Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Aktivitet og ventetider i spesialisthelsetjenesten 1. tertial 2022

Leger frakter en pasient i en sykeseng gjennom gangene på et sykehus.

Pasient på sykehus (Foto: Mostphotos()

Først publisert: 24.06.2022 Siste faglige endring: 24.06.2022

I spesialisthelsetjenesten økte ventetiden totalt med tre dager i 1. tertial sammenlignet med samme tidsrom i fjor. I gjennomsnitt ventet en pasient i 63 dager på behandling i første tertial av 2022. Flere pasienter fikk behandling i somatikk og psykisk helsevern, mens antall pasienter gikk noe ned innen rusbehandling. Andel fristbrudd har økt fra 4,7 til 5,9 prosent.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Dette viser tall som er rapportert til Norsk pasientregister ved utgangen av april 2022.

Aktivitet i somatiske sykehus

I underkant av 1,15 millioner pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus i 1. tertial 2022. Dette er en økning på to prosent fra 2021. Antall døgnopphold, antall dagbehandlinger og antall polikliniske konsultasjoner økte. 

Aktivitet i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

I årets første fire måneder fikk over 46 000 barn og unge og nesten 107 000 voksne helsehjelp i psykisk helsevern. Det er en økning på henholdsvis seks og fire prosent fra samme periode i fjor. Over 23 000 personer fikk helsehjelp i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det er en nedgang på én prosent fra året før.

For alle disse tjenesteområdene viser tallene økt døgnaktivitet og nedgang i antall polikliniske konsultasjoner. Nedgangen i den polikliniske aktiviteten er knyttet til tele- og videokonsultasjoner.  At bruk av denne typen indirekte pasientkontakt reduseres, samtidig som direkte kontakter øker, kan tyde på at situasjonen er i ferd med å normalisere seg etter pandemien.

Aktivitet hos avtalespesialister

Avtalespesialistene rapporterte inn i overkant av 1,1 millioner konsultasjoner, noe som er en økning på tre prosent fra samme periode året før. Avtalespesialistene i somatikk og psykisk helsevern utførte med det 22 prosent av den totale polikliniske aktiviteten.

Ventetid og fristbrudd

Gjennomsnittlig ventetid for de som mottok helsehjelp var 63 dager i 1. tertial 2022, en økning på tre dager sammenlignet med samme periode i fjor. Ventetiden økte fra 62 til 65 dager i somatisk sektor og fra 46 til 50 dager i psykisk helsevern for voksne. I psykisk helsevern for barn og unge økte ventetiden fra 48 til 52 dager, mens ventetiden gikk ned to dager til 32 dager for TSB. For andel fristbrudd ser vi den samme utviklingen, med en økning innen somatikk og psykisk helsevern, og en nedgang for TSB. Andelen fristbrudd er nå 6,1 prosent innen somatikk og 4,7 prosent innen psykisk helsevern.

Årsrapporter kan du lese her: 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold