Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Smerteklinikker

Nasjonal veileder for smerteklinikker.

Ute på høring
Høringsfrist: 01. juli 2024

Høringsutkast

Her finner du høringsutkast til nasjonal veileder for smerteklinikker.

Høringsinnspill

Vi ber om innspill på veilederens struktur og innhold, og forslag til forbedringer som kan øke veilederens nytteverdi for helsetjenesten. For øvrig er alle innspill velkomne.

Vennligst bruk vedlagte tilbakemeldingsskjema til å levere innspill (docx).

Høringsinnspill kan sendes på epost til postmottak@helsedir.no.

Eposten merkes: Veileder for smerteklinikker – Høringsinnspill – Saksnr. 18/24816.

Høringsbrev

Bakgrunn og formål

Nasjonal veileder for smerteklinikker beskriver hvordan smerteklinikkene bør arbeide for å bedre helsehjelpen til pasienter med smerter. Veilederen er ment å være en hjelp og støtte for helsetjenesten.

Det overordnede målet med veilederen er å bidra til:

 • forsvarlig helsehjelp til alle pasienter med smerter
 • økt oppmerksomhet rundt fysiske, psykiske og sosiale aspekter ved smertetilstander 
 • tverrfaglig samarbeid rundt helsehjelpen
 • mer helhetlige og sammenhengende helsetjenester
 • et likeverdig helsetilbud uavhengig av alder, diagnose, funksjonsnivå og bosted
 • økt bruk av ikke-medikamentelle behandlingstiltak
 • å begrense utprøvende behandling til kliniske studier

Forrige versjon av veilederen organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker ble utgitt i 2015. Revidert utgave omtaler særskilt tverrfaglig samarbeid omkring helsehjelpen til pasientene og økt samarbeid for å sikre helhetlige og sammenhengende helsetjenester. Sammenliknet med til tidligere veileder er det økt oppmerksomhet rundt egenomsorg, mestring samt bedret funksjon og livskvalitet. 

Målgrupper

Målgruppene for veilederen er:

 • ledere og beslutningstakere i spesialisthelsetjenesten
 • helsepersonell som møter pasienter med smerter
 • studenter i helseutdanningene
 • pasienter
 • pårørende

Høringsinstanser

Listen under over høringsinstanser er ikke uttømmende. Høringen er åpen, og alle har anledning til å sende inn høringsinnspill. Alle høringsinnspill vil bli publisert på Helsedirektoratets nettside for høringer.

Stat og kommune

 • De regionale helseforetakene
 • Statsforvalterne
 • Pasient- og brukerombudene
 • Helsetilsynet
 • Folkehelseinstituttet

Yrkes, fag- og forskningsmiljøer

 • Akademikerforbundet
 • Den norske legeforening
 • Den norske psykologforening
 • Delta
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen
 • KS
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk fysioterapeutforbund
 • Norsk palliativ forening
 • Norsk smerteforening
 • Norsk smertenettverk
 • Norsk sykepleieforbund
 • Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM)
 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
 • Nasjonalt kompetansesenter for sammensatte symptomlidelser (NKSL)
 • Nasjonalt kompetansesenter for seneffekter etter kreftbehandling
 • Nasjonalt kompetansesenter for solide svulster hos barn
 • Nasjonalt senter for distriktsmedisin
 • Yrkesorganisasjonens sentralforbund

Pasientorganisasjoner, andre organisasjoner og stiftelser

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Kreftforeningen
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT)
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Norsk pasientforening
 • Pensjonistforbundet
 • Personskadeforbundet
 • Pårørendealliansen
 • Stiftelsen pårørendesenteret

Kontakt

E-post: sigrid.beitland@helsedir.no

Først publisert: 26.03.2024 Siste faglige endring: 26.03.2024 Se tidligere versjoner