Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

De fleste kreftpasienter starter behandling til anbefalt tid

Først publisert: 06.05.2021 Siste faglige endring: 06.05.2021

Alle de regionale helseforetakene nådde målene innen pakkeforløp kreft i koronaåret 2020, men det er forskjeller mellom helseforetakene. Ventetiden for barn og unge i psykisk helsevern fortsetter å gå ned. Befolkningen gav like mye hjerte-lunge-redning under pandemien som tidligere.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Det viser tallene for 2020 når Helsedirektoratet i dag oppdaterer 90 av 176 nasjonale kvalitetsindikatorer for helsetjenesten. I tillegg publiseres 9 nye kvalitetsindikatorer for pakkeforløp psykisk helse og rus.

Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI)

De regionale helseforetakene når målene innen pakkeforløp kreft

I 2020 ble 74 prosent av alle pakkeforløp for kreft gjennomført på anbefalt tid. Dette er over målet på 70 prosent og en økning fra 67 prosent i 2019.

Alle regionene nådde målet eller lå tett opptil måloppnåelse i 2020. I Helse Vest og Helse Sør-Øst startet 74 prosent av pakkeforløpet til avtalt tid, mens i Helse Midt-Norge og Helse Nord var andelene på 73 og 69 prosent.

– Vi ser at flertallet av kreftpasientene i 2020 har fått startet behandling innenfor anbefalt tid, og nasjonalt har man en høyere måloppnåelse i 2020 når det gjelder pakkeforløpene for kreft enn i 2019. Dette er vi glad for å se. Vi vet at sykehusene i perioder har måttet ta ned noe elektiv virksomhet og utsatt planlagte behandling for mindre alvorlige tilstander, men kreftpasienter er prioritert for rask utredning på tross av situasjonen helsetjenesten har stått i 2020, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Vi er imidlertid også kjent med at det er færre pasienter som har kommet til utredning for kreft i 2020 enn året før. Vi vil følge utviklingen her nøye.

Måloppnåelsen for gjennomføring av pakkeforløp varierer for ulike kreftformer. I 2020 ble målsettingen nådd for første gang for pakkeforløp innen livmorkreft, eggstokkreft, livmorhalskreft, kreft i skjoldbruskkjertelen og bukspyttkjertelkreft.

Mindre ventetid for barn og unge i psykisk helsevern

Ventetiden for barn og unge som trenger behandling i psykisk helsevern, fortsatte å gå ned i 2020. Ventetiden var gjennomsnittlig 44 dager, og gikk ned fra 50 dager i 2016. Median ventetid er redusert mer, fra 48 til 40 dager gjennom disse fem årene.

Ventetiden fortsatte å gå ned, på tross av økt behov, i 2020. Det var rundt 9 prosent flere pasienter i 2020 enn i 2019. Målsettingen er at ventetiden skal være under 35 dager i gjennomsnitt i 2021.

Nye kvalitetsindikatorer for pakkeforløp psykisk helse og rus

Helsedirektoratet publiser nå 9 nye kvalitetsindikatorer for pakkeforløp psykisk helse og rus som ble innført i 2019.

Indikatorene måler forløpstid for utredning, forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk og involvering av pasienter i utarbeidelse av behandlingsplan. Resultatene er basert på innrapporterte data fra helseforetakene. Det er et mål at andel pakkeforløp som er gjennomført innen forløpstid for utredning innen psykisk helsevern, skal være minst 80 prosent.

Store variasjoner i måloppnåelse

Resultatene for 2020 viser at det er stor variasjon mellom helseregionene.

  • Andel pasienter som ble utredet innen anbefalt forløpstid, varierer fra 56 prosent i psykisk helsevern for barn og unge til 74 prosent i psykisk helsevern voksne. For tverrfaglig spesialisert rusbehandling var andelen på 83 prosent.
  • Måloppnåelsen for kvalitetsindikatoren forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk, varierer fra 39 prosent i psykisk helsevern barn og unge til 46 prosent i psykisk helsevern voksne.
  • Andel pasienter som sammen med behandler utarbeidet en behandlingsplan, varierer fra 29 prosent i tverrfaglig spesialisert rusbehandling til 40 prosent i psykisk helsevern  voksne og barn og unge.
  • Utredningstid for barn og unge i pakkeforløp psykisk helsevern skiller seg ut med lavere måloppnåelse på tvers av helseregioner og helseforetak. Strenge smitteverntiltak under pandemien kan ha hatt en innvirkning på forløpstiden.  Samarbeid og besøk ved skole eller barnehage er ofte en sentral del av utredningen og har i perioder ikke vært mulig å gjennomføre under pandemien.

Tekniske utfordringer

Innføring av nye pakkeforløp for psykisk helse og rus innebærer store endringer i organisering og arbeidsmåter på psykisk helse- og rusfeltet. Det har i tillegg vært tekniske utfordringer i etableringen av gode systemer for registrering og uttrekk av data.

SINTEFs evalueringsrapporter av pakkeforløp psykisk helse og rus for 2019 peker i retning av at utfordringer knyttet til datasystemer kan ha påvirket implementeringen av pakkeforløp negativt. Covid-19-pandemien har påvirket tjenestetilbudet og kan ha forsinket implementeringen og oppfølgingen av pakkeforløpene. Dette blir bekreftet av SINTEF sin rapport for 2020.

Like mange får hjerte-lunge-redning, også under pandemien

I 2020 fikk 86 prosent av pasientene som ble rammet av uventet hjertestans, hjerte-lunge-redning før akuttmedisinsk personell ankom. Det viser at til tross for pandemien fortsetter befolkningen å prioritere livreddende førstehjelp ved hjertestans. Budskapet om at tidlig hjerte- og lungeredning bedrer overlevelsen, og at smitterisikoen tross alt er lav i de fleste tilfellene, har blitt hørt.

I internasjonal sammenheng er det en høy andel av innbyggerne i Norge som starter hjerte-lunge-redning før akuttmedisinsk personell kommer. I EuReCa 2-studien var andelen i gjennomsnitt 58 prosent for de 28 europeiske landene som deltok i studien, og Norge lå da på topp med 83 prosent. Flere studier har tidligere vist en klar sammenheng mellom hjerte-lunge-redning av tilstedeværende og overlevelse.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold