Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6 av 10 pasienter med rusproblemer er tilfreds med de kommunale tjenestene

Foto: Mostphotos

Først publisert: 16.12.2021 Siste faglige endring: 16.12.2021

Den nasjonale undersøkelsen i 2021 blant personer med rusmiddelproblemer viser at drøyt 6 av 10 opplever at de kommunale tjenestene i stor grad er tilfredsstillende.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Det viser brukertilfredshetevalueringen av kommunale tjenester blant personer med rusmiddelproblemer som er gjennomført av Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KORUS Midt) på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Kartleggingen viser at flertallet har fått informasjon om tjenestene på en måte som de forstår, og opplever at de får hjelpen de trenger, når de har behov for den. Brukerne gir også gjennomgående positive vurderinger av ansatte i tjenestene. De fleste opplever å bli forstått, og at de blir møtt med høflighet og respekt.

– Dette er gledelige resultater som forteller om gode holdninger og profesjonalitet ute i tjenestene. Det er også fint å se at utviklingen i brukertilfredshet fortsatt synes å gå i riktig retning, selv under pandemien, sier avdelingsdirektør Åste Herheim.

Les rapporten Brukertilfredshetsevaluering 2021 – kommunale tjenester rus – samlet sluttrapport 2017–2021.

Ønsker mer involvering av pårørende

På spørsmålene som dreier seg om involvering av/hjelp og støtte til pårørende, er resultatene derimot jevnt over dårlige. Mange brukere har også fått lite hjelp på områder som handler om sosialt nettverk, aktivitet og innhold i hverdagen.

– Det er alvorlig at pårørende ikke opplever å ikke bli tilstrekkelig involvert. Pårørende, sosialt nettverk og meningsfull aktivitet utgjør for mange grunnmuren i hverdagslivet. Så dette er et viktig utviklingsområde videre, understreker Herheim.

Det er enkelte gjennomgående forskjeller mellom grupper i utvalget. Vurderingene fra LAR-brukerne er ofte mer negative sammenlignet med svarene fra øvrige brukere, og det er et mønster at personer i arbeid eller utdanning, ofte svarer mer positivt enn de som er arbeidsledige eller uføretrygdede. Det er også en tendens til at brukerne fra små kommuner er noe mer fornøyde sammenlignet med brukerne fra større kommuner.

Fakta om evalueringen

Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KORUS Midt) har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å gjennomføre kartlegging av brukererfaringer blant personer med rusmiddelproblemer som mottar kommunale tjenester. KORUS Midt har gjennomført tre statusrapporteringer i oppdragsperioden basert på spørreskjema-undersøkelser blant brukere i utvalgte kommuner. Målingene ble gjennomført i 2017, 2019 og 2021.

Se alle rapportene.

Utvalget i 2021 bestod av 1121 tjenestemottakere fra 64 kommuner. Datainnsamlingen fant sted i perioden februar til mai 2021.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold