Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Langvarige og sammensatte smertetilstander - helhetlig pasientforløp

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: ikke avklart

Høringsinnspill

Fristen for å sende inn høringsinnspill gikk ut 22. september 2022.
Last ned høringsinnspill (komprimert / zippet mappe)

Høringsutkast

Høringsutkastet er avpublisert mens vi arbeider med høringsinnspill.

Intern og ekstern prosess

Helsedirektoratet har ledet arbeidet og fått innspill fra en bredt sammensatt ekstern arbeidsgruppe med representanter fra brukerorganisasjoner og relevante fagmiljøer.

Implementering

Helhetlig pasientforløp for langvarige og sammensatte smertetilstander skal implementeres i spesialisthelsetjenesten og alle kommuner fra høsten 2022, og det legges til rette for at første pasient kan registreres i pasientforløpet fra januar 2023.

Bakgrunn

Helsedirektoratet fikk i 2018 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide pakkeforløp for pasienter med muskel- og skjelettlidelser, smertebehandling og utmattelse. Rehabilitering skal innarbeides i pakkeforløpene der dette er en naturlig del av behandlingsforløpet. 

Pakkeforløpene skal avgrense arbeidet til pasienter med symptomer som påvirker livskvaliteten, men der forholdet mellom symptomer og en eventuell grunnlidelse er uavklart. I arbeidet med pakkeforløpet skal brukere, fagfolk, spesialisthelsetjenesten, kommunal helse- og omsorgstjeneste samt andre aktuelle aktører involveres. 

Helsedirektoratet har i det videre arbeidet med utvikling av pakkeforløpene anbefalt at oppdraget løses ved at det utvikles to pakkeforløp med følgende navn:

 • Langvarige og sammensatte smertetilstander
  • Smerte er det mest fremtredende symptomet ved de fleste muskel- og skjelettlidelser, og utgjør et stort flertall av alle langvarige smertetilstander 
 • Langvarig utmattelse uten kjent årsak inkludert CFS/ME 
  • Pakkeforløpet er under arbeid og kommer på høring i løpet av høsten 2022

Begrepet pakkeforløp er etter nye føringer fra HOD foreløpig erstattet med helhetlig pasientforløp. Det foregår en prosess for å se på begrepsbruk for eksisterende og nye pakkeforløp så det endelige navnet kan bli endret. 

Oppdraget er avgrenset til å sette søkelys på hvordan tilbudet organiseres, ikke det medisinskfaglige innholdet. Det medisinskfaglige innholdet skal bygge på nasjonale faglige retningslinjer der de finnes, alternativt på best tilgjengelig kunnskap og faglig konsensus. Nye faglige veiledere eller retningslinjer skal ikke utarbeides som ledd i pasientforløpet. En relativ mangel på fagområdenes faglige evidens har gjort arbeidet utfordrende. 

Et forprosjekt med bred inklusjon av aktører ble gjennomført for bedre å forstå utfordringsbildet sett både fra pasientens, pårørendes, primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenestens perspektiv. Det er også innhentet erfaringer fra andre relevante prosjekter og initiativ.  

Arbeidet har belyst at det for pasienter med langvarig og sammensatte smertetilstander er noen fellestrekk i utfordringsbildet:  

 • Pasientene har en tendens til å bli "kasteballer" i et komplekst system der samhandling mellom aktørene ikke er god nok.  
 • Det er uønsket variasjon i utrednings- og behandlingstilbudet til pasientgruppen 
 • Det tar i gjennomsnitt 8-9 år før pasienter med langvarige og sammensatte smertetilstander kommer til en tverrfaglig utredning i smerteklinikk 

Samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten er i mange tilfeller for dårlig, og tverrfaglige vurderinger og tiltak er ikke er benyttet i stor nok grad for denne pasientgruppen. Det helhetlige pasientforløpet forsøker derfor å gripe fatt i dette. 

Høringsinstanser

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet 
 • Den norske legeforening 
 • Fagforbundet 
 • Fellesorganisasjonen (FO) 
 • Folkehelseinstituttet 
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 
 • Helse Midt-Norge RHF 
 • St. Olavs hospital HF 
 • Helse Møre og Romsdal HF 
 • Helse Nord-Trøndelag HF 
 • Helse Nord RHF 
 • Finnmarksykehuset HF 
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
 • Nordlandssykehuset HF 
 • Helgelandssykehuset HF 
 • Helse Sør-Øst RHF 
 • Akershus universitetssykehus HF 
 • Oslo universitetssykehus HF 
 • Sunnås sykehus HF 
 • Sykehuset i Vestfold HF 
 • Sykehuset Innlandet HF 
 • Sykehuset Telemark HF 
 • Sykehuset Østfold HF 
 • Sørlandet sykehus HF 
 • Vestre Viken HF 
 • Helse Vest RHF 
 • Helse Førde HF 
 • Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus 
 • Helse Fonna HF 
 • Helse Stavanger HF 
 • Kommunesektorens organisasjon (KS) 
 • Landets kommuner 
 • Landets statsforvaltere 
 • Norsk forening for allmennmedisin 
 • Norsk Fysioterapeutforbund 
 • Norsk pasientforening 
 • Norsk sykepleierforbund 
 • Norsk Psykologforening 
 • Pårørendealliansen 
 • Helsetilsynet 
 • Statens legemiddelverk 
 • Rådet for muskelskjeletthelse 
 • Foreningen for kroniske smertepasienter 
 • Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter 
 • Norsk Ergoterapeutforbund 
 • Norsk smerteforening
 • Norsk Kiropraktorforeningen 
 • Norsk Manuellterapeutforening 
 • Rehabiliteringsinstitusjoner 
 • Frisklivssentraler 
 • Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse 
 • Diakonhjemmet 
 • Lovisenberg sykehus 
 • Haraldsplass diakonale sykehus 

Kontakt

Prosjektleder eva.margrethe.bjerkmann@helsedir.no

Først publisert: 10.06.2022 Siste faglige endring: 22.08.2022 Se tidligere versjoner