Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

FHI og Helsedirektoratet anbefaler revidert nasjonal strategi for hepatitt B og C

Kort som sier at dersom du er smittet av hepatitt C kan en test redde liv.

Førekomsten av kronisk hepatitt B og C er låg hos den generelle befolkninga i Noreg, det vil seie under 1 prosent.

Først publisert: 02.05.2023 Siste faglige endring: 02.05.2023

Kronisk infeksjon av virusa hepatitt B og hepatitt C kan skade levra og er i verste fall livstruande. Noreg har i lang tid jobba for å redusere smitta slik at virusa ikkje lenger spreier seg epidemisk. Men vi må framleis gjere ein innsats for at desse infeksjonane ikkje lenger er eit folkehelseproblem.

Artikkelen er 306 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

Dette kjem fram i ein ny rapport om eliminasjon av hepatitt B og C som folkehelseproblem i Noreg laga av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet:

Statusrapport om eliminasjon av hepatitt B og C som folkehelseproblem i Norge (fhi.no)

På linje med dei globale bærekraftsmåla til FN og Verdas helseorganisasjon (WHO) sin globale helsestrategi, har Noreg som mål å eliminere hepatitt B og C som folkehelseproblem. Med eliminasjon meinast her reduksjon av smitte og sjukdom til eit så lågt nivå at det ikkje lenger utgjer eit problem for folkehelsa. Helse- og omsorgsdepartementet lanserte i 2016 ein nasjonal strategi for virale hepatittar. Strategien blei vidareutvikla i 2018. Strategien frå 2018 varer fram til 2023.

Status i Noreg

Hepatitt B og C er leiande årsaker til leverkreft og leversvikt globalt. Førekomsten av kronisk hepatitt B og C er låg hos den generelle befolkninga i Noreg, det vil seie under 1 prosent.

Den viktigaste risikogruppa for hepatitt C i Noreg er personar som har injisert rusmidlar. Førekomsten av smitte i denne gruppa har gått kraftig ned dei siste åra, og FHI estimerer ein ytterlegare nedgang i åra som kjem. Registerdata viser at ein aukande del av dei smitta har fått behandling for hepatitt C, og i 2018 fullførte cirka 90 prosent av personane som starta behandlinga. Hepatitt C er derfor på veg til å bli eliminert som folkehelseproblem i Noreg.

Det er svært lite nysmitte av hepatitt B i Noreg. Den viktigaste risikogruppa for kronisk hepatitt B er innvandrarar frå land med høg førekomst. Det er lite data som kan seie kva status er for eliminasjonsmåla for hepatitt B i Noreg, men det tyder på at for få blir behandla.

– Det er gledeleg at vi er godt på veg til å nå eliminasjonsmålet for hepatitt C. Vi er blant dei første landa i verda med så gode resultat. Men vi må framleis jobbe for å førebygge hepatittsmitte og sikre god oppfølging og behandling av dei som lever med kronisk hepatitt B og C. Det er derfor nødvendig å revidere den nasjonale strategien, seier direktør Camilla Stoltenberg i FHI.

Helsedirektør, Bjørn Guldvog, er einig. 

– Hepatitt er ei utfordring for helsetenesta i alle kommunane i landet fordi det bur personar som kan ha blitt smitta i alle kommunar, seier han. 

Guldvog seier det no er nødvendig å revidere strategien og få klåre nasjonale målsettingar for kva vi skal ha oppnådd i Noreg i 2030 når strategien til WHO går ut. 

– Dessutan må vi lage ein plan for å oppnå og vedlikehalde måla, legg han til.   

Forslag til vidare tiltak

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet anbefaler å forlenge hepatittstrategien frå 2016 fram til 2030, i overeinskomst med strategiperioden til WHO, og foreslår at følgande vektleggast i ein revidert strategi:

  • Sikre tidleg diagnostisering, rask tilvising til og riktig oppfølging i helsetenesta
  • Auke merksemda om testing og behandling hos innvandrarar frå område med høg førekomst av hepatitt B og C
  • Sikre at oppfølging av gravide med kronisk hepatitt B-infeksjon og barna deira skjer i samsvar med nasjonale retningslinjer
  • Sikre gjennomføring av vaksinasjon mot hepatitt B for grupper som er anbefalt dette
  • Overvake resmitte av hepatitt C blant personar med risikoåtferd
  • Styrke informasjon til sprøytebrukarar om at deling av alt brukarutstyr inneber smittefare
  • Styrke utdeling av komplett sterilt brukarutstyr i alle kommunar med sprøytebrukarar
  • Sikre overgang til andre inntaksmåtar av rusmiddel enn sprøyter
  • Auke inntak i legemiddelassistert rehabilitering (såkalla LAR)
  • Ytterlegare kunnskapsinnhenting og forsking på tiltak som kan hjelpe oss med å overvake og nå måla

Abonner på nytt eller oppdatert innhold