Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Lansering av nye retningslinjer for å forebygge og behandle underernæring

Helsedirektoratet inviterer til webinar om de nye retningslinjene for å forebygge og behandle undernæring.

 • 24. mars 2022
 • 11:00–12:00
 • Helsedirektoratet, Vitaminveien 4, Oslo
 • Gjennomført, se opptak
Webinar
Konferanse

Opptak

Opptak av webinaret:

Tid og sted:

 • 24. mars kl 11.00 – 12.00

Program 

Velkommen Bjørn Guldvog, helsedirektør
Introduksjon av innlederne og informasjon om Slido.com Guro Berge Smedshaug, prosjektleder, Helsedirektoratet
Gjennomgang av revidert retningslinje Brita Haugum, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
Kunnskapsgrunnlaget bak anbefaling om bruk av ett verktøy (MST) Ingvild Paur, forskningsansvarlig, Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring
Use of MST in clinical setting Adrienne Young, Brisbane hospital, 
Advanced Dietitian at Royal Brisbane and Women’s Hospital and Senior Research Fellow at the University of Queensland Brisbane hospital
Brukerstemmen Tove Nakken
Brukerorganisasjon Mona Bjelland, spesialrådgiver klinisk ernæring, Kreftforeningen
Oppsummering og avslutning Møteleder

Spørsmål og svar:

Det var mulig å stille spørsmål underveis i webinaret. Spørsmål og svar finner du her.

Har Helsedirektoratet laget et eget skjema for MST?

Helsedirektoratet har oversatt MST til Norsk. I retningslinjen ligger den både som et bilde og en tabell.

Finnes det noen gode digitale verktøy vi kan bruke til å følge opp kartleggingen mer effektivt? F.eks. til å kartlegge inntak?

Foreløpig eksisterer det ikke et digitalt verktøy som omfatter alle forhold i kartleggingen. Når det gjelder kartlegging av inntak, er dette på ulike måter innlemmet i ulike systemer i helsetjenesten. Ellers er kostholdsplanleggeren.no et verktøy for å kartlegge inntak. Kostholdsplanleggeren er basert på matvaretabellen.no.

Så vekt er ikke er en forutsetning for vurdering av risiko for underernæring, men denne tas først under individuell kartlegging (score >2 på MST)?

Det er riktig at man kan gjennomføre risikovurdering uten å ha målt vekt. Dersom vekt ikke foreligger og er usikkerhet om pasienten har gått ned i vekt, vil pasienten scores til å være i risiko. Det anbefales, som det fremkommer under praktisk i kapittel 2 om individuell kartlegging, å etablere rutiner for mål og registrering av vekt og vektutvikling.

Bra arbeid! Fortsatt uklart om man i MST skal svare ja eller nei hvis man har spist mindre pga svelgevansker.

I veiledning til MST fremkommer at flere forhold slik som tygge- og svelgeproblemer eller andre spiserelaterte symptomer som kan påvirke matlyst og matinntak og som vil ligge til grunn for svar JA i verktøyet.

Hvorfor ble ikke ernæringsjournalen inkludert i forskningen?

Ernæringsjournalen ble vurdert og søkt på, på lik linje  med de andre verktøyene, men vi fant ingen artikler publisert på den.

Hvem har ansvaret for å implementere den reviderte retningslinjen i helsetjenesten?

Helseforetakene og kommunene skal sikre god organisering og forankring av ernæringsarbeidet i undersøkelses-, behandlings- og oppfølgingstilbudet i helse- og omsorgstjenesten. Forebygging og behandling av underernæring er en del av ansvaret tjenestene har for helsehjelpen.

Ledelsen har ansvar for å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten at rutiner og prosedyrer for god ernæringspraksis etableres at tjenestene organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter. Dette innebærer:

 • fordeling av ansvar og oppgaver
 • at rutiner er kjent for de ansatte
 • nødvendig utstyr
 • mulighet for samhandling og god informasjonsflyt internt og mellom omsorgsleddene
 • å ha oversikt over krav til kompetanse, hvilken kompetanse ansatte har og hva som må til for å sikre nødvendig kompetanse.

Nasjonale faglige retningslinjer er anbefalinger som bør styre behandlingsvalg. Ved å følge oppdaterte faglige retningslinjer krav om faglig forsvarlighet. Å velge løsninger som avviker vesentlig fra faglige retningslinjer, bør kunne begrunnes, dokumenteres og ha samtykke fra pasienten. Normeringsgrad angis i teksten i hver enkelt anbefaling ved at det skilles mellom skal, bør og kan-anbefalinger.

Når Helsedirektoratet sier «skal», betyr det at anbefalingen/rådet er basert på lov eller forskrift, eller når det er så klart faglig forankret at det sjelden er forsvarlig ikke å gjøre som anbefalt.

Når det står bør» eller «anbefaler» er det en sterk anbefaling/råd som vil gjelde de aller fleste.

Når det står «kan» eller «foreslår» er det en svak anbefaling/råd der ulike valg kan være riktig for ulike pasienter.

Hvordan skal vi få tatt retningslinjen i faktisk bruk? Dette har vært en utfordring helt siden første versjon i 2009.

Virksomheten må ha rutiner for å følge med på, fange opp og følge opp endringer i regelverk. Implementering handler både om å oppdatere virksomhetens egne rutiner og også å sikre at praksisen i virksomheten faktisk endres.

Erfaring viser at implementering av planer, for videreutvikling og forbedring, er krevende og lett kan undervurdere i en travel hverdag. Dette bør derfor vies særlig oppmerksomhet fra øverste leder og ledere på alle nivåer. Det må settes av tid og rom for medarbeidere til å gjennomføre endringsarbeid og aktiviteter og resultater må anerkjennes.

Den reviderte retningslinjen har tydeliggjort viktigheten av organisering og forankring av ernæringsarbeidet i kapittel 5.

Helsedirektoratet vil, innenfor de rammene og virkemidlene vi har, bidra til å gjøre retningslinjen kjent og spredt, identifisere barrierer for en vellykket implementering og imøtegå disse.

Er det noen anbefalinger om hvilket screeningsverktøy som skal brukes til å diagnostisere underernæring? Jeg har erfaring med SGA og PG-SGA fra Australia.

Diagnostisering av underernæring skjer i henhold til diagnostiske kriterier for de ulike ICD-10 kodene i spesialisthelsetjenesten og tilsvarende diagnosekoder i kommunen (P-koder). 

Finnes det, i tillegg til MST, en anbefaling om hvor ofte man bør ta vekt som standard på alle (feks hver 3.mnd)?

I retningslinjen sies det noe om hvor ofte man skal vurdere risiko. De som er i risiko, skal kartlegges nærmere og det skal etableres en ernæringsplan som skal evalueres og justeres regelmessig i henhold til anbefalt frekvens for risikovurdering. Mål av vekt er en naturlig del av evaluering av ernæringsplan.

Vil MST som verktøy bli implementert i de journal- programmene vi har f.eks PROFIL? MNA skjema ligger allerede der.

Virksomheten må ha rutiner for å følge med på, fange opp og justere dersom det foreligger ny kunnskap eller endringer i regelverk. Implementering handler både om å oppdatere virksomhetens egne rutiner og også å sikre at praksisen i virksomheten faktisk endres. Å innlemme MST som verktøy i journalprogrammer, vil falle inn under dette.

Nye retningslinjer for å forebygge og behandle underernæring

Retningslinjer for å forebygge og behandle underernæring ble først ble utgitt i 2009. Det som nå er nytt er at det anbefales ett verktøy for å vurdere risiko for underernæring for alle og gjelder på tvers av tjenestenivåer.

Målet med retningslinjene er at pasienter i risiko for underernæring blir fanget opp og får en målrettet oppfølging, slik at sykdomsrelatert underernæring kan forebygges og behandles.

Retningslinjene omfatter både spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester. Retningslinjen inngår i det nasjonale arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Målgruppe

 • Helsepersonell og andre ansatte i spesialisthelsetjenesten og i kommunal helse- og omsorgstjeneste som for eksempel sykepleiere, leger, helsefagarbeidere
 • Ledere og beslutningstakere i spesialisthelsetjenesten og i kommunal helse- og omsorgstjeneste som for eksempel fagdirektør, kommunedirektør, tjenesteledere, avdelingsledere og kjøkkensjef
 • Studenter, brukere, pårørende og andre med interesse for mat og ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Først publisert: 08.03.2022 Siste faglige endring: 25.04.2022 Se tidligere versjoner