Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hjerneslag, nasjonal faglig retningslinje – en ny og en revidert anbefaling

Som del av en revisjon i nasjonal faglig retningslinje for hjerneslag, gjennomfører Helsedirektoratet høring av en ny og en revidert anbefaling.

Ute på høring
Høringsfrist: 10. august 2024

Høringsutkast

Bakgrunn

Helsedirektoratets retningslinje for behandling og rehabilitering ved akutt hjerneslag ble først utarbeidet i 2010, og i 2017 publiserte Helsedirektoratet en reviderte utgave av denne retningslinjen (lenke). 27 temaer ble da gjennomgått revisjon med GRADE metodikk (lenke) og flere anbefalinger fra 2010 ble videreført uten endringer da de fortsatt var vurdert til å være aktuelle og adekvate. Deretter er den nasjonale retningslinjen ytterlig blitt revidert med 3 nye anbefalinger:

 • Trombektomi mellom 6 og 24 timer etter symptomdebut (2019)
 • Antitrombotisk kombinasjonsbehandling ved små hjerneinfarkter og høyrisiko TIA (2021)
 • Patent foramen ovale (PFO) lukning hos pasienter mellom 18-60 år med hjerneinfarkt uten kjent årsak og påvist PFO.

Ny anbefaling om økt treningsmengde vil ligge under rehabiliteringskapittel 4.3 sensomotoriske forstyrrelser og det foreslås å erstatte 2 av de 4 anbefalinger som omhandler trening med denne nye anbefalingen.

Revidert anbefaling om tidspunkt for oppstart av antikoagulasjon vil ligge under akuttkapittel og under kapittel om "Reperfusjonsbehandling og antitrombotisk behandling ved akutt hjerneinfarkt" og  "Antitrombotisk behandling ved akutt hjerneinfarkt og atrieflimmer". Anbefalingen skal erstatte anbefaling fra 2010 om at "pasienter med akutt hjerneinfarkt og atrieflimmer bør behandles med ASA initialt og senere gå over til antikoagulasjonsbehandling". Anbefalingen vil være en normering når det gjelder tidspunkt for oppstart av antikoagulasjon for pasienter med akutt hjerneinfarkt og atrieflimmer ut fra en klassifisering av infarktets størrelse.

Helsedirektoratets retningslinjer og faglige råd er satt opp slik at anbefalingen i korttekst og utdypende tekst presenteres først og følges av hvordan anbefalingen kan følges rent praktisk. Under begrunnelse finnes oppdatert kunnskapsgrunnlag med referanser.

Høringsinnspill

Anbefaling om tidspunkt for start av antikoagulasjon for pasienter med akutt hjerneinfarkt og atrieflimmer

Helsedirektoratet ønsker særlig tilbakemelding på:

 • relevansen av innholdet for helsepersonell som behandler pasienter med akutt hjerneslag i sykehus
 • faglige innspill til anbefalingens ulike avsnitt, som angitt i tilbakemeldingsskjemaet
 • om det er informasjon som savnes eller er uklar
 • konkrete forbedringsforslag til teksten
 • er klassifiseringen av størrelsen på hjerneinfarkter som danner grunnlag for tidlig sammenlignet med senere oppstart av antikoagulasjon, relevant og adekvat, og mulig å gjennomføre i norske sykehus?

Anbefaling om økt treningsmengde for pasienter med hjerneslag

Helsedirektoratet ønsker særlig tilbakemelding på:

 • relevansen av innholdet for helsepersonell som behandler pasienter med hjerneslag og tilbyr rehabilitering og opptrening for denne målgruppen   
 • faglige innspill til anbefalingens ulike avsnitt, som angitt i tilbakemeldingsskjemaet
 • om det er informasjon som savnes eller er uklar
 • konkrete forbedringsforslag til teksten
 • er anbefalingen gjennomførbar uten vesentlig økning i ressursbruk med de forslag som ligger  i anbefalingen

Frist for tilbakemelding er 10. august 2024.

Mottatte høringsinnspill vil bli publisert på denne siden etter endt høring.

Høringsinstanser

Dette er en offentlig høring og alle er velkomne til å gi høringsinnspill. Nedenfor listes instanser som får direkte invitasjon til å gi høringsinnspill.

Stat og kommune

 • Statens helsetilsyn
 • Folkehelseinstituttet
 • Alle statsforvaltere
 • Alle kommuner v/ kommunelegen
 • KS
 • Alle Helseforetak inkludert de ulike sykehus og deres slagenheter
 • Alle regionale helseforetak
 • RHF fagdirektører

Interesseorganisasjoner/fagforeninger

 • Norsk sykepleierforbund, NSF
 • Den norske legeforening, relevante underorganisasjoner (nevrologi, geriatri, indremedisin, NSO, allmennlege, fysikalsk medisin, radiologi),
 • Norsk psykologforening
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk fysioterapeutforbund
 • Norsk forening for slagrammede
 • Landsforeningen for slagrammede
 • LHL hjerneslag og afasi
 • FFO
 • Logopedforbundet
 • Norsk logopedlag

Ombud og råd

 • Pasient- og brukerombudene
 • Kommunale eldreråd i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondhjem, Tromsø
 • Hjernerådet
 • Rådet for psykisk helse
 • Kompetansesentre og annet
 • Nasjonalt kompetansesenter for læring- og mestring innen helse
 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
 • Senter for omsorgsforskning, alle regioner

Først publisert: 28.05.2024 Siste faglige endring: 03.06.2024 Se tidligere versjoner