Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

224 millioner i revidert tilskuddsordning skal bidra til bedring for allmennlegetjenesten

Først publisert: 16.03.2022 Siste faglige endring: 16.03.2022

Med tilskuddsordningen Ny nasjonal ALIS og veiledning, samles og forenkles søknadsprosessen for kommuner som vil inngå avtaler med allmennleger i spesialisering (ALIS), om særskilte tiltak som bidrar til forutsigbarhet og trygghet under spesialistutdanningen (ALIS-avtale). Tilskuddsordningen er på 224 600 000 kroner og er ett av tiltakene i handlingsplan for allmennlegetjenesten.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Siden 2017 har det vært krav til spesialisering i allmennmedisin for allmennleger i kommunalt legearbeid, og det har de siste årene vært mulig for kommunene å søke tilskudd for å dekke merkostnader ved inngåelse av ALIS-avtale, og til forskriftsfestet veiledning av leger. Målet har vært å bedre rekrutteringen av fastleger og sikre god kompetanse og fagutvikling både i fastlegeordningen og legevakt. Nå endrer Helsedirektoratet tilskuddsordningen for å gjøre det enklere for kommunene å tilby ALIS-avtaler til flere allmennleger. Eksisterende tilskuddsordninger til ALIS-avtaler og veiledning av LIS3 erstattes derfor av ordningen Ny nasjonal ALIS og veiledning.  

Sammenslåing og forenkling

Både forenkling av søknadsprosessen og tilgjengeliggjøring av tilskuddsordningen for de aller minste kommunene, er viet et tydelig fokus. Landets fem ALIS-kontor har vært involvert i arbeidet med den nye tilskuddsordningen. Helsedirektoratet har også søkt råd hos KS og et utvalg kommuner.

For å senke arbeidsbelastningen i kommunene knyttet til avtaleinngåelser, har Helsedirektoratet utarbeidet en nasjonal mal for ALIS-avtale. Malen er tilpasset regelverket for den nye tilskuddsordningen.

Gitt at kriteriene i tilskuddsregelverket oppfylles, vil kommunen få utbetalt det tilskuddsbeløpet de har krav på, noe som medfører at de slipper tilbakebetaling eller søknad om overføring av ubrukte midler.

Kan finansiere introduksjonsleger

I midten av februar åpnet Helsedirektoratet for at kommuner kunne søke om introduksjonsavtaler. Dette er en ny ordning som legger til rette for gjennomføring av spesialistutdanning i allmennmedisin. Samtidig gir den fastleger som blir med i en introduksjonsavtale, redusert arbeidsbelastning ved at en ekstra lege kommer inn på kontoret og følger opp deler av pasientlisten. I motsetning til vikaravtaler gir ordningen fleksibilitet knyttet til at både introduksjonslegen og fastlegen kan jobbe samtidig på kontoret.

Ordningen med introduksjonsavtaler har ingen egne midler, men kommunene kan nå søke om tilskudd for introduksjonslegen gjennom ny nasjonal ALIS og veiledning.

Les mer om Nasjonal ALIS og veiledning her

Dette er endringene

  • De tidligere ordningene ALIS-avtale og veiledning til LIS3 er slått sammen i den nye ordningen. Dette gjør at kommunen kun trenger å sende én søknad.
  • Tilskuddet utlyses 17. Mars, 2022. Kommunen kan søke tilskudd løpende for perioden 1. januar tom 1. oktober.
  • Tilskudd utbetales etterskuddsvis. Kommunene søker i etterkant av perioden, og kan forholde seg til forhåndsdefinerte tilskuddsbeløp som varierer med stillingstype, stillingsandel og varighet. Gitt at kriteriene i tilskuddsregelverket oppfylles, vil kommunen få utbetalt det tilskuddsbeløpet de har krav på
  • Egenandelen for kommunene bortfaller
  • Ingen krav om innsending av individuell utdanningsplan, fastlege/vikaravtale og regnskap med egenfinansiering
  • Ingen krav om rapportering. Isteden legges det opp til at revisor attesterer for at ALISavtale mellom lege og kommune er inngått, og at søknaden er i overenstemmelse med regelverket og øvrige føringer for beregnet tilskuddsbeløp. Frist for å levere attest fra revisor er 1. april, året etter søknadsåret.

Nyhetsbrev om Handlingsplan for allmennlegetjenesten 

Helsedirektoratet har opprettet et nyhetsbrev for informasjon om Handlingsplan for allmennlegetjenesten. Nyhetsbrevet vil inneholde informasjon om tiltak, aktiviteter og støttefunksjoner fra Helsedirektoratet, tilknyttet handlingsplanen. 

Hvem som helst kan abonnere, men målgruppen for nyhetsbrevet er leger og kommunalt ansatte som jobber med eller i kommunal allmennlegetjeneste. 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold