Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Obduksjon og forskning ved dødsfall hos barn - informasjon til pårørende

Ute på høring
Høringsfrist: 31. mai 2024

Høringsutkast

Se høringsutkast

Høringen gjelder for:

Bakgrunn

Helsedirektoratet inviterer til høring på utkast til nytt råd om Uventet barnedødsfall utenfor helseinstitusjon i nasjonal faglig veileder Informasjon til pårørende i forbindelse med obduksjon og forskning ved dødsfall hos barn (Helsedirektoratet, 2016).

Utkast til nytt råd er utarbeidet på bakgrunn av at det i gjeldende veileder er uklare føringer som også kan forstås som motstridende knyttet til plutselige, uventede dødsfall hos barn. Det er i gjeldende veileder uklart om helsepersonell bør avvente politiets undersøkelse på dødsstedet før barnet bringes til sykehus:

  1. Kapittel 4. Informasjonens form, 4.1 Hvem bør gi informasjonen, avsnitt 5:
   1. Første setning i avsnittet kan forstås slik at barnet bør bringes til sykehus uten å måtte vente til politiet har vært på dødsstedet.
  2. Kapittel 6. Politietterforskning, avsnitt 3:
   1. I siste setning framgår det at barnet ikke fjernes fra dødsstedet før politiet har vært på stedet.

Setningene nevnt i pkt. a. og b. er nå fjernet, noe som framgår av høringsutkastet. Dette er ikke gjenstand for ekstern høring. Vilkårene for dødsstedsundersøkelser som er presisert i det nye utkastet er heller ikke gjenstand for høring, jf. kapittel 1. Innledning, Om informasjonsplikten, avsnitt 4.

Det nye rådet Uventet barnedødsfall utenfor helseinstitusjon skal klargjøre om helsepersonell bør vente til politiet har vært på stedet før barn som dør plutselig og uventet, bringes av helsepersonell til sykehus. Det er dette rådet som nå sendes på høring. Det anbefales at:

Dersom det ikke er lege på stedet som kan stadfeste om barnet er dødt, bør helsepersonellet så snart som mulig bringe barnet til sykehus, selv om politiet ikke har vært på stedet.

Begrunnelsen for rådet knyttes til at livreddende innsats er helsepersonellets førsteprioritet, og dette ivaretas best ved at barnet bringes så snart som mulig til nærmeste sykehus, fortrinnsvis med barneavdeling. Rådet gjelder ikke i de tilfeller der det er lege er på stedet som kan stadfeste om barnet er dødt.

I rådets begrunnelse er det også en omtale av politiets etterforskningsplikt når en person under 18 år dør plutselig og uventet. Det gjøres oppmerksom på at denne etterforskningsplikten følger av et regelverk som Helsedirektoratet ikke har fortolkningsansvaret for, men på grunn av sammenhengen med det nye rådet og helsepersonells rett og plikt til å varsle politiet, har vi kort omtalt relevante bestemmelser.

Til informasjon skal rundskrivet Plutselig, uventet død i spedbarnsalder – krybbedød: rutiner og oppfølging (IK-22/92, Statens helsetilsyn) som det er vist til i veilederen, oppheves av Helsedirektoratet. Dette gjøres samtidig som veilederens kapittel 6 oppdateres med det nye rådet om Uventet barnedødsfall utenfor helseinstitusjon.

  Høringsinnspill

  Helsedirektoratet ønsker innspill til:

  1. Nytt råd om uventet barnedødsfall utenfor helseinstitusjon (kapittel 6) 

  Spørsmålene i høringen er:

  • Er rådet klart og tydelig?
  • Er utfyllende beskrivelse en tilstrekkelig og god utdyping av rådet?
  • Er praktisk informasjon entydig og nyttig?
  • Underbygger begrunnelsen rådet på en god måte?
  • Er det grunn til å tro at rådet kan få uønskede effekter på helsepersonells bemanningssituasjon?  

  2. Bakgrunn, metode og prosess (kapittel 8) 

  Spørsmålet i høringen er:

  • Gir kapitlet Bakgrunn, metode og prosess god og tilstrekkelig informasjon?  

  3. Generelle kommentarer til utkast til nytt råd (kapittel 6) og bakgrunn, metode og prosess (kapittel 8).

  Skjema for innspill 

  Takk for at du gir høringssvar via dette høringsskjemaet (forms.no)

  • Hvert svarfelt har en begrensning på 4000 tegn (inkludert mellomrom).
  • Idet du sender inn Forms-skjemaet får du mulighet til å skrive ut eller lagre høringsinnspillet ditt (velg fra nedtrekksmeny som kommer opp).
  • Mottatte høringsinnspill blir publisert her på høringssiden.

  Frist for innspill

  Fristen er 31. mai 2024.

  Høringsinstanser

  Dette er en offentlig høring og alle er velkomne til å gi høringsinnspill.

  Nedenfor listes instanser som får direkte invitasjon til å gi høringsinnspill.

  • Helse Sør-Øst RHF
  • Helse Vest RHF
  • Helse Midt-Norge RHF
  • Helse Nord RHF
  • Alle landets helseforetak
  • Alle landets kommuner
  • KS – Kommunesektorens organisasjon
  • Alle landets statsforvaltere
  • Folkehelseinstituttet
  • Politidirektoratet
  • Kripos
  • Statens helsetilsyn
  • Pasient- og brukerombudet
  • Barneombudet
  • Landsforeningen uventet barnedød
  • Universitetet i Oslo, Senter for medisinsk etikk
  • Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin
  • Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
  • Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress
  • Norsk rettsmedisinsk forening
  • Den norske legeforening
  • Norsk sykepleierforbund
  • Norsk psykologforening
  • Riksadvokaten

  Høringsinstansene bes om å videreformidle høringen til underliggende eller tilknyttede etater, virksomheter, medlemmer og ev. andre som er relevante for å gi høringsinnspill.

  Kontakt

  Stine Margrethe Jacobsen
  E-post: Stine.Margrethe.Jacobsen@helsedir.no

  Først publisert: 22.02.2024 Siste faglige endring: 22.02.2024 Se tidligere versjoner