Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10. Endringslogg

Endringsloggen er felles for nasjonale pasientforløp for psykisk helse og rus, men det fremkommer dersom en endring kun gjelder enkelte forløp.

2022

30. september

Helsedirektoratet fikk i 2022 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å videreutvikle forløpene innen psykisk helse og rus:

 • 30. september 2022:
  • Navnet endres fra "pakkeforløp" til "nasjonale pasientforløp" innen psykisk helse og rus. Navnet har blitt endret gjennomgående i forløp og kodeverk, og gjelder fra 1. januar 2023.
  • Ny kode for overføring til avtalespesialist for ferdigbehandling og avslutning av nasjonalt pasientforløp. 
  • Det er ikke blitt gjort andre innholdsmessige endringer.
 • Neste fase av arbeidet: Videreutvikling av innhold og innretning i forløpene vil pågå det kommende året og er planlagt ferdigstilt for publisering høsten 2023. 

24. juni

 • Spiseforstyrrelser: I kapittel 3, under "Evalueringspunkter", er verktøyet Children's Global Assessment Scale (CGAS) fjernet på grunn av manglende distribusjonsrett i Norge.
 • Psykiske lidelser –  barn og unge: Verktøyet Children's Global Assessment Scale (CGAS) er fjernet på grunn av manglende distribusjonsrett i Norge. Dette har medført endring i kapittel 3, under "Evalueringspunkter", og i koden "Bruk av standardisert verktøy for måling av symptom og/eller funksjon".

2021

8. desember 

 • Psykiske lidelser –  barn og unge: Kapittel 2.1 «ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser» er nytt innhold i Psykiske lidelser – barn og unge-pakkeforløpet. Denne delen av pakkeforløpet gjelder fra 1. mars 2022. 

31. august

 • Rusbehandling (TSB): Kapittel 4 «Akuttbehandling og oppfølging etter rusmiddeloverdose» er nytt innhold i TSB-pakkeforløpet. Denne delen av pakkeforløpet gjelder fra 1. januar 2022. 

5. januar

 • Statuskartleggingsskjema: Statuskartleggingsskjema (under "Implementering og verktøy") for det enkelte pakkeforløp er oppdatert.

Desember 2020

4. desember

 • Psykiske lidelser - voksne, Psykoselidelser og Rusbehandling (TSB): Henvisning og start -> Kartlegging og henvisning: Lagt til at ROP-screen kan benyttes for avklaring ved mistanke om samtidig psykisk lidelse og rusmiddelproblemer

November 2020

6. november

 • Spiseforstyrrelser: Det stod feil forløpstid fra "Henvisning mottatt til første fremmøte ved alvorlig tilstand". Korrekt forløpstid er inntil syv kalenderdager (1 uke). 

4. november

 • Spiseforstyrrelser: "Familiebasert behandling spesifikt for spiseforstyrrelser" skal ikke lenger registreres som pakkeforløpskode, men som medisinsk prosedyrekode etter gjeldende kodeverk i NCMP.

2. november

 • Gravide og rusmidler: Satt inn tekst om "pasientbestemt utsettelse" i kapittel 4 og kapittel 7. I Endringsloggen under står det at pasientbestemt utsettelse gjelder alle forløp bortsett fra Gravide og rusmidler, men det er feil. 

29. september 2020

Henvisning og start

 • Kartlegging og henvisning: 
  • Lagt til pengespill og gaming i tillegg til spillproblematikk i Rusbehandling (TSB).
 • Dialog med pasient og pårørende:
  • Lagt til omtale av ivaretakelse av pårørende innen TSB, i Rusbehandling (TSB).
 • Start pakkeforløp: 
  • Endring av tekst om øyeblikkelig hjelp og pakkeforløp i alle forløp, bortsett fra Gravide og rusmidler.
  • Tillegg i omtale av spesialistinvolvering. Mulighet for spesialistinvolvering ved hjelp av digitale løsninger i alle forløp bortsett fra Gravide og rusmidler.
  • Lagt til tekst om enkeltstående timer som kan unntas pakkeforløp i alle pakkeforløp.

Kartlegging og utredning

 • Første samtale:
  • Lagt til omtale av betydning av brukermedvirkning i alle forløp.
  • Lagt til tekst om psykiske lidelser og eldre og lenke til Nasjonale faglige råd om psykiske lidelser hos eldre i Psykiske lidelser – voksne, Rusbehandling (TSB), Tvangslidelse (OCD) og Psykoselidelser.
  • Lagt til tekst om behov for vedtak ved manglende samtykkekompetanse i alle forløp bortsett fra Gravide og rusmidler.
 • (Basis)Utredning:
  • Lagt til omtale av parallell utredning og tiltak/behandling i alle forløp.
  • Lagt til lenke til Pakkeforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn og unge i barnevernet i Psykiske lidelser – barn og unge, Psykose, Spiseforstyrrelser og Tvangslidelse (OCD).
  • Lagt til omtale av Annen avhengighet i alle forløp bortsett fra Gravide og rusmidler og Rusbehandling (TSB).
  • Lagt til henvisning og lenke til NKVTS sitt behandlingsforløp ved PTSD i alle forløp.
  • Lagt til at ROP-screen ev. kan benyttes for avklaring og lenke i Rusbehandling (TSB).
 • Vurdering og beslutning om videre oppfølging etter (basis)utredning (ev. utredning):
  • Lagt til omtale av at forløpstid som ikke er benyttet i basisutredning, kan "overføres" til utvidet utredning, slik at total forløpstid blir på inntil 12 uker for Psykiske lidelser – Barn og unge og Voksne og på inntil 9 uker for Rusbehandling (TSB).
  • For pakkeforløp som ikke har utvidet utredning, gjelder likevel endringene under "Vurdering og beslutning om videre oppfølging etter utvidet utredning". De er da skrevet inn i dette kapitlet isteden.
 • Utvidet utredning: 
  • Lagt til omtale av at utvidet utredning innebærer oppfølging fra basisutredning i Psykiske lidelser – barn og unge og Psykiske lidelser – voksne.
  • Endret omtale av type avhengighetsproblematikk og lagt til nettressurser i Rusbehandling (TSB).
 • Vurdering og beslutning om videre oppfølging etter utvidet utredning:
  • Lagt til omtale av innhold i klinisk beslutning i Rusbehandling (TSB). 
  • Lagt til tabell med forløpstid for utvidet utredning i Rusbehandling (TSB)
  • Lagt til omtale av at forløpstid som ikke er benyttet i basisutredning, kan "overføres" til utvidet utredning, slik at total forløpstid blir på inntil 12 uker for Psykiske lidelser – Barn og unge og Voksne og på inntil 9 uker for Rusbehandling (TSB).
  • Lagt til omtale av vurdering av tverrfaglig kompetanse i alle forløp, bortsett fra Gravide og rusmidler.
  • Lagt til omtale av særlig behov for kompetanse for barn og unge i Psykiske lidelser – barn og unge, Psykose, Spiseforstyrrelser og Tvangslidelse (OCD).

Behandling og oppfølging

 • Planlegging av behandling:
  • Behandlingsplan: 
   • Lagt til omtale av betydning av å motivere pasienter til involvering i alle forløp.
  • Somatisk helse: 
   • Lagt til tekst om skille mellom generell somatisk undersøkelse eller helhetlig psykiatrisk vurdering i alle forløp bortsett fra Gravide og rusmidler.
   • Lag til omtale av legens ansvar ved somatiske tilstander i Psykose og Tvangslidelser (OCD)
   • Lagt til lenker fastlege og ivaretakelse av somatisk helse, i Rusbehandling (TSB)
   • Lagt til omtale av andre biologiske behandlingsformer og lenke til Nasjonal faglig retningslinje ECT i Psykiske lidelser – voksne og Psykose.
  • Avbrudd i behandlingen:
   • Lagt til at pårørende bør kontaktes ved alvorlige tilstander i alle forløp, bortsett fra Gravide og rusmidler og Rusbehandling (TSB).
   • Lagt til tekst om pasientutsatt pakkeforløp i alle forløp, bortsett fra Gravide og rusmidler 
 • Samhandling i forløpet:
  • Lagt til omtale av samarbeid rundt jobb/skole i Rusbehandling (TSB)
  • Samarbeidsmøter:
   • Endret fra bør til må om fastlegens involvering ved behov for oppfølging i alle forløp, bortsett fra i Gravide og rusmidler og Rusbehandling (TSB).
   • Lagt til at det bør sendes tilbakemelding til henviser og fastlege dersom de ikke kan delta i ansvarsgruppemøter, for Rusbehandling (TSB).
   • Lagt til omtale av digitale løsninger i Tvangslidelser (OCD)
  • Evalueringspunkter:
   • Lagt til gjøre nødvendige endringer i punktet om evaluering av behandlingsplanen i alle forløp, bortsett fra Gravide og rusmidler.
   • Lagt til at det kan vurderes å utvide forløpstid mellom evalueringspunkter i polikliniske behandlingsforløp som varer ut over 12 måneder for Rusbehandling (TSB).

Forløpstider

 • Psykiske lidelser – barn og unge, Psykiske lidelser – voksne: Ingen endring i forløpstider, men har satt inn informasjon om at ubenyttet forløpstid kan overføres fra basis til utvidet utredning. 
 • Psykoselidelser: Utvidet forløpstid fra henvisning til første fremmøte i poliklinikk og døgnenhet fra 24 timer til 7 kalenderdager.
 • Rusbehandling (TSB): 
  • Pakkeforløpet har fått forløpstid for utvidet utredning i poliklinikk 42 kalenderdager (6 uker).
  • Fra klinisk beslutning etter ferdig utredning til første evaluering er forløpstiden utvidet fra 7 til 14 kalenderdager (2 uker) ved poliklinikk. 
  • Ved klinisk beslutning om behov for utvidet utredning, kan ubenyttet forløpstid fra basis utredning overføres til utvidet utredning. 
 • Spiseforstyrrelser: Utvidet forløpstid fra henvisning til første fremmøte fra 7 til 28 kalenderdager (4 uker) ved alvorlig tilstand. Feil info – se endringslogg 6. november 2020.
 • Tvangslidelse (OCD): Forløpstid fra første fremmøte til klinisk beslutning er endret fra 56 til 42 kalenderdager både i poliklinikk og døgnenhet. 

Registrering av koder

 • Alle forløp
  • Generelt om kodene i Pakkeforløp psykisk helse og rus: Gjort tekstlige endringer som gjelder alle forløp.
  • Klinisk beslutning: Teksten om hva en behandlingsplan bør inneholde er tatt ut fra kodekapitlet i alle pakkeforløp.
  • Pasient- og eventuelt pårørende er informert om ulike behandlingsformer: Koding av Informasjon om ulike behandlingsformer er gitt og Involvering i utarbeidelse av behandlingsplan har blitt mer fleksibel, og innebærer at også aktivitet som er kodet før utredning er ferdig, skal inkluderes.
  • Involvering i utarbeidelse av behandlingsplan: Koding av Informasjon om ulike behandlingsformer er gitt og Involvering i utarbeidelse av behandlingsplan har blitt mer fleksibel, og innebærer at også aktivitet som er kodet før utredning er ferdig, skal inkluderes.
  • Samarbeidsmøte med andre instanser: Samarbeidsmøte registreres ikke lenger som en pakkeforløpskode, men med NCMP/prosedyrekode.
 • Alle forløp bortsett fra Gravide og rusmidler​​​​
  • Pasientutsatt pakkeforløp: Ny kode (L) kan benyttes dersom pasienten (eventuelt foreldre) velger å utsette planlagte avtaler eller ikke møter, slik at forløpstider for utredning og/eller evalueringspunkter i behandling ikke kan innfris. Feil info om Gravide og rusmidler – se endringslogg 2. november 2020.
 • Rusbehandling (TSB) og Gravide og rusmidler 
  • Ny rekkefølge i hendelser ved avrusning i oppstart av forløp:
   • Avrusning
   • Første fremmøte
  • Presisert at det er planlagt eller akutt avrusning i oppstart av et forløp som skal kodes, ikke avrusning senere i pakkeforløpet.
  • Første fremmøte i behandlende enhet registres etter at avrusningen er avsluttet.
 • Gravide og rusmidler 
  • Lagt til i Avrusning avsluttet at basis kartlegging og utredning av pasientens tilstand, inkludert ønsker og behov for videre oppfølging/behandling, bør starte så raskt som mulig under avrusning av hensyn til fosteret og den gravide.
 • Spiseforstyrrelser
  • Tre nye koder er lagt til i pakkeforløpet:
   • Pasient og/eller foreldre er informert om ulike behandlingsformer 
   • Bruk av Feedbackverktøy
   • Samarbeidsmøte
 • Tvangslidelse (OCD)
  • Behandlingsformen «Eksponeringsterapi for tvangslidelse (OCD)» skal ikke lenger registreres som pakkeforløpskode, men med NCMP/prosedyrekode.

Generell informasjon

 • Opprettet nytt kapittel «Generell informasjon» i alle forløp (deler av denne teksten stod opprinnelig i et dokument under "Implementering").
 • Lagt til omtale av spesielle grupper/tema.

Implementering og verktøy

 • Kapittelet er gjennomgått og oppdatert. 
 • Dokumentet «Ofte stilte spørsmål og svar» er fjernet i alle forløp.

Om pakkeforløpet

 • Ny tekst om brukermedvirkning i alle forløp

Kunnskapsgrunnlag

 • Lagt til Nasjonale faglige råd om psykiske lidelser hos eldre i Psykiske lidelser – voksne, Psykose og Rusbehandling (TSB).

Det er også gjort noen språklige endringer i teksten, men som ikke har betydning for innholdet. 

Utvidelse av pakkeforløp ved spiseforstyrrelser

 • Pakkeforløp spiseforstyrrelser for barn og unge under 18 år er utvidet og omfatter nå aldersgruppen opp til 23 år.

Endringsloggen viser endringer f.o.m. 29. september 2020. Oppdateringer før denne datoen er ikke registrert i loggen.

Siste faglige endring: 30. september 2022