har hatt større utfordringer og opplevd sårbarhet. Utfordringen har særlig vært knyttet til bemanning, som igjen har påvirket tilgjengeligheten på tjenestene. Det blir derfor viktig å følge med på dette i tiden fremover, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Færre av de planlagte operasjonene ble utsatt i 2021 enn de to forutgående årene. I 2021 ble 5,6 prosent av alle planlagte operasjoner utsatt. Det er en nedgang fra 7 prosent i 2020 og 6 prosent i 2019. Antall planlagte operasjoner har samtidig økt i perioden. Det var 344 000 planlagte operasjoner i 2021, som er cirka 87 000 flere enn i 2020.

Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til påbegynt helsehjelp ble redusert fra 2020 til 2021 i alle helseregionene. Nasjonalt var den gjennomsnittlige ventetiden 62,6 dager i 2021, som er 2,8 dager kortere enn 2020 og 1,3 dag lengre enn i 2019.  

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Målsettingen er at minst 80 prosent av pasientene skal ha blitt utredet og fått evaluert behandlingen innen anbefalt forløpstid. Resultatene for 2021 viser fortsatt stor variasjon i måloppnåelse mellom helseregioner og mellom ulike helseforetak. Det er noen helseforetak som enten har oppnådd målet på 80 prosent, eller som nærmer seg. Det er fortsatt noen utfordringer knyttet til registrering av data i pakkeforløpene.

Nasjonale tall viser:

  • Andel pasienter som ble utredet innen anbefalt forløpstid varierer fra 55 prosent i psykisk helsevern for barn og unge, til 74 prosent for voksne. For tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) var andelen på 84 prosent. 
     
  • For indikatoren forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk, varierer resultatene fra 38 prosent i psykisk helsevern for barn og unge, til 46 prosent for voksne. I TSB var andelen på 41 prosent.
     
  • Resultatene for involvering av pasienter i utarbeidelse av behandlingsplan viser at andelen ligger på rundt 40 prosent både for barn og unge, voksne, og i TSB.

Flere barn og unge startet helsehjelp i psykisk helsevern

Resultatene innen psykisk helsevern for barn og unge viser at flere ble henvist til, og startet helsehjelp i, psykisk helsevern i 2021 sammenlignet med 2020. Antall henvisninger for pasienter under 23 år økte med 22 prosent, en økning på 6 088 pasienter, og antall barn og unge som startet helsehjelp innen 65 dager økte med 21 prosent, det vil si 4 331 flere pasienter. Alle helseregionene har en vekst på disse områdene.

- Vi vet at mange barn og unge har hatt det vanskeligere og tøffere psykisk under koronapandemien. Flere barn og unge ble henvist til, og startet helsehjelp i, psykisk helsevern i 2021 enn i 2020. Samtidig økte ventetiden. Mange har følt på utenforskap fordi de ikke har fått være sammen med venner, ikke vært på skolen og ikke fått levd sine normale liv. Selvsagt har dette tæret på, avslutter helsedirektør Bjørn Guldvog.

Ventetiden økte for barn og unges tilgang til tjenester innen psykisk helsevern i 2021. I gjennomsnitt måtte barn og unge vente i 50 dager fra henvisningen ble mottatt til helsehjelpen startet. Året før var ventetiden på 44 dager.

For barn og unge er det variasjoner mellom regionene i omfanget av fristbrudd, altså når helsehjelpen har forsinket oppstart og starter først etter fastsatt frist. Mens andelen fristbrudd er på 1 og 4 prosent i henholdsvis Helse Vest og Helse Sør-Øst, så er det i Helse Midt-Norge og Helse Nord hhv 10 og 12 prosent av pasientene som har fått hjelp etter fristen.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold