Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fleire jenter enn gutar over 16 år bruker antidepressiva, sovemiddel og antipsykotika

Jente gutt

Bilde: Mostphotos

Først publisert: 22.03.2023 Siste faglige endring: 22.03.2023

Ifølgje folkehelserapporten for 2022 peikar fleire studiar på ein auke i totalbruken av psykofarmaka i aldersgruppa 0-17 år over den siste ti-årsperioden i Noreg, særleg blant unge jenter.

Artikkelen er 348 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

Under koronapandemien vart det i tillegg observert ein auke i talet på utleverte reseptar for antidepressiva, anksiolytika og hypnotika blant unge i Noreg samanlikna med kva som var forventa basert på trendar i 2015-2019.

Tala uroar Helsedirektoratet.
- Helsedirektoratet har sidan 2017 arbeidd med eit oppdrag som omhandlar bruk av psykofarmaka hos barn og unge. Vi har sett i gang fleire tiltak for å auke kunnskap på området og dessutan andre tiltak for å bidra til riktigare behandling med denne legemiddelgruppa hos barn og unge, seier fungerande divisjonsdirektør Helga Katharina Haug i Helsedirektoratet.

No er statusrapporten frå Helsedirektoratet overlevert Helse- og omsorgsdepartementet.

Auka kunnskap om bruk av psykofarmaka og konsekvensar av dette

På bestilling frå Helsedirektoratet planlegg Folkehelseinstituttet mellom anna å studere konsekvensar av behandling med psykofarmaka og om koronapandemien har ført til endringar i psykofarmakabruk blant barn og unge.

- Utviklinga i legemiddelbruken er ulik i dei ulike aldersgruppene og for dei ulike gruppene psykofarmaka, seier Helga Katharina Haug.

I perioden 2010-2020 har det vore aukande bruk av psykofarmaka særleg blant unge jenter. Ein større del av jenter over 16 år bruker antidepressiva, sovemiddel og antipsykotika enn gutar i same alder. For ADHD-legemiddel er bruken høgast blant yngre gutar.

Nasjonalt kompetansenettverk for psykofarmaka til barn og unge

Nasjonalt kompetansenettverk for legemiddel til barn vart i 2021 tildelt i oppdrag å etablera og drifta eit nasjonalt legemiddelnettverk innan barne- og ungdomspsykiatri. Nasjonalt kompetansenettverk for psykofarmaka til barn og unge (psykofarmakanettverket) starta drifta si januar 2022 og består av ei tverrfagleg gruppe med farmasøyt og spesialistar i barne- og ungdomspsykiatri frå ulike helseføretak.

- Helsedirektoratet vurderer at dei viktigaste oppgåvene til psykofarmakanettverket i første fase er å etablere og drifte eit forum for drøfting av problemstillingar knytt til behandling med psykofarmaka og dessutan jobbe for fagleg konsensus om legemiddelbehandling ved ulike psykiske lidingar. Dette vil vere fundamentalt for vidare utvikling av terapispesifikt rettleiande materiale for val og oppfølging av behandling med psykofarmaka hos barn og unge, seier Haug.

Det nye kompetansenettverket har vorte teke godt imot i tenesta.

- Som legar sit vi ofte eine og åleine med legemiddelbehandlinga, og nasjonalt kompetansenettverk for psykofarmaka til barn og unge er eit velkomme tilskot for oss å støtte oss på. Eit slikt kompetansenettverk kan bidra i tenesta ved å gjere tilgjengeleg avgjerdsstøtte, og bidra til heilskapleg og lik behandling uavhengig av helseregion, seier overlege og avdelingsleiar Georg W. Reinhardt ved BUP Haugesund.

Nasjonale faglege råd for bruk av psykofarmaka til barn og unge

Nasjonale faglege råd for bruk av psykofarmaka til barn og unge vart publisert september 2022. Primære målgruppe for dei faglege råda er leiarar av verksemder der det blir sett i verk, blir følgt opp eller blir avslutta behandling med psykofarmaka og legemiddel for ADHD hos barn og unge og dessutan legar som ordinerer og følgjer opp denne behandlinga. Råda skal mellom anna bidra til at det berre er barn og unge med nødvendig indikasjon som får psykofarmaka og at behandlinga blir følgd opp systematisk og dessutan avsluttast ved manglande effekt eller ved store biverknader.

Hovudbodskap i nasjonale faglege råd for bruk av psykofarmaka til barn og unge

  • Behandling skal verte gitt i samsvar med barns rett til pasientmedverknad, samval og samtykke
  • Legemiddelfri behandling er førsteval
  • Ein lege i spesialisthelsetenesta bør vere den som vurderer og set i verk behandling med psykofarmaka hos barn og unge
  • Indikasjon for behandling med psykofarmaka skal avgjerast med utgangspunkt i utgreiing og individuell vurdering av klinisk status og behov
  • Behandling med psykofarmaka skal vere ein del av eit heilskapleg behandlingsforløp og inngå i behandlingsplanen til pasienten
  • Langvarig behandling skal regelmessig verte vurdert og eventuelt verte justert i høve til alderen og den kliniske statusen til pasienten
  • Når barn eller unge som vert behandla med psykofarmaka vert overført til andre tenester eller tenestenivå, skal det verte sett fast ein plan som tek i vare forsvarleg behandling etter overgangen.
     

Fakta

Ti prosent av barn og unge i Noreg var registeret med diagnose for psykiske lidingar i primærhelsetenesta i 2020, medan fem prosent vart behandla for psykiske lidingar i spesialisthelsetenesta same år.

Psykofarmaka er ei samlenemning for legemiddel der hovudeffekt er å påverka psykiske funksjonar og dermed kan brukast i behandlinga av psykiske lidingar. Det er avgrensa kunnskap om kva konsekvensar bruk av psykofarmaka kan ha hos barn og unge på kort og lengre sikt. Behandlinga kan vere basert på vitskapleg dokumentasjon for annan klinisk bruk, som til dømes hos vaksne eller annan indikasjon, og dimed ha usikker effekt og tryggingsprofil.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold