Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helse- og rusarbeid for voksne (nasjonal veileder)

Nasjonal veileder i lokalt psykisk helse- og rusarbeid for voksne gir anbefalinger som normerer kommunalt psykisk helse- og rusarbeid. Veilederen normerer også planlegging og tjenestetilbud til voksne med psykisk helse- og/eller rusmiddelproblemer i samarbeid og samhandling med spesialisthelsetjenesten.

Ute på høring
Høringsfrist: 16. mai 2024

Høringsutkast

Se høringsutkast: Nasjonal veileder i lokalt psykisk helse- og rusarbeid for voksne

Høringsinnspill

Helsedirektoratet ber om innspill til veilederen via dette høringsskjemaet (Forms). 

Høringsinnspill vil bli publisert på høringssiden etter at høringsfristen er utløpt. 

Høringsbrev

"Nasjonal veileder i lokalt psykisk helse- og rusarbeid for voksne" er revisjonen av Veileder IS-2076 "Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten". Revisjon av Sammen om mestring inngikk i oppfølgingen av Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 (NHSP 2020-2023) og ble gitt som oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet.

Det foreliggende høringsutkastet vil bli bearbeidet etter høringsinnspill og erstatte "Sammen om mestring " ved publisering.

Nasjonal veileder i lokalt psykisk helse- og rusarbeid for voksne bygger videre på prinsipper, forventninger og anbefalinger fra Sammen om mestring fra 2014, men oppdatererer i forhold til utvikling og endringer på området, og tar hensyn til planer og føringer for hvilke oppgaver innen psykisk helse- og rusarbeid som fremover vil løses i kommunene. Revisjonen må dessuten sees i sammenheng med en rekke andre normerende produkter som har kommet til i fagfeltet og tilgrensende siden Sammen om mestring.

Hensikt

Formålet med den reviderte veilederen er å bidra til at kommunene utvikler nødvendige, forsvarlige og bærekraftige kommunale psykisk helse- og rustjeneste som samhandler og samarbeider med spesialisthelsetjenesten på en best mulig måte for begge tjenestenivåene.

Et hovedmål er at alle voksne innbyggere i norske kommuner skal ha reelt tilgjengelige psykisk helse- og rustjenester der de bor, med med lav terskel og høy tilgjengelighet.

Forbehold om eventuelle endringer og tillegg etter høring

Samtidig med at Nasjonal veileder i lokalt psykisk helse- og rusarbeid for voksne er på ekstern høring, er det andre normerende produkter med betydning for lokalt psykisk helse- og rusarbeid som er under utvikling og/eller på ekstern høring eller er under behandling før publisering. Det innebærer at de produktene er utelatt fra de sammenhengene de er relevante i høringsutkastet, men vil kunne få betydning for det endelige produktet. 

Det gjelder særlig:

 • Nasjonale faglige råd Kommunale helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel (har vært på ekstern høring)
 • Nasjonale faglige råd for bruker- og pårørendemedvirkning i rus- og psykisk helsefeltet (p.t. intern høring i Helsedirektoratet)
 • Nasjonalt pasientforløp psykisk helsevern voksne og nasjonalt pasientforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Høringsinstanser

 • Alle landets kommuner
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Folkehelseinstituttet
 • Alle regionale helseforetak
 • Statens helsetilsyn
 • Husbanken
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Pasient- og brukerombudet
 • Senter for rus- og avhengighetsforskning, UiO (SERAF)
 • Sivilombudet
 • Statsforvaltere

Foreninger og organisasjoner

 • ACTIS
 • ADHD Norge
 • Angstringen?
 • A-larm
 • Allmennlegeforeningen
 • Barn av rusmisbrukere
 • Betanien sykehus
 • Bipolarforeningen
 • Den norske legeforening
 • Fellesorganisasjonen
 • Foreningen for en human narkotikapolitikk
 • Foreningen tryggere ruspolitikk
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Hvite Ørn
 • Ivareta - pårørende berørt av rus
 • Kirkens bymisjon
 • For Fangers Pårørende (FFP)
 • Frelsesarmeen
 • Krisesentersekretariatet
 • KS – Kommunesektorens organisasjon
 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)
 • LEVE Norge, (inkl Unge LEVE)
 • Marborg
 • Mental Helse
 • Mental Helse Ungdom
 • Minoritetenes interesseorganisasjon (MIO)
 • Nasjonal interesseorganisasjon for erfaringskonsulenter
 • Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin
 • Norsk psykiatrisk forening
 • Norsk samfunnsmedisinsk forening
 • Norsk psykologforening
 • Norsk sykepleierforbund
 • Landsforeningen for Oppsøkende Sosialt Ungdomsarbeid (LOSU)
 • Landsgruppen av helsesykepleiere
 • Landsforeningen for PTSD i Norge
 • ProLARNett
 • Pårørendealliansen
 • RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet
 • Rusfeltets hovedorganisasjon
 • Rådet for psykisk helse
 • Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus (SANKS)
 • Selvhjelp Norge
 • Wayback
 • We Shall Overcome
 • Fontenehusene
 • Voksne for barn
 • SeMeg

Kompetansesentre/tjenester

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
 • Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse
 • Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse
 • Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte
 • Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)
 • Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelse (ROP)
 • Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse
 • Nasjonal kompetansetjeneste TSB
 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)
 • Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin
 • Nasjonalt kompetansesenter for sammensatte symptomlidelser
 • Nasjonalt kompetansesenternettverk for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER)
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSFF)
 • Norsk OCD og angstforening (ANANKE)
 • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
 • Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR
 • Regionalt kompetansesenter på rusfeltet Bergen (KORUS Bergen)
 • Regionalt kompetansesenter på rusfeltet Midt (KORUS Midt)
 • Regionalt kompetansesenter på rusfeltet Nord (KORUS Nord)
 • Regionalt kompetansesenter på rusfeltet Oslo (KORUS Oslo)
 • Regionalt kompetansesenter på rusfeltet Stavanger (KORUS Stavanger)
 • Regionalt kompetansesenter på rusfeltet Sør (KORUS Sør)
 • Regionalt kompetansesenter på rusfeltet Øst (KORUS Øst)
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Midt (RKBU Midt-Norge ved NTNU)
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest (RKBU Vest ved NORCE)
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, øst og sør (R-BUP øst og sør)
 • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
 • Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge
 • RELIS (Midt-Norge, Vest, Nord-Norge, Sør-Øst)
 • Rusforsk
 • Akan kompetansesenter

Kontakt

Mikael.Julius.Somhovd@helsedir.no

Først publisert: 16.02.2024 Siste faglige endring: 06.03.2024 Se tidligere versjoner